relief printing

  • Обща политехника
  • висок печат
139 допълнителни резултата:
политех.accidental printingкопирефект
политех.air-relief cockобезвъздушителен кран
политех.anastatic printingанастатичен печат
политех.anastatic printingизография
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
политех.blue printingсветлинно копиране
политех.blue printingхелиографиране
текст.calico printingпечатане на плат
политех.chemical printingлитография
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
политех.combination printingкомбиниран печат
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
политех.copperplate printingметалографски печат
политех.cylinder-relief cockдекомпресор
полигр.diazotype printingдиазотипия
политех.double printingкомбиниран печат
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
политех.gelatine printingсветлопечат
политех.gelatine printingфототипия
политех.hand printingблоков шрифт
политех.hectographic printingхектографичен печат
политех.in reliefрелефно
полигр.intaglio printingдълбок печат
политех.job printingакцидентен печат
политех.jobbing printingакцидентен печат
политех.line printingпечатане на редове
политех.low-reliefбарелеф
политех.lower-case printingпечатане с малки букви
политех.machine printingмашинно печатане
политех.magnetic printingкопирефект
Medical Relief in Emergency and DisastersМедицинско осигуряване при бедствените ситуации
политех.monochrome printingмонохромен печат
политех.monochrome printing machineедноцветна печатарска машина
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.multicolour printingмногоцветен печат
полигр.multicolour printing machineмногоцветна
политех.non-contact printingбезконтактен печат
политех.offset printingофсетов печат
политех.oil-pressure relief valveпредпазен клапан срещу повишаване на налягането на масло
полигр.one-side printing machineедностранна печатарска машина
политех.photomechanical printingфотомеханичен печат
политех.planographic printingплосък печат
политех.pressure-relief valveпредпазен вентил
printingпринтиране
printingотпечатване
printingпечатане, печатна дейност
printingвадене на копия
printing and publishing workerполиграфик
полигр.printing areaпечатащ елемент на печатна форма
полигр.printing artsполиграфия
текст.printing blockформа за печатане
политех.printing blockклише за печатане
елн.printing chainпечатаща верига
политех.printing formationпечатна форма
политех.printing frameхелиографен апарат
политех.printing frameхелиографна рамка
политех.printing headпечатаща глава
политех.printing houseпечатница
полигр.printing industryполиграфия
политех.printing industryполиграфическа промишленост
политех.printing inkпечатарско мастило
полигр.printing machineпечатарска машина
политех.printing paperпечатна хартия
политех.printing perforatorпечатащ перфоратор
политех.printing plantпечатница
полигр.printing plateпечатна форма
политех.printing pressпечатарска машина
полигр.printing pressureнатиск на хартията към печатна форма
политех.printing processпроцес на печатане
политех.printing puncherпечатащ перфоратор
политех.printing rollerпечатарски цилиндър
политех.printing shopпечатница
политех.printing stationпечатащо устройство
политех.printing technologyполиграфично производство
политех.printing telegraphпечатащ телеграф
политех.printing typeбуква, отлята от печатарска сплав
политех.projection printingбезконтактен печат
reliefрелеф, релефност, отчетливост, яснота
reliefоблекчение, успокоение (from)
reliefразнообразие, приятна промяна
reliefсменяне, смяна (на пост)
reliefвдигане на обсада
геогр.reliefрелеф
воен.reliefподкрепление
reliefпомощ, подпомагане (на бедни, хора в опасност и пр.)
reliefосвобождаване (от плащане на глоба и пр.)
reliefпомощен, за подпомагане, допълнителен, извънреден (за автобус и пр.), релефен
мех.reliefразтоварване
политех.relief annealingотгряване за отстраняване на остатъчни напрежения
политех.relief camгърбица за декомпресор
политех.relief cockмалък кран
политех.relief drawingнанасяне на релефа
политех.relief effectстереоскопичен ефект
политех.relief grindingзатиловане чрез шлифоване
политех.relief mapрелефна карта
политех.relief measurementразтоварващо устройство
политех.relief millingзатиловане чрез фрезоване
полигр.relief plateформа за висок печат
политех.relief polishingрелефно полиране
политех.relief sewerрезервен колектор
политех.relief valveпредпазен вентил
политех.relief workчеканене, изработенка чрез релефоване
политех.relief-grinding machineзатиловъчна шлифовъчна машина
политех.rotary printingротативен печат
полигр.rotary printing machineротативна печатна машина
политех.screen printingситов печат
политех.sheet-fed printingлистов печат
полигр.sheet-fed printing machineлистова печатарска машина
политех.side working relief angleзаден ъгъл
полигр.silk screen printingситопечат
полигр.silk- screen printingситопечатен
полигр.silk-screen printingситопечат
полигр.silkscreen printingситопечат
полигр.single-colour printing machineедноцветна печатарска машина
полигр.single-side printing machineедностранна печатарска машина
политех.spew reliefхлабина между поансон и матрица
политех.spring-relief valveпружинен предпазен вентил
политех.stereotype printingпечатане от стереотипи
политех.stress-relief annealingотгряване за отстраняване на остатъчни напрежения
политех.stress-relief temperatureтемпература на снемане на остатъчни напрежения
политех.stress-relief temperingотвръщане за отстраняване на остатъчни напрежения
политех.surface printingплосък печат
политех.tabel reliefизтегляне на масата
политех.tip reliefзакръгление на глава
политех.tool reliefповдигане на режещия инструмент
политех.trichromatic printingтрицветен печат
политех.type-printing telegraphбуквопечатащ телеграф
политех.type-printing telegraphyбуквопечатащ телеграф
полигр.web-feed printing machineролкова печатарска машина
with reliefоблекчено
политех.working reliefдействителен заден ъгъл
политех.xerographic printingксерографично копиране
добави значение или превод тук