line printing

  • Обща политехника
  • печатане на редове
200 допълнителни резултата:
политех.accidental printingкопирефект
политех.acoustic delay lineакустична закъснителна линия
политех.acoustic lineакустична линия
политех.across-the-line motorелектродвигател за директно включване към мрежата
изч.active lineактивна линия
тлв.active lineактивен ред
политех.addendum lineвъншна окръжност
физ.adiabatic lineадиабата
политех.admission lineподаващ тръбопровод
двиг.admission lineкрива на пълнене
политех.aerial lineвъздушна линия
ав.air lineавиолиния
тех.air lineвъздуховод
тех.air lineвъздухопровод
тех.air lineвъздуховоден
тех.air lineвъздухопроводен
политех.air lineвъздушна линия
политех.air-line distanceразстояние по въздушна линия
политех.alternate-line scanningразвивка с променлив брой редове
политех.anastatic printingизография
политех.anastatic printingанастатичен печат
ел.anchoring of trilley lineанкериране на контактна линия
политех.antenna transmission lineантенен фидер
астр.apse lineапсидна линия
политех.assembly lineмонтажна линия
политех.assembly-line balancingосигуряване ритмична работа на монтажна линия
тлф.associated lineлиния за общо ползуване
политех.attenuation lineзатихвателна линия
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.axe out of lineнесъвпадащи оси
политех.axial lineосова линия
политех.balarrced lineсиметрична линия
политех.balarrced lineуравновесена линия
политех.base lineосновна линия
мин.bearing lineлиния на простираме
политех.belief lineдоверително ниво
политех.bending lineлиния на сгъване
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
политех.blowing-line bratticeнадлъжна вентилационна преграда
политех.blue printingхелиографиране
политех.blue printingсветлинно копиране
политех.branch lineразклонение, отклонение
мин.break lineлиния на обрушване
политех.break lineлиния на прекъсване
политех.broken lineпунктирана линия
политех.broken-line graphграфика във вид на начупена линия
политех.building lineстроителна линия
by the lineпоредово
cable lineкабелна линия
текст.calico printingпечатане на плат
политех.camber lineсредна линия на профила
политех.carrier line sectionсекция от линия със симетрични двойки
политех.casting lineследа от спойка
мат.catenary lineверижна линия
политех.centre lineосова линия
политех.chain lineпрекъсната с точки линия
политех.check lineконтролна линия
политех.chemical printingлитография
танц.chorus lineкордебалет
политех.city lineграница на град
политех.coast lineбрегова линия
ел.coaxial transmission lineкоаксиален фидер
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
политех.combination printingкомбиниран печат
двиг.combustion lineкрива на горене
двиг.compression lineкрива на сгъстяване
тех.condensate lineкондензатопровод
тех.condensate lineкондензопровод
политех.connecting lineсъединителна линия
политех.constant-pressure lineизобара
политех.constant-temperature lineизотерма
ел.contact lineконтактна линия
политех.contact lineлиния на зацепване
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
изч.continuation lineред за продължение
contour lineизолиния
геод.contour lineхоризонтала
политех.contour lineконтурна линия
карт.contour lineизохипса
геод.contour line elevationнадморска височина на хо-
политех.control lineлиния за управление
ядр.conversion lineконверсионна линия
политех.copperplate printingметалографски печат
политех.cosine lineкосинусоида
фин.credit lineкредитен лимит
политех.crest lineлиния на водораздел
политех.cross-feed lineтръбопровод с двойно захранване
политех.cross-hatching lineлиния от щриховка
политех.cross-line screenрастерна мрежа
политех.crystal line diffractionдифракция от кристал
политех.crystal line laserкристален лазер
политех.curve lineкрива линия
политех.curved lineкрива линия
политех.dash lineпрекъсната линия
политех.dash-and-dot lineлиния от точки и тирета
политех.datum lineбазова линия
политех.dedendum lineвътрешна окръжност
политех.deflection lineлиния на провисване
политех.delay lineзакъснителна линия
политех.delay line storageпамет със задръжка
политех.delay-line memoryпамет със закъснителна линия
политех.delay-line registerдинамичен регистър
политех.delivery lineподаваща тръба
политех.depth lineлиния на еднакви дълбочини, изобата
полигр.diazotype printingдиазотипия
политех.die lineразделителна линия на кокцла
изч.digit lineразряден проводник
политех.dimension lineразмерна линия
тлф.direct lineиндивидуална абонатна телефонна линия
политех.direct line subscriberабонат с основен апарат
тлф.direct-exchange lineиндивидуална абонатна телефонна линия
политех.direction lineнаправляваща линия
политех.discharge lineпреливен тръбопровод
политех.displacement lineлиния на изместване
ел.distributed constant delay lineзакъснителна линия с разпределени параметри
елн.distribution lineелектропровод
политех.distribution trunk lineглавна захранваща линия в разпределителна мрежа
политех.dott lineпунктирана линия
политех.dotted lineпунктирана линия
политех.double lineдвойна линия
политех.double printingкомбиниран печат
тех.double-lineдвупътен
политех.double-line binaryдвойна звезда с разделени спектрални линии
политех.double-line trafficдвижение по двойна жп линия
политех.drain lineотводнителен тръбопровод
политех.drainage lineотводнителен тръбопровод
политех.draw a lineизтеглям линия
ел.drive lineвъзбуждаща шина
политех.dual-in-line packageкорпус с подредени в две редици изводи
политех.duplicated-level lineдвойно нивелирано разстояние
политех.dye-line copyсветлинно копие
политех.dye-line copyхелиографско копие
политех.earth lineположена на земята линия
политех.earth satellite communication lineрадиорелейна линия посредством изкуствен спътник на земята
ел.earth-return lineлиния с обратен проводник земя
политех.elastic lineеластична линия
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
политех.equation of a straight lineуравнение на права
политех.equipotential lineлиния на ниво
политех.equisignal lineравносигнална линия
политех.error in lineгрешка в направлението
ядр.even-even lineхарактеристика на четночетни ядра
политех.exclusive exchange lineиндивидуална абонатна телефонна линия
двиг.exhaust lineкрива на изпускане
политех.expansion lineкрива на разширение
ел.exponential transmission lineекспоненциален фидер
политех.extension lineлиния за ограничаване на размерна линия извън контура
политех.fall lineподемно въже
геол.fault lineлиния на разсед
политех.feed lineзахранваща линия
политех.feed-line valveвентил на захранващ тръбопровод
рад.feeder lineфидерна линия
политех.field lineсилова линия на поле
политех.fine lineтънка линия
тех.flexible lineшланг
политех.floating on lineработа на генератор, включен към линия на празен ход
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
политех.flow lineлиния на протичане
политех.flow lineпоточен
политех.flow lineпоточна технологична линия
политех.flow-line productionпоточно производство
опт.focal lineфокална линия
ядр.forbidden spectral lineзабранена спектрална линия
политех.form lineконтур
мат.fraction lineдробна черта
тлф.free-line signalсигнал за свободна линия
политех.fuel lineтръбопровод за гориво
политех.full lineнепрекъсната линия
тех.gasoline lineпродуктопровод
политех.gelatine printingсветлопечат
политех.gelatine printingфототипия
политех.generating lineобразуваща линия
политех.generator line contactorконтактор на захранващия кабел на генератор
политех.geodetic lineгеодезична линия
политех.geographic lineлиния на географска мрежа
политех.geographical lineлиния на географска мрежа
политех.glass-line slagстъкловидна шлака
рад.goubo lineлиния на губо
геод.grade lineнивелета
политех.grade lineлиния на наклон
политех.graduation lineлиния на географска мрежа
политех.graticule lineлиния на географска мрежа
политех.grid lineлиния на координатна мрежа
политех.ground lineлиния на земната повърхност
политех.ground-water lineниво на подпочвените води
политех.guide lineнаправляваща линия
тех.guy lineобтяжка
политех.hair lineмного тънка линия
футб.half-way lineхалфова линия
политех.halving lineсредна линия
политех.hand printingблоков шрифт
пол.hard lineтвърдолинеен
мор.heaving lineхвъргало
политех.heavy lineдебела линия
жп.heavy-travelled lineлиния с голям трафик
добави значение или превод тук