chemical printing

  • Обща политехника
  • литография
188 допълнителни резултата:
политех.accidental printingкопирефект
политех.anastatic printingизография
политех.anastatic printingанастатичен печат
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.binary chemical weaponбинарно химично оръжие
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
политех.blue printingсветлинно копиране
политех.blue printingхелиографиране
текст.calico printingпечатане на плат
chemicalхимически
chemicalхимикал
политех.chemicalхимически ретуш
политех.chemical absorptionхимична абсорбция
политех.chemical adsorptionхимична адсорбция
политех.chemical agentреактив
политех.chemical analysisхимичен анализ
chemical and physicalхимико-физически
политех.chemical attackхимично въздействие
политех.chemical barkingхимично дъбене
политех.chemical bondхимична връзка
политех.chemical bondingобразуване на химична връзка
политех.chemical brickкиселинноустойчива тухла
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
мор.chemical carrierхимикаловоз
политех.chemical changeхимична реакция
политех.chemical changeхимично изменение
политех.chemical coatingпокритие, създадено по химичен метод
политех.chemical colouringоцветяване чрез химическа обработка
политех.chemical combinationхимическо съединение
политех.chemical combustibleхимическо гориво
политех.chemical compositionхимичен състав
политех.chemical compoundхимично съединение
политех.chemical condenserелектролитен кондензатор
политех.chemical consoleхимическо управление
политех.chemical constitutionхимичен строеж
политех.chemical contaminationхимическо замърсяване
политех.chemical corrosionхимична корозия
политех.chemical decompositionхимическо разлагане
политех.chemical degradationхимическо разпадане
политех.chemical developmentхимическо проявяване
политех.chemical disinfectionхимическа дезинфекция
политех.chemical efficiencyдобив от химическа реакция
политех.chemical elementхимически елемент
политех.chemical energyхимическа енергия
политех.chemical engineeringхимична технология
хим.chemical equationхимично уравнение
политех.chemical equivalentхимичен еквивалент
политех.chemical etchingхимическо разяждане
политех.chemical findingsрезултат от химически анализ
политех.chemical fogвоал от проявяване
политех.chemical formulaхимична формула
политех.chemical glassстъкло за лабораторни съдове
политех.chemical heat treatmentтермохимично обработване
политех.chemical impurityхимичен примес
политех.chemical indicatorхимически индикатор
политех.chemical industryхимическа промишленост
политех.chemical kineticsхимична кинетика
политех.chemical millingхимично фрезоване
политех.chemical mineralizationхимическа минерализация
политех.chemical monitoringхимически мониторинг
политех.chemical physicsфизикохимия
политех.chemical plantхимически завод
политех.chemical polishingхимично полиране
политех.chemical pollutionхимическо замърсяване
политех.chemical potentialхимичен потенциал
политех.chemical powerхимическа енергия
политех.chemical processхимически процес
политех.chemical purificationхимическо пречистване
политех.chemical reactionхимична реакция
политех.chemical rectifierелектролитен токоизправител
политех.chemical resistanceхимична устойчивост
политех.chemical sensibilisationхимично сенсибилизиране
политех.chemical separationхимично отделяне
политех.chemical shiftхимично отместване
ядр.chemical shimхимически компенсатор
политех.chemical sorptionхимична сорбция
политех.chemical stabilizationхимическо укрепване
политех.chemical stonewareкиселиноустойчива каменина
политех.chemical stressнапрежение, предизвикано от химически въздействия
политех.chemical symbolхимически символ
политех.chemical synthesisхимичен синтез
политех.chemical technologyхимична технология
политех.chemical testхимическо изпитване
мед.chemical therapyхимиотерапевтичен
мед.chemical therapyхимиотерапия
политех.chemical transformationхимично превръщане
политех.chemical treatmentхимично обработване
воен.chemical warfare agentбойно отровно вещество
тех.chemical water treatmentхимводоочистка
воен.chemical weaponхимическо оръжие
политех.chemical weldingхимическо заваряване
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
политех.combination printingкомбиниран печат
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
политех.copperplate printingметалографски печат
крист.crystal-chemicalкристалохимичен
крист.crystal-chemicalкристалохимически
полигр.diazotype printingдиазотипия
политех.double printingкомбиниран печат
политех.electro-chemical grindingелектролитно шлифоване
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
политех.gelatine printingфототипия
политех.gelatine printingсветлопечат
политех.guantum-chemicalквантово-химичен
политех.hand printingблоков шрифт
политех.hectographic printingхектографичен печат
полигр.intaglio printingдълбок печат
политех.job printingакцидентен печат
политех.jobbing printingакцидентен печат
политех.line printingпечатане на редове
политех.lower-case printingпечатане с малки букви
политех.machine printingмашинно печатане
политех.magnetic printingкопирефект
политех.monochrome printingмонохромен печат
политех.monochrome printing machineедноцветна печатарска машина
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.multicolour printingмногоцветен печат
полигр.multicolour printing machineмногоцветна
non-chemicalнехимически
политех.non-contact printingбезконтактен печат
тех.of chemical engineeringхимикотехнологичен
тех.of chemical technologyхимикотехнологичен
политех.offset printingофсетов печат
полигр.one-side printing machineедностранна печатарска машина
политех.photomechanical printingфотомеханичен печат
хим.physical and chemicalфизикохимически
науч.physical and chemicalфизикохимичен
политех.planographic printingплосък печат
printingпечатане, печатна дейност
printingвадене на копия
printingпринтиране
printingотпечатване
printing and publishing workerполиграфик
полигр.printing areaпечатащ елемент на печатна форма
полигр.printing artsполиграфия
текст.printing blockформа за печатане
политех.printing blockклише за печатане
елн.printing chainпечатаща верига
политех.printing formationпечатна форма
политех.printing frameхелиографна рамка
политех.printing frameхелиографен апарат
политех.printing headпечатаща глава
политех.printing houseпечатница
полигр.printing industryполиграфия
политех.printing industryполиграфическа промишленост
политех.printing inkпечатарско мастило
полигр.printing machineпечатарска машина
политех.printing paperпечатна хартия
политех.printing perforatorпечатащ перфоратор
политех.printing plantпечатница
полигр.printing plateпечатна форма
политех.printing pressпечатарска машина
полигр.printing pressureнатиск на хартията към печатна форма
политех.printing processпроцес на печатане
политех.printing puncherпечатащ перфоратор
политех.printing rollerпечатарски цилиндър
политех.printing shopпечатница
политех.printing stationпечатащо устройство
политех.printing technologyполиграфично производство
политех.printing telegraphпечатащ телеграф
политех.printing typeбуква, отлята от печатарска сплав
политех.projection printingбезконтактен печат
политех.relief printingвисок печат
политех.rotary printingротативен печат
полигр.rotary printing machineротативна печатна машина
политех.screen printingситов печат
политех.sheet-fed printingлистов печат
полигр.sheet-fed printing machineлистова печатарска машина
полигр.silk screen printingситопечат
полигр.silk- screen printingситопечатен
полигр.silk-screen printingситопечат
полигр.silkscreen printingситопечат
полигр.single-colour printing machineедноцветна печатарска машина
полигр.single-side printing machineедностранна печатарска машина
политех.stereotype printingпечатане от стереотипи
политех.surface printingплосък печат
политех.thermo-chemical refiningподобряване на качествата чрез химико-термично обработване
политех.trichromatic printingтрицветен печат
политех.type-printing telegraphбуквопечатащ телеграф
политех.type-printing telegraphyбуквопечатащ телеграф
полигр.web-feed printing machineролкова печатарска машина
политех.xerographic printingксерографично копиране
добави значение или превод тук