moving platform

  • Обща политехника
  • подвижна платформа
87 допълнителни резултата:
политех.back-moving springвъзвръщаща пружина
софт.cross-platformкросплатформен
мин.earth movingтранспорт на отбитите скали
политех.earth movingизкопни работи
стр.earth-movingземекопен
политех.earth-moving equipmentземекопни машини
политех.earth-moving machineземекопна машина
политех.elevating platform truckплатформен кар с повдигателно устройство
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.island platformостровна платформа
ав.launching platformстартова площадка
авто.lift platformавтовишка
авто.lift platformвишка
политех.loading platformплощадка за пълнене зареждане
movingвълнуващ
movingдвижещ (се), подвижен
movingтрогателен, затрогващ, прочувствен, вълнуващ
политех.movingподвижен, преносим, превозим, нестационарен
политех.movingпреместване
политех.movingпридвижване
политех.movingдвижещ се
moving awayотдалечаване
политех.moving bladeдвигателна лопатка
мат.moving boundary problemзадача с подвижни граници
ел.moving coilелектродинамичен
политех.moving coilс подвижна бобина
политех.moving coilвъртяща се бобина
политех.moving coilподвижна бобина
политех.moving coil relayреле с подвижна бобина
ел.moving contact memberподвижен контакт
политех.moving elementподвижна част
политех.moving forceдвижеща сила
политех.moving formподвижен кофраж
политех.moving loadподвижно натоварване
политех.moving loadподвижен товар
политех.moving moraineподвижна морена
политех.moving rollerролка за преместване на тежки предмети
ам.moving sidewalkтраволатор
политех.moving staircaseескалатор
политех.moving star clusterдвижещо се звездно струпване
политех.moving stayподвижен люнет
рлк.moving target indicationиндикация на движещи се цели
moving walkwayтраволатор
политех.moving waveбягаща вълна
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.moving-coil galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижна бобинка
политех.moving-coil instrumentмагнитоелектрически уред с подвижна бобина
политех.moving-coil loudspeakerелектродинамичен високоговорител
политех.moving-coil meterизмервателен уред с подвижна бобина
политех.moving-coil microphoneелектродинамичен микрофон с подвижна бобина
политех.moving-coil oscillographмагнитноелектрически осцилограф
политех.moving-coreбобина с подвижна сърцевина
ел.moving-ironелектромагнитен
политех.moving-ironс подвижна (магнитна) сърцевина
политех.moving-iron galvanometerелектромагнитен галванометър
политех.moving-iron instrumentелектромагнитен уред
политех.moving-iron loudspeakerелектромагнитен високоговорител
политех.moving-iron meterизмервателен уред с подвижно желязо
политех.moving-iron meterелектромагнитен уред
политех.moving-iron transducerелектромагнитен преобразувател с подвижна сърцевина
политех.moving-magnet instrumentмагнитоелектрически уред с подвижен магнит
политех.moving-media acousticsакустика на движещите се среди
рлк.moving-target selectionселекция на движещи се цели
platformобувка с дебела подметка (и PLATFORM shoe)
platformплатформа, естрада, трибуна
platformплощадков
platformперон
геол.platformконтинентално плато
пол.platformплатформа, програма
политех.platformподиум, площадка
политех.platformконтинентален шелф
политех.platformрампа
политех.platform carтоварен автомобил-платформа
политех.platform conveyorпластинчат транспортьор
авто.platform lorryбордови
политех.platform lorryтоварен автомобил платформа
авто.platform truckбордови
политех.platform truckплатформен кар
политех.platform truckтоварен автомобил-платформа
политех.platform vibratorплощадка за вибриране
ел.platform-scale ammeterамперметър с разтеглена скала
политех.platform-type transformerтрансформатор за монтаж върху платформа
мет.pouring platformразливна платформа
политех.self-movingсамоходен
политех.service platformплощадка за обслужване
политех.travelling platformподвижна платформа
жп.under-platformподперонен
добави значение или превод тук