colour printing

  • Полиграфия
  • цветен печат
199 допълнителни резултата:
политех.accidental printingкопирефект
тлв.achromatic colourбезцветен оттенък
политех.achromatic colourахроматичен цвят
политех.additive complementary colourдопълнителен цвят
политех.alizarine colourализариново багрило
политех.alizol colourализаролово багрило
политех.anastatic printingизография
политех.anastatic printingанастатичен печат
политех.aniline colourанилиново багрило
мет.annealing colourцвят при загряване при термообработване
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.base colourосновен цвят
политех.benzoin colourбензоиново багрило
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
политех.blue printingхелиографиране
политех.blue printingсветлинно копиране
политех.broken colourсложен цвят
текст.calico printingпечатане на плат
политех.chemical printingлитография
политех.chromatic colourхроматичен цвят
политех.chrome colourхромово багрило
политех.code colourусловен цвят
colourруменина, червенина
colourхарактер, особеност, индивидуалност
colourукрасявам, изопачавам, пресилвам, преиначавам, преувеличавам
colourколорит
colourколоритет
colourцветна панделка/шапка/дреха, носени като символ на училище/клуб/партия
colourкраска, багра
colourдобивам цвят
colourпредлог, претекст, привидно основание
colourцветност
colourбоя, багрилно вещество, пигмент
colourсветлина, окраска
colourтембър, колорит (на даден народ)
colourцветови
colourоцветявам, обагрям, боядисвам
изк.colourколористичен
мет.colourследа или частица от злато
политех.colour absorberсветлофилтър
политех.colour adaptationприспособяване към цветовете
тлв.colour amplifierусилвател на канала за цветността
политех.colour balanceбаланс на цветове
мед.colour blindnessахроматопсия
тлв.colour breakupразкъсване на цветове
политех.colour buffingпоследна операция при блестящо полиране
геод.colour combinationхипсометрична тоналност
тлв.colour converterпреобразувател на черно-бели изображения в цветни
политех.colour developerцветен проявител
политех.colour developmentцветно проявяване
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
политех.colour fastnessцветоустойчивост
политех.colour fidelityвярност на възпроизвеждане на цветовете
политех.colour frameфилтър за светлина
политех.colour frameцветен кадър
тлв.colour fringeцветен кант
тлв.colour levelниво на цветен сигнал
жп.colour light signalsсветофор
полигр.colour lithographyмногоцветна литография
полигр.colour maskingцветоотделително маскиране
елн.colour musicцветомузика
политех.colour negativeцветоотделен негатив
офт.colour perceptionцветоусещане
полигр.colour processполихромен печат
политех.colour receiverцветен телевизор
политех.colour registrationсъвпадение на цветовете
опт.colour renderingцветопредаване
политех.colour responseспектрална чувствителност
политех.colour samplingпоследователност на възпроизвеждане на цветовете
тлв.colour sampling sequenceпоследователност в комутацията на цветовете
политех.colour sensationцветоусещане
политех.colour sensibilityцветочувствителност
политех.colour sensitivityцветочувствителност
фот.colour separationцветоотделка
политех.colour shadeцветови оттенък
политех.colour signalцветен сигнал
политех.colour stabilityцветоустойчивост
политех.colour standardцветови еталон
политех.colour strengthнаситеност на цвят
полигр.colour stripмастилена ивица
тлв.colour subcarrierподносеща на сигнала за цветност
тлв.colour subcarrier frequencyцветова носеща честота
политех.colour superimpositionнаслагване на цветове
тлв.colour sync signalсигнал за цветова синхронизация
тлв.colour synchronizationцветова синхронизация
тлв.colour synchronization signalсигнал за цветова синхронизация
политех.colour televisionцветна телевизия
политех.colour television setцветен телевизор
политех.colour temperatureцветова температура
мед.colour therapyцветотерапия
политех.colour thresholdпредел на цветовъзприемане
политех.colour toneцветен тон
политех.colour transmissionцветно телевизионно предаване
тлв.colour triangleтриъгълник на цветовете
тлв.colour-additive mixingадитивно смесване на цветовете
мед.colour-blindдалтонист
политех.colour-blindnessдалтонизъм
мед.colour-blindnessдaлтонизъм
политех.colour-difference signalсигнал за цветова разлика
политех.colour-extinction pyrometerцветопоглъщащ пирометър
политех.colour-fastоцветен устойчиво
политех.colour-hue errorнеточно възпроизвеждане на цветовете
тлв.colour-picture tubeкинескоп за цветно изображение
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
тлв.colour-sampling frequencyчестота на комутиране на цветовете
тлв.colour-selective arsenicцветоизбирателно огледало
политех.colour-separation negativeцветоотделен негатив
тлв.colour-substractive mixingсубтрактивно смесване на цветовете
политех.colour-television systemсистема на цветна телевизия
политех.combination printingкомбиниран печат
политех.complementary colourдопълнителен цвят
тлв.composite colour picture signalпълен сигнал за цветно изображение
тлв.composite colour signalпълен сигнал за цветно изображение
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
политех.content colourстепен на насищане на цвят
политех.copperplate printingметалографски печат
политех.cyan colourтъмносин цвят
политех.depth of colourнаситеност на цвят
полигр.diazotype printingдиазотипия
политех.direct colourдиректно багрило
политех.double printingкомбиниран печат
политех.dry colourпигмент
политех.dry colourсухо багрило
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
политех.enamel colourемайлова боя
политех.fast colourсветлоустойчиво багрило
политех.fat colourмаслоразтворимо багрило
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
политех.fundamental colourосновен цвят
политех.gelatine printingфототипия
политех.gelatine printingсветлопечат
геод.graded-colour tintingтонална хипсометрическа скала за възвишение
политех.graded-colour tintingтонална хипсометрия
политех.hand printingблоков шрифт
политех.heat colourцвят при закаляване
политех.hectographic printingхектографичен печат
политех.ice colourледено проявно багрило
политех.icyl colourайсилно багрило
политех.indanthrene colourкюпно багрило
политех.indigoid colourиндигоид
политех.ingrain colourледено багрило
полигр.intaglio printingдълбок печат
политех.job printingакцидентен печат
политех.jobbing printingакцидентен печат
политех.levelling colourизравняващо багрило
политех.light colourцветност на светлината
политех.light-fast colourсветлоустойчиво багрило
политех.lime water colourводна варова боя
политех.line printingпечатане на редове
политех.lower-case printingпечатане с малки букви
политех.machine printingмашинно печатане
политех.magenta colourмалинов цвят
политех.magnetic printingкопирефект
политех.main colourглавен цвят
политех.monochrome printingмонохромен печат
политех.monochrome printing machineедноцветна печатарска машина
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.multicolour printingмногоцветен печат
полигр.multicolour printing machineмногоцветна
политех.non-contact printingбезконтактен печат
политех.offset printingофсетов печат
политех.oil colourмаслена боя
полигр.one-side printing machineедностранна печатарска машина
политех.paste colourцветна паста
антр.person of colourцветнокож
политех.photomechanical printingфотомеханичен печат
политех.pigment colourпигментно багрило
политех.planographic printingплосък печат
политех.primary colourпървичен цвят
политех.prime colourгрундиране
printingпечатане, печатна дейност
printingвадене на копия
printingпринтиране
printingотпечатване
printing and publishing workerполиграфик
полигр.printing areaпечатащ елемент на печатна форма
полигр.printing artsполиграфия
текст.printing blockформа за печатане
политех.printing blockклише за печатане
елн.printing chainпечатаща верига
политех.printing formationпечатна форма
политех.printing frameхелиографна рамка
политех.printing frameхелиографен апарат
политех.printing headпечатаща глава
политех.printing houseпечатница
полигр.printing industryполиграфия
политех.printing industryполиграфическа промишленост
политех.printing inkпечатарско мастило
полигр.printing machineпечатарска машина
политех.printing paperпечатна хартия
политех.printing perforatorпечатащ перфоратор
политех.printing plantпечатница
полигр.printing plateпечатна форма
политех.printing pressпечатарска машина
полигр.printing pressureнатиск на хартията към печатна форма
политех.printing processпроцес на печатане
добави значение или превод тук