printing shop

  • Обща политехника
  • печатница
173 допълнителни резултата:
политех.accidental printingкопирефект
политех.adjusting shopмонтажен цех
политех.anastatic printingанастатичен печат
политех.anastatic printingизография
политех.assembly shopмонтажен цех
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.back shopремонтна работилница към железопътно депо
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
политех.blue printingсветлинно копиране
политех.blue printingхелиографиране
авто.body shopавтотенекеджийница
политех.boiler shopкотелен цех
cake shopсладкарница
текст.calico printingпечатане на плат
авто.car repair shopавтосервиз
авто.car repair shopавтосервизен
жп.car-repair shopвагоноремонтна работилница
политех.car-repair shopавторемонтна работилница
политех.casting shopлеярски цех
политех.casting shopлеярна
политех.chemical printingлитография
политех.cleaning shopчистачно отделение
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
политех.combination printingкомбиниран печат
политех.computerized shopцех, управляван от компютър
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
политех.copperplate printingметалографски печат
полигр.diazotype printingдиазотипия
политех.double printingкомбиниран печат
политех.dressing shopчистачно отделение
политех.drop shopковашки цех
политех.electrical repair shopелектроремонтна работилница
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
политех.engineering shopмеханичен цех
политех.erecting shopмонтажен цех
политех.fettling shopчистачно отделение
текст.finishing work shopапретурен
политех.fitting shopмонтажен цех
политех.fitting shopшлосерска работилница
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
политех.forge shopковашки цех
политех.forging shopковашки цех
политех.founding shopлеярски цех
политех.founding shopлеярна
политех.gelatine printingсветлопечат
политех.gelatine printingфототипия
политех.hammer shopковашки цех
политех.hand printingблоков шрифт
политех.hectographic printingхектографичен печат
полигр.intaglio printingдълбок печат
политех.job printingакцидентен печат
политех.job-shop foundryспециализирана леярна
политех.jobbing printingакцидентен печат
политех.jobbing shopремонтна работилница
политех.line printingпечатане на редове
lolly shopсладкарница
политех.lower-case printingпечатане с малки букви
политех.machine printingмашинно печатане
политех.machine shopмеханичен цех
политех.machine shopмашиностроителен завод
политех.magnetic printingкопирефект
политех.main shopглавно отделение на цех
политех.maintenance shopремонтен цех
политех.monochrome printingмонохромен печат
политех.monochrome printing machineедноцветна печатарска машина
леяр.moulding shopформовъчно отделение
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.multicolour printingмногоцветен печат
полигр.multicolour printing machineмногоцветна
политех.non-contact printingбезконтактен печат
политех.offset printingофсетов печат
политех.one-off shopцех за производство на специални изделия
полигр.one-side printing machineедностранна печатарска машина
политех.overhaul shopремонтен цех
политех.paint shopбояджийски цех
pastry-shopсладкарница
леяр.pattern shopмоделно отделение
политех.photomechanical printingфотомеханичен печат
политех.planing shopцех със стъргателни машини
политех.planographic printingплосък печат
политех.plate shopтенекеджийска работилница
printingвадене на копия
printingпринтиране
printingотпечатване
printingпечатане, печатна дейност
printing and publishing workerполиграфик
полигр.printing areaпечатащ елемент на печатна форма
полигр.printing artsполиграфия
текст.printing blockформа за печатане
политех.printing blockклише за печатане
елн.printing chainпечатаща верига
политех.printing formationпечатна форма
политех.printing frameхелиографен апарат
политех.printing frameхелиографна рамка
политех.printing headпечатаща глава
политех.printing houseпечатница
полигр.printing industryполиграфия
политех.printing industryполиграфическа промишленост
политех.printing inkпечатарско мастило
полигр.printing machineпечатарска машина
политех.printing paperпечатна хартия
политех.printing perforatorпечатащ перфоратор
политех.printing plantпечатница
полигр.printing plateпечатна форма
политех.printing pressпечатарска машина
полигр.printing pressureнатиск на хартията към печатна форма
политех.printing processпроцес на печатане
политех.printing puncherпечатащ перфоратор
политех.printing rollerпечатарски цилиндър
политех.printing stationпечатащо устройство
политех.printing technologyполиграфично производство
политех.printing telegraphпечатащ телеграф
политех.printing typeбуква, отлята от печатарска сплав
политех.projection printingбезконтактен печат
политех.relief printingвисок печат
политех.repair shopремонтен цех
политех.repairing shopремонтен цех
политех.rotary printingротативен печат
полигр.rotary printing machineротативна печатна машина
леяр.sand shopотделение за приготвяне на формовъчни смеси
политех.screen printingситов печат
политех.service shopсервизна работилница
политех.service shopремонтен цех
sex shopсексшоп
политех.sheet-fed printingлистов печат
полигр.sheet-fed printing machineлистова печатарска машина
shopмагазин, дюкян
shopцех, работилница, отдел, ателие, фабрика, завод
shopработа, професия
тех.shopвътрешноцехов
политех.shopкупувам
политех.shopработилница, специализиран производствен сектор, завод, магазин
политех.shop carвагон за вътрешнозаводски транспорт
политех.shop drawingработен чертеж
политех.shop kinkпохват на работа
политех.shop managementорганизация на производство
политех.shop managementуправление на цех
политех.shop testзаводско изпитване
политех.shop toolръчен инструмент
политех.shop weldingзаваряване в цех
политех.shop windowвитрина
shop-assistantпродавач-консултант
политех.shop-floor staffцехов обслужващ персонал
политех.shop-load analysisанализ на заетостта на производствени сектори
политех.shop-weldedзаварен в завод
shop-windowвитринен
полигр.silk screen printingситопечат
полигр.silk- screen printingситопечатен
полигр.silk-screen printingситопечат
полигр.silkscreen printingситопечат
полигр.single-colour printing machineедноцветна печатарска машина
полигр.single-side printing machineедностранна печатарска машина
политех.steam shopкотелно отделение
политех.stereotype printingпечатане от стереотипи
политех.straightening shopцех за окончателно обработване на валцован метал
политех.surface printingплосък печат
sweet shopсладкишница
sweet shopсладкарница
политех.tool shopинструментален цех
политех.trichromatic printingтрицветен печат
политех.turning shopстругарски цех
политех.type-printing telegraphбуквопечатащ телеграф
политех.type-printing telegraphyбуквопечатащ телеграф
полигр.web-feed printing machineролкова печатарска машина
политех.welding shopзаваръчен цех
политех.winding shopбобинажен цех
политех.woodworking shopдърводелска работилница
политех.xerographic printingксерографично копиране
добави значение или превод тук