blue printing

  • Обща политехника
  • светлинно копиране
  • хелиографиране
198 допълнителни резултата:
политех.accidental printingкопирефект
политех.anastatic printingанастатичен печат
политех.anastatic printingизография
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.berlin blueберлинско синьо
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
blueслагам в синка
blueнебе
blueлазурен
blueконсервативен
blueморе
blueпосинял, насинен
blueвид синя пеперуда (Lycaenidae)
blueсинка за пране
blueунил, потиснат, в мрачно настроение, мрачен, безперспективен
blueбоядисвам в синьо
blueсин цвят
blueнеприличен, циничен
ист.blueбавна и тъжна (негърска) мелодия, блуз
ист.blueтъжен, меланхолен
мет.blueотвръщам
политех.blueоксидирам
blueстудент, участвувал в представителния отбор на своя университет (особ. Оксфорд или Кеймбридж)
тлв.blue amplifierусилвател на синия сигнал
политех.blue annealingотгряване с охлаждане на въздух
минер.blue asbestosкрокидолит
политех.blue brittlenessсиня крехкост
кул.blue cheeseсиньо сирене
политех.blue copperазурит
политех.blue copperковелин
политех.blue copperasсин камък
политех.blue corundumсин корунд
политех.blue corundumсапфир
текст.blue denimплат за дънки
политех.blue dipразтвор на живачен цианид за амалгамиране
политех.blue flameсин пламък
тлв.blue gunсин прожектор
политех.blue leadметално олово
политех.blue magnetismюжен магнетизъм
политех.blue malachiteазурит
политех.blue nickel saltкристален никелов сулфат
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.blue oilсиньо масло
мет.blue powderцинков прах
политех.blue printхелиографно копие
политех.blue printсветлинно копие
политех.blue shoringанатаз
политех.blue steelоксидирана стомана с тъмносин цвят
политех.blue verdianазурит
мин.blue vitriolхалкантит
хим.blue vitriolостаряло наименование на меден сулфат (син камък)
blue-blackсиньочерен
blue-bloodedсиньокръвен
blue-eyedсинеок
политех.blue-finishedотвърнат чрез загряване до син цвят
политех.blue-finishedоксидиране
зоол.blue-footedсиньокрак
биол.blue-green algaeцианобактерия, синьо-зелено водорасло
биол.blue-green bacteriaцианобактерия, синьо-зелено водорасло
blue-lilacсиньолюляков
blue-purpleсиньолилав
blue-purpleсиньоморав
blue-vein cheeseblue cheese
blue-violetсиньовиолетов
зоол.blue-wingedсиньокрил
bright blueсветлосин
bright blueяркосин
политех.bright blueсветлосин цвят
текст.calico printingпечатане на плат
Cambridge blueсветлосин
Cambridge blueсветлосин цвят
политех.cape blue asbestosантофилит
политех.chemical printingлитография
политех.cobalt blueкобалтово синьо
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
политех.combination printingкомбиниран печат
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
политех.copperplate printingметалографски печат
политех.cornflower blueсветлосин цвят
политех.dark blueтъмносин цвят
dark purple-blueтъмнолилаво-син
dark purple-blueтъмномораво-син
darkish blue-purpleтъмноватосиньо-морав
darkish blue-purpleтъмноватосиньо-лилав
deep sky-blueтъмнонебесносин
deep violet-blueтъмновиолетово-син
полигр.diazotype printingдиазотипия
политех.double printingкомбиниран печат
политех.egyptian blueегипетско синьо багрило
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
политех.enamel blueсиньо кварцово стъкло
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
политех.gelatine printingфототипия
политех.gelatine printingсветлопечат
ам.gray-blueсивосин
ам.grayish blueсивкаво-син
greenish blueзеленикаво-син
grey-blueсивосин
greyish blueсивкаво-син
политех.hand printingблоков шрифт
политех.hectographic printingхектографичен печат
политех.heteropoly blueмолибденово синьо
indian blueиндиго
полигр.intaglio printingдълбок печат
политех.job printingакцидентен печат
политех.jobbing printingакцидентен печат
lilac-blueлюляково-син
политех.line printingпечатане на редове
политех.lower-case printingпечатане с малки букви
политех.machine printingмашинно печатане
политех.magnetic printingкопирефект
политех.methylene blueметиленово синьо
политех.molybdenum blueмолибденово синьо
политех.monochrome printingмонохромен печат
политех.monochrome printing machineедноцветна печатарска машина
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.multicolour printingмногоцветен печат
полигр.multicolour printing machineмногоцветна
политех.non-contact printingбезконтактен печат
политех.offset printingофсетов печат
полигр.one-side printing machineедностранна печатарска машина
pale blue-lilacбледосиньо-люляков
pale blue-violetбледосиньо-виолетов
политех.peacock-blueелектрик
политех.photomechanical printingфотомеханичен печат
политех.planographic printingплосък печат
printingотпечатване
printingпечатане, печатна дейност
printingвадене на копия
printingпринтиране
printing and publishing workerполиграфик
полигр.printing areaпечатащ елемент на печатна форма
полигр.printing artsполиграфия
текст.printing blockформа за печатане
политех.printing blockклише за печатане
елн.printing chainпечатаща верига
политех.printing formationпечатна форма
политех.printing frameхелиографна рамка
политех.printing frameхелиографен апарат
политех.printing headпечатаща глава
политех.printing houseпечатница
полигр.printing industryполиграфия
политех.printing industryполиграфическа промишленост
политех.printing inkпечатарско мастило
полигр.printing machineпечатарска машина
политех.printing paperпечатна хартия
политех.printing perforatorпечатащ перфоратор
политех.printing plantпечатница
полигр.printing plateпечатна форма
политех.printing pressпечатарска машина
полигр.printing pressureнатиск на хартията към печатна форма
политех.printing processпроцес на печатане
политех.printing puncherпечатащ перфоратор
политех.printing rollerпечатарски цилиндър
политех.printing shopпечатница
политех.printing stationпечатащо устройство
политех.printing technologyполиграфично производство
политех.printing telegraphпечатащ телеграф
политех.printing typeбуква, отлята от печатарска сплав
политех.projection printingбезконтактен печат
политех.prussian blueпруско синьо багрило
purple-blueлилавосин
purple-blueмораво-син
purplish blueвъзлилаво-син
purplish blueвъзмораво-син
reddish blueчервеникавосин
политех.relief printingвисок печат
политех.rotary printingротативен печат
полигр.rotary printing machineротативна печатна машина
sapphire blueсапфиреносин
политех.screen printingситов печат
политех.sheet-fed printingлистов печат
полигр.sheet-fed printing machineлистова печатарска машина
полигр.silk screen printingситопечат
полигр.silk- screen printingситопечатен
полигр.silk-screen printingситопечат
полигр.silkscreen printingситопечат
полигр.single-colour printing machineедноцветна печатарска машина
полигр.single-side printing machineедностранна печатарска машина
slaty blueтъмносиво-син
политех.solid blueтрайно синьо
политех.solid blueазиново багрило
steel blueсиво-син цвят
steely blueстоманеносин
политех.stereotype printingпечатане от стереотипи
политех.surface printingплосък печат
политех.trichromatic printingтрицветен печат
turquoise blueзеленикаво-син
политех.type-printing telegraphбуквопечатащ телеграф
политех.type-printing telegraphyбуквопечатащ телеграф
политех.vat blueкюпно синьо
политех.vat blueкюпно синьо багрило
политех.verditer blueсин пигмент
добави значение или превод тук