printing and publishing worker

  • полиграфик
200 допълнителни резултата:
жп.acceptance and departureприемно-отправен
политех.accidental printingкопирефект
Agency for Economic Analyses and ForecastingАгенция за икономически анализ и прогнози
политех.alternating tension-and-compression stressзнакопроменливо осово напрежение
политех.anastatic printingизография
политех.anastatic printingанастатичен печат
биол.anatomical and morphologicalанатомо-морфологичен
anda
andи
ост.andако
разг.andда
политех.and functionфункция и
политех.and gateлогическа схема и
изч.and logical elementлогически елемент и
изч.and operationоперация и
изч.and operatorоператор и
геогр.Antigua and BarbudaАнтигуа и Барбуда
арх.arch-and-pier systemсистема от арки, опиращи се на пилони
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.auxiliary workerспомагателен работник
политех.back-and-forthвъзвратно-постъпателен
политех.back-and-forth amplitudeамплитуда на трептения
политех.baggage-and-mail carбагажно-пощенски вагон
политех.ball-and-lever valveлостово-сачмен вентил
политех.ball-and-socket bearingсамонагаждащ се лагер
политех.ball-and-socket bearingсферичен лагер
политех.ball-and-socket gear changeпревключване на предавките в кутия чрез сачми
политех.ball-and-socket hingeсферичен шарнир
политех.ball-and-socket jointсферично шарнирно съединение
политех.ball-and-socket joint viceшарнирно менгеме
политех.ball-and-socket joint viseшарнирно менгеме
bar-and-pic chartциклограма
политех.beam-and-column systemконструкция с греди и колони
политех.beam-and-slab structureплочо-гредова конструкция
become null and voidобезсилвам се
become null and voidобезсилвам се
политех.bell-and-spigotщек-муфа
политех.bell-and-spigot jointтръбно чашкообразно съединение с препокриване
политех.bender-and-cutterмашина за огъване и рязане
разг.billing and cooingджиджи-биджи
black-and-white photographyчерно-бяла фотография
black-and-white pictureчерно-бяла снимка
black-and-white pictureчерно-бяло изображение
black-and-white televisionчерно-бяла телевизия
мед.bladder and rectumтазов резервоар
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
тех.block-and-tackleполиспаст
block-and-taskleсистема от скрипци и въжета
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
политех.blue printingхелиографиране
политех.blue printingсветлинно копиране
мин.board-and-pillar methodкамерно-стълбова система на разработване
политех.board-and-pillar miningкамерно-стълбова система на разработка
политех.board-and-stoop miningкамерно-стълбова система на разработка
мин.bord-and-pillarкамерно-стълбова система на изработване
политех.boring-and-turning millкаруселен струг
геогр.Bosnia and HerzegovinaБосна и Херцеговина
мат.branch-and-bound methodметод на разклонения и граници
мин.breast-and-pillarкамерно-стълбова система на разработване
политех.brick-and-concrete paintфасадна боя
политех.brush-and-spray dischargeхрастовидно изпразване
политех.brushwood-and-stone damдига от камъни и плет
ел.buck-and-boost regulatorрегулатор за повишаване и понижаване на напрежение
Bulgarian Chamber of Commerce and IndustryБългарска търговско-промишлена палата
ам.by and largeпоначало
текст.calico printingпечатане на плат
политех.cam-and-roller-type free wheelролков съединител за свободен ход
политех.can-filling-and-weighing machineмашина за пълнене и претегляне на консервни кутии
политех.cap-and-fuse blastingогнево взривяване
трансп.cargo-and-passengerтоваро-пътнически
cause-and-effectпричинно-следствен
политех.centering-and-facing toolнож за центриране и престъргване на чела
политех.chain-and-bucket elevatorкофъчен елеватор
chemical and physicalхимико-физически
политех.chemical printingлитография
civil and erectionобщостроителен
co-workerсътрудник
политех.cold-and-hot testизпитване в студено и горещо състояние
политех.cold-and-hot testизпитване при ниски и високи температури
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
политех.column-and-beamгредоколонен
политех.column-and-beamгредоподпорен
политех.column-and-panel wallстена от колони със запълване на просветите с панели
политех.combination balancing-and-drilling machineмашина за уравновесяване на детайли чрез пробиване на отвори
политех.combination printingкомбиниран печат
ен.combined heat and CHPкогенерационен
ел.combined heat and powerкомбинирана топлинна и електрическа енергия
политех.combined top-slicing and ore cavingподетажно обрушване
тех.commissioning and adjustmentпусконаладка
политех.compound blanking-and-drawing dieкомбинирана отрезна и изтегляща матрица
construction and assembly worksстроително-монтажни работи
Construction and Repair Activitiesстроително-ремонтни дейности
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
мет.cope-and-drag patternделим модел
леяр.cope-and-drag patternдвуделен модел
политех.copperplate printingметалографски печат
бот.cup and saucer vineкобея
политех.cup-and-cone bearingразглобяем радиално-опорен търкалящ се лагер
мин.cut-and-fillсистема на разработване със запълване на отработено пространство
мин.cut-and-fill methodсистема на разработване със запълване на обработеното пространство
мин.cut-and-fill slopingслоево изземване със запълване
политех.cut-and-try methodгрубо експериментален метод
политех.dash-and-dot lineлиния от точки и тирета
мед.Department of Anesthesiology and Intensive CareКлиника по анестезия, реанимация и интензивна терапия
кул.dessert made of semolina and butterгрис-халва
полигр.diazotype printingдиазотипия
политех.die-and-mould grinding machineмашина за шлифоване на щампи
политех.disassembly-and-assembly standмонтажен стенд
политех.double printingкомбиниран печат
политех.dressed-and-matched flooringнастилка от шпунови дъски
политех.drill-grinding-and-pointing machineмашина за заточване на свредла
муз.drum and bassдръм енд бейс
муз.drum and bassдръмендбейс
политех.ebb-and-flowприлив и отлив
ecological and biologicalеколого-биологичен
биол.ecological and morphologicalеколого-морфологичен
арх.egg-and-dartйоники
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
тех.engineering and geologicalинженерногеоложки
English and Americanанглоамерикански
European Bank for Reconstruction and DevelopmentЕвропейска банка за възстановяване и развитие
политех.expert workerквалифициран работник
политех.extandable-and-retractable conveyorтранспортьор
политех.face-and-side cutterтристранна дискова фреза
политех.face-and-side milling cutterтристранна дискова фреза
мет.facing-and-backing sandединна формовъчна смес
financial and accountingфинансово-счетоводен
юр.financial and legalфинансовоправен
бот.fir and spruceелово-смърчов
политех.firm-and-tight rivetingздравоплътна нитова бръзка
текст.flax-and-hemp tow drawing frameизтеглителна изресваща машина
flint and steelогнило
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
мед.footh-and-mouth diseaseшап
политех.for-and-aft tiltнадлъжен наклон
политех.fore-and-aftнадлъжен
политех.fore-and-aft movementдвижение напред-назад
тех.forge-and-pressковашко-пресов
тех.gas and smoke impermeabilityгазодимонепроницаемост
тех.gas- and smoke-tightnessгазодимонепроницаемост
политех.gelatine printingфототипия
политех.gelatine printingсветлопечат
геол.geological and geomorphologicгеолого-геоморфоложки
геол.geological and lithologicгеолого-литоложки
геол.geological and lithologicalгеолого-литоложки
геол.geological and seismicгеолого-сеизмичен
геол.geological and tectonicгеолого-тектонски
политех.gib-and-cotterдвоен клин
политех.grinding-and-buffing latheцентрова шлайф и полирмашина
hack-workerхалтураджия
hack-workerхалтурчик
hack-workerхалтурщик
политех.half-and-halfсъстоящ се от два компонента, смесени в равни количества
политех.hand printingблоков шрифт
политех.hard-and-fast ruleнепоклатимо емпирично правило
мин.heading-and-bench methodметод за прокарване чрез стъпален забой
мед.heart regular rate and rhythmритмична сърдечна дейност
ен.heat-and-power engineeringтоплоенергетичен
ен.heat-and-power engineeringтоплоенергиен
ен.heating and powerтригенерационен
ен.heating and powerтригенерация
политех.heating-and-cooling chartкриви на нагряване и охлаждане
политех.heating-and-ventilating engineeringотоплителна и вентилационна техника
мед.Heberden's and Bouchard's nodesвъзли на Хеберден и Бушар
политех.hectographic printingхектографичен печат
фтп.hens and chicksмилерандаж
hidden and secretскрито-покрито
политех.hill-and-date recorderрекордер за звукозапис в дълбочина
политех.hole-and-slot anodeаноден блок от типа прорез-отвор
политех.hood-and-tender stockполиран до силен гланц студеновалцован стоманен лист
политех.hook-and-handle ruleковашки метър
шив.hook-and-loop fastenerвелкро
бот.hornbeam and beechгабърово-буков
hunting and fishingловно-рибарски
мед.hygiene and dietary regimenхигиенно-диетичен режим
политех.in-and-out boltсъединителен болт
полигр.intaglio printingдълбок печат
с. с.irrigation and drainageхидромелиоративен
политех.job printingакцидентен печат
политех.jobbing printingакцидентен печат
прав.jointly and severallyзаедно и поотделно
стр.lacquer-and-paintлаковобояджийски
политех.lap-and-lead leverлюлеещ се лост
политех.lath-and-plasterпаянтов
политех.law of action and reactionзакон за действието и противодействието
life-and-deathжизненоважен
политех.line printingпечатане на редове
църк.list of names of dead and sick persons to be prayed forсинодик
изч.load-and-goвъвеждане и изпълнение
трансп.loading and unloadingтоварно-разтоварен
трансп.loading and unloadingтоваро-разтоварен
политех.lock-and-blockнеавтоматична блокировка
политех.lower-case printingпечатане с малки букви
политех.machine printingмашинно печатане
политех.magnetic printingкопирефект
политех.make-and-brake currentпрекъснато-продължителен ток
добави значение или превод тук