printing station

  • Обща политехника
  • печатащо устройство
199 допълнителни резултата:
политех.accidental printingкопирефект
изч.active stationактивна станция
мин.air-measuring stationбъздухозамерна станция
политех.air-monitoring stationстанция за атмосферен мониторинг
ен.all-stationобщостанционен
политех.amateur stationлюбителска радиостанция
политех.anastatic printingизография
политех.anastatic printingанастатичен печат
политех.atomic power stationатомна електроцентрала
политех.attended stationобслужвана станция
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.automatic interplanetary stationавтоматична междупланетна станция
политех.automatic stationавтоматична станция
политех.auxiliary stationспомагателна станция
политех.background monitoring stationфонова станция за мониторинг
геод.base stationопорен пункт
политех.base stationопорна точка
политех.base-load stationбазисна електроцентрала
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
политех.blue printingсветлинно копиране
политех.blue printingхелиографиране
рад.booster stationретранслационна станция
политех.broadcasting stationрадиоразпръсквателна станция
bus stationавтогара
текст.calico printingпечатане на плат
политех.central stationцентрална станция
мин.charging stationзарядна камера
политех.check stationконтролно-измервателен пункт
политех.checking stationконтролно-измервателен пункт
политех.chemical printingлитография
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
политех.combination printingкомбиниран печат
ен.common-stationобщостанционен
политех.compressor stationкомпресорна станция
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
политех.control stationпункт за управление
политех.converting stationпреобразувателна станция
политех.copperplate printingметалографски печат
обог.crushing stationинсталация за трошене
полигр.diazotype printingдиазотипия
рад.direction-finding stationзасечна станция
жп.disrtibuting stationразпределителна гара
политех.distant stationдалечна станция
политех.district heating stationквартална отоплителна централа
политех.disturbing stationзаглушаваща радиостанция
политех.double printingкомбиниран печат
мин.double stationдвустранен рудничен двор
рад.drift stationподчинена станция
мин.dumping stationпретоварачен пункт
политех.electric stationелектроцентрала
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
рад.emitting stationпредавателна станция
жп.end stationкрайна гара
политех.experimental stationопитна станция
геод.exposure stationснимачна станция
политех.filling stationбензиностанция
арх.fire-stationпожарна команда
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
жп.freight stationтоварна гара
политех.fuel stationбензиностанция
тех.Gas Metering StationГазоизмервателна Станция
политех.gasoline filling stationбензиностанция
политех.gauging stationхидрометрична станция
политех.gelatine printingфототипия
политех.gelatine printingсветлопечат
политех.generating stationелектрическа станция
политех.generating-station capacityмощност на генераторна централа
политех.geodetic stationгеодезична точка
мин.grizzly stationкамера за трошене
рад.ground relay stationземна радиорелейна станция
рад.ground repeater stationземна радиорелейна станция
тлф.group control stationгрупова управляваща станция
политех.hand printingблоков шрифт
политех.hectographic printingхектографичен печат
политех.high-head hydroelectric stationвисоконапорна водоелектрическа централа
мин.hopper stationдозаторна станция
политех.hydroelectric stationводноелектрическа централа
политех.indoor hydroelectric stationподземен вец
изч.inquiry stationсправочно бюро
inspection stationконтролен пункт
полигр.intaglio printingдълбок печат
рад.jamming stationстанция за заглушаване
политех.job printingакцидентен печат
политех.jobbing printingакцидентен печат
жп.junction stationвъзлова гара
политех.knapsack stationмалка портативна радиостанция
политех.line printingпечатане на редове
политех.look-out stationнаблюдателен пост
политех.lower-case printingпечатане с малки букви
политех.machine printingмашинно печатане
политех.magnetic printingкопирефект
политех.main stationглавна станция
политех.manned space stationобитаема космическа станция
политех.medium-head hydroelectric stationсреднонапорна водноелектрическа централа
политех.meteorological stationметеорологична станция
трансп.methane stationметанстанция
трансп.metro stationметростанция
мин.mine rescue stationминноспасителна станция
политех.mobile stationподвижна станция
политех.monitoring stationконтролна станция
политех.monochrome printingмонохромен печат
политех.monochrome printing machineедноцветна печатарска машина
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.multicolour printingмногоцветен печат
полигр.multicolour printing machineмногоцветна
жп.multiple stationвъзлова гара
политех.non-contact printingбезконтактен печат
политех.nuclear power stationатомна електроцентрала
политех.observation stationастрономична станция
политех.offset printingофсетов печат
полигр.one-side printing machineедностранна печатарска машина
политех.open-air hydroelectric stationвец със здание на открито
политех.operating stationработна позиция
политех.orbital space stationорбитална космическа станция
аерон.orbital station assemblingсглобяване на орбитална станция
политех.pallet stationпалетна станция
жп.passenger stationпътническа гара
жп.passing stationмеждинна гара
рад.passive relay stationпасивен ретранслатор
политех.pay stationобществен телефонен пост
политех.peak-load stationвърхова електроцентрала
политех.petrol stationбензиностанция
политех.petrol-filling stationбензиностанция
политех.photomechanical printingфотомеханичен печат
политех.planographic printingплосък печат
жп.port stationпристанищна гара
power stationсилова електроценрала
мет.power-drive stationзадвижваща станция
тлф.power-feeding stationзахранваща станция
power-stationелектроцентрала
printingпринтиране
printingотпечатване
printingпечатане, печатна дейност
printingвадене на копия
printing and publishing workerполиграфик
полигр.printing areaпечатащ елемент на печатна форма
полигр.printing artsполиграфия
текст.printing blockформа за печатане
политех.printing blockклише за печатане
елн.printing chainпечатаща верига
политех.printing formationпечатна форма
политех.printing frameхелиографна рамка
политех.printing frameхелиографен апарат
политех.printing headпечатаща глава
политех.printing houseпечатница
полигр.printing industryполиграфия
политех.printing industryполиграфическа промишленост
политех.printing inkпечатарско мастило
полигр.printing machineпечатарска машина
политех.printing paperпечатна хартия
политех.printing perforatorпечатащ перфоратор
политех.printing plantпечатница
полигр.printing plateпечатна форма
политех.printing pressпечатарска машина
полигр.printing pressureнатиск на хартията към печатна форма
политех.printing processпроцес на печатане
политех.printing puncherпечатащ перфоратор
политех.printing rollerпечатарски цилиндър
политех.printing shopпечатница
политех.printing technologyполиграфично производство
политех.printing telegraphпечатащ телеграф
политех.printing typeбуква, отлята от печатарска сплав
политех.projection printingбезконтактен печат
политех.public telephone stationобществен телефонен пост
политех.public telephone stationтелефонна кабина
pump Stationпомпена станция  
политех.pumped storage stationпомпено-акумулаторна водноелектрическа централа
политех.pumping stationпомпена станция
изч.punching stationперфорационна станция
политех.push-button stationбутонен пункт
политех.radar stationрадиолокационна станция
политех.radio range stationрадиофар
политех.radio stationрадиостанция
политех.radio-navigation stationрадионавизационна станция
политех.radio-navigational stationрадионавизационна станция
railway stationжп гара
жп.railway stationгара
жп.railway stationгаров
изч.reading stationчетящо устройство
рад.receive-amplify-retransmit relay stationактивен ретранслатор
рад.receiving stationприемна станция
политех.regional stationрегионална станция
тлф.regulated stationстанция с дистанционно управление
политех.relay stationрадиорелейна станция
политех.relaying space stationрадиорелейна станция на изкуствен спътник
политех.relief printingвисок печат
политех.remote-control stationпункт за дистанционно управление
политех.remote-monitoring stationстанция за дистанционен мониторинг
политех.repeater stationрадиотранслационна станция
политех.representative stationпредставителна станция
рад.retransmitting stationретранслационна станция
жп.road-side stationмеждинна гара
политех.rotary printingротативен печат
полигр.rotary printing machineротативна печатна машина
добави значение или превод тук