moving-media acoustics

  • Обща политехника
  • акустика на движещите се среди
90 допълнителни резултата:
муз.acousticsакустика
политех.applied acousticsприложна акустика
политех.architectural acousticsархитектурна акустика
политех.atmospheric acousticsатмосферна акустика
политех.back-moving springвъзвръщаща пружина
мед.cella mediaцела медия
digital mediadigital medium
мин.earth movingтранспорт на отбитите скали
политех.earth movingизкопни работи
стр.earth-movingземекопен
политех.earth-moving equipmentземекопни машини
политех.earth-moving machineземекопна машина
ак.electric acousticsелектроакустика
ак.engineering acousticsелектроакустика
политех.engineering acousticsинженерна акустика
политех.experimental acousticsекспериментална акустика
политех.general acousticsобща акустика
политех.geometrical acousticsгеометрична акустика
ез.linguistic acousticsлингвоакустика
mass mediaмасмедии
mediaмедии
mediaмедиен
комп.media editorмедиаредактор
media holdingмедиахолдинг
дисц.media studiesмедиазнание
рад.microwave acousticsакустика на свръхвисоките честоти
политех.molecular acousticsмолекулярна акустика
movingтрогателен, затрогващ, прочувствен, вълнуващ
movingвълнуващ
movingдвижещ (се), подвижен
политех.movingпридвижване
политех.movingдвижещ се
политех.movingподвижен, преносим, превозим, нестационарен
политех.movingпреместване
moving awayотдалечаване
политех.moving bladeдвигателна лопатка
мат.moving boundary problemзадача с подвижни граници
ел.moving coilелектродинамичен
политех.moving coilс подвижна бобина
политех.moving coilвъртяща се бобина
политех.moving coilподвижна бобина
политех.moving coil relayреле с подвижна бобина
ел.moving contact memberподвижен контакт
политех.moving elementподвижна част
политех.moving forceдвижеща сила
политех.moving formподвижен кофраж
политех.moving loadподвижен товар
политех.moving loadподвижно натоварване
политех.moving moraineподвижна морена
политех.moving platformподвижна платформа
политех.moving rollerролка за преместване на тежки предмети
ам.moving sidewalkтраволатор
политех.moving staircaseескалатор
политех.moving star clusterдвижещо се звездно струпване
политех.moving stayподвижен люнет
рлк.moving target indicationиндикация на движещи се цели
moving walkwayтраволатор
политех.moving waveбягаща вълна
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.moving-coil galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижна бобинка
политех.moving-coil instrumentмагнитоелектрически уред с подвижна бобина
политех.moving-coil loudspeakerелектродинамичен високоговорител
политех.moving-coil meterизмервателен уред с подвижна бобина
политех.moving-coil microphoneелектродинамичен микрофон с подвижна бобина
политех.moving-coil oscillographмагнитноелектрически осцилограф
политех.moving-coreбобина с подвижна сърцевина
ел.moving-ironелектромагнитен
политех.moving-ironс подвижна (магнитна) сърцевина
политех.moving-iron galvanometerелектромагнитен галванометър
политех.moving-iron instrumentелектромагнитен уред
политех.moving-iron loudspeakerелектромагнитен високоговорител
политех.moving-iron meterизмервателен уред с подвижно желязо
политех.moving-iron meterелектромагнитен уред
политех.moving-iron transducerелектромагнитен преобразувател с подвижна сърцевина
политех.moving-magnet instrumentмагнитоелектрически уред с подвижен магнит
рлк.moving-target selectionселекция на движещи се цели
политех.musical acousticsмузикална акустика
политех.noise-control acousticsпротивошумова техника
политех.nonlinear acousticsнелинейна акустика
политех.physical acousticsфизична акустика
политех.physiological acousticsфизиологична акустика
политех.psychological acousticsпсихологична акустика
политех.quantum acousticsквантова акустика
политех.ray acousticsлъчева акустика
политех.room acousticsакустика на затворените пространства
политех.self-movingсамоходен
политех.statistical acousticsстатистична акустика
политех.ultrasonic acousticsултразвукова акустика
политех.underwater acousticsхидроакустика
политех.wave acousticsвълнова акустика
добави значение или превод тук