printing process

  • Обща политехника
  • процес на печатане
199 допълнителни резултата:
политех.accidental printingкопирефект
политех.acetylation processпроцес на ацетилиране
политех.activated sludge processметод на прочистване на отточни води от активна тиня
политех.activation processактивиране
политех.adiabatic processадиабатен процес
политех.ageing processпроцес на стареене
политех.alkacid processалкациден процес
политех.aluminothermic processалуминотермия
политех.aluminothermic processтермитен окис
политех.anastatic printingанастатичен печат
политех.anastatic printingизография
текст.antishrinking processнесвиваемо апретиране
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.bag processсухо очистване с ръкавни филтри
полигр.ballard processбалардов способ
политех.barrier processбариерен процес
мет.basic Bessemer processтомасов процес
мет.basic processосновен процес
политех.batch processпреработване на партиди
политех.batch processпериодичен процес
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
политех.bloomery processдиректен метод за производство на желязо
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
политех.blue printingсветлинно копиране
политех.blue printingхелиографиране
политех.building processстроителни работи
business processбизнеспроцес
текст.calico printingпечатане на плат
леяр.carbon-dioxide processсо2 процес
политех.cascade processкаскаден процес
политех.certification of processсъставяне на акт за приемане на технологичен процес
политех.chamber processкамерен метод
политех.channel processканален метод
политех.chemical printingлитография
политех.chemical processхимически процес
политех.cloudburst processдробеструен наклеп
мет.cold-charge processскраппроцес
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour processполихромен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
политех.combination printingкомбиниран печат
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
политех.controlled processуправляем процес
политех.copperplate printingметалографски печат
нефт.cracking processкрекиране крекингпроцес
политех.croning processизработване на черупкови леярски форми
политех.cyclic processцикличен процес
политех.day processпроцес на дей
политех.defect in-processдефект, възникващ в процеса на производство
политех.defectsin-processефект, възникващ в процеса на производство
политех.dessiflo processпроцес на обезводняване на газ с течен сушилен агент
кино.developing processпроявяване
полигр.diazotype printingдиазотипия
политех.dip processнанасяне на покритие чрез потапяне
политех.doctor processпроцес на дезодориране
политех.double printingкомбиниран печат
политех.dry processсух процес на обработване
политех.dry processпирометалургичен метод
леяр.duplex processдуплекс-процес
политех.electroarcing processелектроискрова обработка
политех.electrocolour processелектролитен начин за отлагане на цветни тънки филми от метални окиси
политех.electroerosion metalworking processметод за обработване на метали чрез електроерозия
политех.electron-capture processпроцес на електронно улавяне
политех.electron-exchange processпроцес с обмен на електрони
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
политех.eloxal processметод за електролитно оксидиране на алуминий
политех.eloxal processанодиртане
политех.endoergic processендотермичен процес
политех.endothermic processендотермичен процес
политех.equilibrium processравновесен процес
мат.ergodic processергодичен процес
политех.exchange processобемен процес
политех.exoergic processекзотермичен процес
политех.exothermic processекзотермичен процес
политех.extraction processекстракционен процес
политех.fellow processнарязване на зъбни колела с дълбач
политех.film processфилмообразуващ процес
политех.filtrol processректификация и контактно пречистване на масло с глина
политех.finery processстоманодобивен процес за получаване на метал под формата на кюлчета
политех.fining processрафинационен процес
политех.finishing processдовършителен процес
политех.fission processпроцес на делене
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
политех.flow processпоточен процес
политех.fluid compression processпресоване в течно състояние
политех.fluid processкрекингпроцес в кипящ слой
политех.form-cutter processфрезоване на зъбни колела по метода на копирането
политех.formed-cutter processфрезоване на зъбни колела по метода на копирането
политех.fusion processпроцес на топене
политех.fusion processпроцес на синтезиране
политех.gas-conversion processпревръщане на газ в бензин
политех.gelatine printingсветлопечат
политех.gelatine printingфототипия
политех.generating processобработване на зъбни колела по метода на обхождането
политех.golden flow processметод за непрекъснато производство на масло чрез сепариране
политех.graining processкристализиране
политех.hand printingблоков шрифт
политех.heat-liberating processпроцес с отделяне на топлина
политех.hectographic printingхектографичен печат
политех.hereditary processпроцес с последействие
политех.howard processпроцес на хоуард
in-processпреработваем
inspection in-processпроизводствен контрол
полигр.intaglio printingдълбок печат
политех.irreversible processнеобратим процес
политех.isothermal processизотермичен процес
политех.isoversion processкаталитично изомеризиране
политех.iterative processитеративен процес
политех.job printingакцидентен печат
политех.jobbing printingакцидентен печат
политех.kaldo processстоманодобивен конверторен процес калдо
политех.laxal processобработване на стомана с оксалова киселина
политех.lead-chamber processкамерен процес за производство на сярна киселина
политех.lime processваруване
политех.line printingпечатане на редове
политех.longline processконвейерен процес
политех.lost-wax processметод за точно леене по стопяеми модели
политех.lower-case printingпечатане с малки букви
политех.maag processнарязване на зъбни колела чрез дълбане със зъбен гребен
политех.machine printingмашинно печатане
политех.magnetic printingкопирефект
политех.manufacturing processпроизводствен процес
политех.markov processмарковски процес
политех.monochrome printingмонохромен печат
политех.monochrome printing machineедноцветна печатарска машина
политех.moulding-generating processнарязване на зъбни колела с дълбач
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.multicolour printingмногоцветен печат
полигр.multicolour printing machineмногоцветна
политех.multistage processмнгостепенен процес
политех.multistep decision processмногостъпков процес на вземане на решение
политех.ni-carb processгазово цианиране
политех.non-contact printingбезконтактен печат
политех.non-reversible processнеобратим процес
политех.non-stationary processнестационарен процес
политех.nuclear processядрен процес
политех.offset printingофсетов печат
полигр.one-side printing machineедностранна печатарска машина
мет.open-hearth processсименс-мартенов процес мартенов процес
политех.optimum processоптимален процес
геол.ore-forming processпроцес на рудообразуване
политех.orthoflow processкрекинг процес 'ортофлоу'
политех.orthoforming processпроцес на каталитичен реформинг 'ортофлоу'
мат.orthogonal processортогонален процес
политех.oscillating processпроцес на трептене
политех.oscillating processпроцес на осцилиране
изч.output processпроцес на извеждане
политех.photomechanical printingфотомеханичен печат
политех.pig processпреработване на чугун в стомана
политех.planographic printingплосък печат
политех.plate processпроцес на изготвяне на печатарски форми
ядр.plural processмногократен процес
политех.polytropic processполитропен процес
политех.precipitation processпроцес на утаяване
preserving processметод за консервиране
политех.primary processпървичен процес
printingпринтиране
printingотпечатване
printingпечатане, печатна дейност
printingвадене на копия
printing and publishing workerполиграфик
полигр.printing areaпечатащ елемент на печатна форма
полигр.printing artsполиграфия
текст.printing blockформа за печатане
политех.printing blockклише за печатане
елн.printing chainпечатаща верига
политех.printing formationпечатна форма
политех.printing frameхелиографен апарат
политех.printing frameхелиографна рамка
политех.printing headпечатаща глава
политех.printing houseпечатница
полигр.printing industryполиграфия
политех.printing industryполиграфическа промишленост
политех.printing inkпечатарско мастило
полигр.printing machineпечатарска машина
политех.printing paperпечатна хартия
политех.printing perforatorпечатащ перфоратор
политех.printing plantпечатница
полигр.printing plateпечатна форма
политех.printing pressпечатарска машина
полигр.printing pressureнатиск на хартията към печатна форма
политех.printing puncherпечатащ перфоратор
политех.printing rollerпечатарски цилиндър
политех.printing shopпечатница
политех.printing stationпечатащо устройство
политех.printing technologyполиграфично производство
политех.printing telegraphпечатащ телеграф
политех.printing typeбуква, отлята от печатарска сплав
политех.probabilistic processвероятностен процес
processобработвам, преработвам
processпроцес, ход, действие, развитие
processпроучвам, анализирам
processпроцесен
processметод, похват, (технологичен) процес, технология
анат.processизрастък, издутина
добави значение или превод тук