offset printing

  • Обща политехника
  • офсетов печат
145 допълнителни резултата:
политех.accidental printingкопирефект
политех.anastatic printingанастатичен печат
политех.anastatic printingизография
angular offsetъглово изместване
политех.angular offsetкоригиране на ъгловото положение
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
политех.blue printingсветлинно копиране
политех.blue printingхелиографиране
текст.calico printingпечатане на плат
политех.chemical printingлитография
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
политех.combination printingкомбиниран печат
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
политех.copperplate printingметалографски печат
полигр.diazotype printingдиазотипия
политех.double printingкомбиниран печат
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
политех.gelatine printingсветлопечат
политех.gelatine printingфототипия
политех.hand printingблоков шрифт
политех.hectographic printingхектографичен печат
полигр.intaglio printingдълбок печат
политех.job printingакцидентен печат
политех.jobbing printingакцидентен печат
политех.line printingпечатане на редове
политех.lower-case printingпечатане с малки букви
политех.machine printingмашинно печатане
политех.magnetic printingкопирефект
политех.monochrome printingмонохромен печат
политех.monochrome printing machineедноцветна печатарска машина
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.multicolour printingмногоцветен печат
полигр.multicolour printing machineмногоцветна
политех.non-contact printingбезконтактен печат
offsetначало
offsetкомпенсация, обезщетение
offsetпускам издънки/гранки
offsetперпендикулярна линия
offsetразклонение (на планина)
offsetуравновесявам, балансирам, компенсирам
offsetконтраст, противотежест, средство, за да изпъкне нещо
геол.offsetхоризонтално разстояние между двете части на пласт, разкъсан от разсед
фин.offsetприхващам
полигр.offsetотпечатвам на офсет
полигр.offsetофсет
полигр.offsetофсетен
полигр.offsetпетно
арх.offsetвдадина (на фасада)
арх.offsetправя вдадина (на)
арх.offsetвдалина
тех.offsetизмествам, премествам
тех.offsetразклонявам (тръба)
тех.offsetизместване, статично отклонение, разклонение, отвод (на тръба)
геод.offsetордината
мин.offsetпроширение на галерия
политех.offsetпреместване, отклонение
политех.offsetофсетов печат
политех.offsetизместен
политех.offsetпреместен, отклонен
политех.offsetпремествам, отклонявам
offsetиздънкa (и прен.), вейка, гранка, филиз
политех.offset beamизместен лъч
политех.offset bendдвойно огъване
политех.offset camизместена гърбица
политех.offset electrodeогънат електрод
политех.offset eyepieceъглов околяр
политех.offset grinding wheelшлифовъчен кръг за обработване под ъгъл
политех.offset inkофсетово мастило
полигр.offset lithographyофсетен печат
полигр.offset machineофсетова машина
политех.offset pipeотбивна тръба
политех.offset rodустройство за измерване на разстояние на местността
политех.offset scriberогъната маркировъчна пластинка
политех.offset sectionразрез с нормална и завъртяна равнина
политех.offset toolогънат нож
политех.offset voltageостатъчно входно напрежение
политех.offset wrenchгаечен ключ със страничен отвор
ав.offset-course computerавтомат за изчисляване координатите на зададен курс
полигр.one-side printing machineедностранна печатарска машина
мин.perpendicular offsetразклонение под прав ъгъл
политех.photomechanical printingфотомеханичен печат
политех.planographic printingплосък печат
printingпринтиране
printingотпечатване
printingпечатане, печатна дейност
printingвадене на копия
printing and publishing workerполиграфик
полигр.printing areaпечатащ елемент на печатна форма
полигр.printing artsполиграфия
текст.printing blockформа за печатане
политех.printing blockклише за печатане
елн.printing chainпечатаща верига
политех.printing formationпечатна форма
политех.printing frameхелиографна рамка
политех.printing frameхелиографен апарат
политех.printing headпечатаща глава
политех.printing houseпечатница
полигр.printing industryполиграфия
политех.printing industryполиграфическа промишленост
политех.printing inkпечатарско мастило
полигр.printing machineпечатарска машина
политех.printing paperпечатна хартия
политех.printing perforatorпечатащ перфоратор
политех.printing plantпечатница
полигр.printing plateпечатна форма
политех.printing pressпечатарска машина
полигр.printing pressureнатиск на хартията към печатна форма
политех.printing processпроцес на печатане
политех.printing puncherпечатащ перфоратор
политех.printing rollerпечатарски цилиндър
политех.printing shopпечатница
политех.printing stationпечатащо устройство
политех.printing technologyполиграфично производство
политех.printing telegraphпечатащ телеграф
политех.printing typeбуква, отлята от печатарска сплав
политех.projection printingбезконтактен печат
политех.relief printingвисок печат
политех.rotary printingротативен печат
полигр.rotary printing machineротативна печатна машина
политех.screen printingситов печат
политех.sheet-fed printingлистов печат
полигр.sheet-fed printing machineлистова печатарска машина
полигр.silk screen printingситопечат
полигр.silk- screen printingситопечатен
полигр.silk-screen printingситопечат
полигр.silkscreen printingситопечат
полигр.single-colour printing machineедноцветна печатарска машина
полигр.single-side printing machineедностранна печатарска машина
политех.stereotype printingпечатане от стереотипи
политех.surface printingплосък печат
маш.tool offsetкоригиране положението на инструмент
политех.trichromatic printingтрицветен печат
политех.two-colour offsetдвуцветен офсетов печат
политех.type-printing telegraphбуквопечатащ телеграф
политех.type-printing telegraphyбуквопечатащ телеграф
геол.vertical offsetвертикално преместване
полигр.web-feed printing machineролкова печатарска машина
политех.xerographic printingксерографично копиране
добави значение или превод тук