projection printing

  • Обща политехника
  • безконтактен печат
153 допълнителни резултата:
политех.accidental printingкопирефект
политех.anastatic printingизография
политех.anastatic printingанастатичен печат
политех.angle projectionамериканска проекция
ел.armature projectionзъби на котва
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.azimuthal projectionазимутна проекция
кино.background projectionпроекция на задния фон
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
политех.blue printingхелиографиране
политех.blue printingсветлинно копиране
текст.calico printingпечатане на плат
политех.chemical printingлитография
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
политех.combination printingкомбиниран печат
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
политех.copperplate printingметалографски печат
полигр.diazotype printingдиазотипия
политех.double printingкомбиниран печат
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
кино.film projectionкинопрожекционен
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
тлв.front projectionфронтална проекция
кино.front projectionнасрещна прожекция
политех.gelatine printingфототипия
политех.gelatine printingсветлопечат
политех.hand printingблоков шрифт
политех.hectographic printingхектографичен печат
политех.horizontal projectionхоризонтална проекция
полигр.intaglio printingдълбок печат
политех.isometric projectionизометрична проекция
политех.isometric projectionизометрично изображение
политех.job printingакцидентен печат
политех.jobbing printingакцидентен печат
мед.lateral projectionлатерална проекция
политех.line printingпечатане на редове
политех.lower-case printingпечатане с малки букви
политех.machine printingмашинно печатане
политех.magnetic printingкопирефект
политех.map projectionкартографска проекция
политех.monochrome printingмонохромен печат
политех.monochrome printing machineедноцветна печатарска машина
политех.motion picture projectionкинопрожекция
кино.motion picture projectionкинопрожекционен
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.multicolour printingмногоцветен печат
полигр.multicolour printing machineмногоцветна
политех.multiple-projection weldсъединение, получено чрез релефно електросъпротивително заваряване
политех.multiple-projection weldingрелефно електросъпротивително заваряване
политех.non-contact printingбезконтактен печат
политех.oblique projectionнаклонена прожекция
политех.offset printingофсетов печат
полигр.one-side printing machineедностранна печатарска машина
политех.orthogonal projectionправоъгълна проекция
политех.orthographic projectionправоъгълна проекция
политех.perspective projectionперспективна проекция
политех.photomechanical printingфотомеханичен печат
политех.plane of projectionпроекционна равнина
политех.planographic printingплосък печат
политех.polar projectionполярна проекция
printingвадене на копия
printingпринтиране
printingотпечатване
printingпечатане, печатна дейност
printing and publishing workerполиграфик
полигр.printing areaпечатащ елемент на печатна форма
полигр.printing artsполиграфия
текст.printing blockформа за печатане
политех.printing blockклише за печатане
елн.printing chainпечатаща верига
политех.printing formationпечатна форма
политех.printing frameхелиографна рамка
политех.printing frameхелиографен апарат
политех.printing headпечатаща глава
политех.printing houseпечатница
полигр.printing industryполиграфия
политех.printing industryполиграфическа промишленост
политех.printing inkпечатарско мастило
полигр.printing machineпечатарска машина
политех.printing paperпечатна хартия
политех.printing perforatorпечатащ перфоратор
политех.printing plantпечатница
полигр.printing plateпечатна форма
политех.printing pressпечатарска машина
полигр.printing pressureнатиск на хартията към печатна форма
политех.printing processпроцес на печатане
политех.printing puncherпечатащ перфоратор
политех.printing rollerпечатарски цилиндър
политех.printing shopпечатница
политех.printing stationпечатащо устройство
политех.printing technologyполиграфично производство
политех.printing telegraphпечатащ телеграф
политех.printing typeбуква, отлята от печатарска сплав
projectionкинопрожекционен кино
projectionстърчане
projectionстърчене
политех.projectionпроекция
политех.projectionпрожекция, прожектиране, издатък, релеф, хвърляне, мятане
кино.projectionкинопрожекционен
кино.projection boothпроекционна кабина
политех.projection digital displayпрожекционен цифров индикатор
политех.projection distanceразстояние от проекционния апарат до екрана
политех.projection drawingпроекционно чертане
политех.projection eyepieceпроекционен околяр
политех.projection formulaпроекционна формула
политех.projection kinescopeпрожекционен кинескоп
политех.projection lampпрожекционна лампа
политех.projection microscopeпроекционен микроскоп
политех.projection of surfaceпроекция на повърхност
политех.projection opticsпроекционна оптика
политех.projection planeпроективна равнина
политех.projection roomпрожекционна зала
полигр.projection screenпроекционен растер
политех.projection screenпроекционен екран
политех.projection televisionпрожекционна телевизия
политех.projection televisorпроекционен телевизор
политех.projection tubeпроекционна тръба
политех.projection weldсъединение чрез релефно електросъпротивително заваряване
политех.projection weldingрелефно електросъпротивително заваряване
ак.projection-powerстандартна осова чувствителност по мощност
политех.projection-welding machineмашина за релефно заваряване
политех.relief printingвисок печат
политех.ridge projection weldрелефно заваръчно съединение с релеф във вид на ребро
политех.ridge projection weldingрелефно заваряване по релефи във вид на ребра
политех.rotary printingротативен печат
полигр.rotary printing machineротативна печатна машина
мед.sagittal projectionсагитална проекция
политех.screen printingситов печат
политех.sheet-fed printingлистов печат
полигр.sheet-fed printing machineлистова печатарска машина
полигр.silk screen printingситопечат
полигр.silk- screen printingситопечатен
полигр.silk-screen printingситопечат
полигр.silkscreen printingситопечат
полигр.single-colour printing machineедноцветна печатарска машина
полигр.single-side printing machineедностранна печатарска машина
политех.stereotype printingпечатане от стереотипи
политех.surface printingплосък печат
мед.tangential projectionтангенциална проекция
политех.transverse projectionнапречна проекция
политех.trichromatic printingтрицветен печат
политех.type-printing telegraphбуквопечатащ телеграф
политех.type-printing telegraphyбуквопечатащ телеграф
политех.upright projectionизглед от страни
политех.upright projectionвертикален разрез
политех.vertical projectionвертикална проекция
полигр.web-feed printing machineролкова печатарска машина
политех.xerographic printingксерографично копиране
добави значение или превод тук