printing formation

  • Обща политехника
  • печатна форма
171 допълнителни резултата:
политех.accidental printingкопирефект
хим.adduct formationобразуване на присъединително съединение
политех.air formationстрой на самолети във въздуха
политех.anastatic printingизография
политех.anastatic printingанастатичен печат
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
политех.blue printingсветлинно копиране
политех.blue printingхелиографиране
геогр.bog formationзамочуряване
геогр.bog formationзаблатяване
текст.calico printingпечатане на плат
политех.carbon formationобразуване на нагар
политех.carbon-black formationобразуване на сажди
политех.chemical printingлитография
геол.coal-bearing formationвъгленосна формация
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
политех.combination printingкомбиниран печат
хим.complex formationкомплексообразуване
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
политех.copperplate printingметалографски печат
crack formationпукнатинообразуване
cracks formationпукнатинообразуване
политех.cream formationразслояване
политех.cream formationотстояване
политех.degree of formationстепен на образуване
полигр.diazotype printingдиазотипия
политех.double printingкомбиниран печат
тех.dust formationпрахоотделяне
раст.ear formationизметляване
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
геол.fault formationразломообразуване
film formationфилмообразуване
ав.flight formationавиоотряд
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
formationобразувание, създание, креация
formationобразувание
formationформиране
formationоформяне
formationформирование
formationстроеж, структура
геол.formationформация
геол.formationпластов
ав.formationформация за полет
жп.formationвлакообразуващ
жп.formationсъстав
политех.formationкомпозиция, земно платно
политех.formationобразуване, напластяване, залягане
воен.formationформация, строй, разположение
formationобразуване, формиране, организиране, създаване (на дружество и пр.), сключване (на съюз), установяване (на република)
политех.formation constantстабилитетна константа
политех.formation constantконстанта на образуване
политех.formation flightгрупов полет
политех.formation heatтоплина на образуване
formation of cracksпукнатинообразуване
геогр.formation of marchзаблатяване
геогр.formation of marchesзамочуряване
formation of osteophytesошипяване
астр.formation of starsзвездообразуване
политех.formation rateскорост на образуване
политех.formation voltageформиращо напрежение
политех.gelatine printingфототипия
политех.gelatine printingсветлопечат
геол.geological formationгеоложка формация
политех.hand printingблоков шрифт
политех.haze formationобразуване на воал
политех.haze formationпомътняване
политех.hectographic printingхектографичен печат
ice formationобледеняване
ice formationобледяване
метео.ice formationледообразуване
геол.impervious formationводоупор
полигр.intaglio printingдълбок печат
политех.job printingакцидентен печат
политех.jobbing printingакцидентен печат
политех.line printingпечатане на редове
политех.lower-case printingпечатане с малки букви
политех.machine printingмашинно печатане
политех.magnetic printingкопирефект
политех.marine formationморска формация
политех.monochrome printingмонохромен печат
политех.monochrome printing machineедноцветна печатарска машина
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.multicolour printingмногоцветен печат
полигр.multicolour printing machineмногоцветна
new formationновообразувание
политех.non-contact printingбезконтактен печат
политех.offset printingофсетов печат
полигр.one-side printing machineедностранна печатарска машина
политех.pair formationобразуване на двойка
политех.photomechanical printingфотомеханичен печат
политех.planographic printingплосък печат
муз.pop formationпопформация
ик.price-formationценообразуващ
printingпринтиране
printingотпечатване
printingпечатане, печатна дейност
printingвадене на копия
printing and publishing workerполиграфик
полигр.printing areaпечатащ елемент на печатна форма
полигр.printing artsполиграфия
текст.printing blockформа за печатане
политех.printing blockклише за печатане
елн.printing chainпечатаща верига
политех.printing frameхелиографна рамка
политех.printing frameхелиографен апарат
политех.printing headпечатаща глава
политех.printing houseпечатница
полигр.printing industryполиграфия
политех.printing industryполиграфическа промишленост
политех.printing inkпечатарско мастило
полигр.printing machineпечатарска машина
политех.printing paperпечатна хартия
политех.printing perforatorпечатащ перфоратор
политех.printing plantпечатница
полигр.printing plateпечатна форма
политех.printing pressпечатарска машина
полигр.printing pressureнатиск на хартията към печатна форма
политех.printing processпроцес на печатане
политех.printing puncherпечатащ перфоратор
политех.printing rollerпечатарски цилиндър
политех.printing shopпечатница
политех.printing stationпечатащо устройство
политех.printing technologyполиграфично производство
политех.printing telegraphпечатащ телеграф
политех.printing typeбуква, отлята от печатарска сплав
политех.projection printingбезконтактен печат
политех.railway formationземно платно на жп линия
политех.relief printingвисок печат
resistance to crack formationпукнатиноустойчивост
геол.rock formationгеологичен хоризонт
политех.rock formationскална формация, планинообразуване
политех.rotary printingротативен печат
полигр.rotary printing machineротативна печатна машина
политех.scale formationобразуване на котлен камък
политех.screen printingситов печат
политех.sheet-fed printingлистов печат
полигр.sheet-fed printing machineлистова печатарска машина
полигр.silk screen printingситопечат
полигр.silk- screen printingситопечатен
полигр.silk-screen printingситопечат
полигр.silkscreen printingситопечат
полигр.single-colour printing machineедноцветна печатарска машина
полигр.single-side printing machineедностранна печатарска машина
политех.slag formationобразуване на шлака
политех.sludge formationобразуване на утайка
ел.spark formationискрообразуване
биол.spore formationспорообразуване
политех.springy formationеластична печатна форма
астр.star formationзвездообразуване
политех.stepwise formationстепенно образуване
политех.stereotype printingпечатане от стереотипи
хим.structure formationструктурообразуване
политех.surface printingплосък печат
ез.term formationтерминообразуване
политех.trichromatic printingтрицветен печат
политех.twin-crystal formationобразуване на кристали-близнаци
политех.type formationнаборна форма
политех.type-printing telegraphбуквопечатащ телеграф
политех.type-printing telegraphyбуквопечатащ телеграф
политех.volcanic formationвулканична формация
политех.water-bearing formationводоносен хоризонт
полигр.web-feed printing machineролкова печатарска машина
word-formationсловообразуване
ез.word-formationсловопроизводство
политех.xerographic printingксерографично копиране
добави значение или превод тук