moving form

  • Обща политехника
  • подвижен кофраж
180 допълнителни резултата:
политех.analogue formаналогова форма
политех.analytic formаналитична форма
политех.analytical formаналитична форма
политех.back-moving springвъзвръщаща пружина
политех.beam formкофраж за греда
политех.bilinear formбилинейна форма
политех.blank formформуляр
политех.blank formбланка
политех.canonical formканонична форма
политех.ceiling formкофраж за таван
изч.coding formбланка за кодиране на програма
ел.coil formскелет на бобина
политех.collapsible formразглобяем кофраж
политех.column formкофраж за колона
политех.concrete formкофраж за направа на бетонни съоръжения
политех.digital formцифрова форма
политех.dipping formформа за безшевно изделие получавано чрез потапяне
политех.disjunctive formдизюнктивна форма
мед.dosage formлекарствена форма
мин.earth movingтранспорт на отбитите скали
политех.earth movingизкопни работи
стр.earth-movingземекопен
политех.earth-moving equipmentземекопни машини
политех.earth-moving machineземекопна машина
политех.enamic formенаминова форма
политех.enantiomorphic formенантиоморфна форма
тех.end-formзаервам
политех.eniminic formениминова форма
политех.enol formенолна форма
арх.faunal formдекоративна форма, изобразяваща животни
политех.flat form toolпризматичен профилен нож
formоформям
formформов
formсъздавам, придобивам (навик)
formдавам форма, правя, фасонирам (в дадена форма), изработвам, образувам се
formформа, вид, очертание
formформалност, форма
formформирам, тренирам, обучавам
formтяло, фигура, силует, образ (на човек, животно)
formчаст съм от, член съм на, съставлявам
formцеремониал, церемония
formфасонен
formформа, вид, система, начин
formлеговище на заек
formдържание
сп.formформа (и прен.)
полигр.formпечатарска форма
лит.formформа, стил
жп.formкомпозирам влак
тех.formформа, кофраж, образец, модел
тех.formформувам, профилирам, фасонирам
политех.formмодел, образец, вид
воен.formстроявам (се)
грам.formформа
formчин, пейка (обик. без облегалка)
formбланка, формуляр за декларация (за данък и пр.)
formформирам, образувам, учредявам, организирам (дружество и пр.), създавам (армия, нова дума), установявам (република), съставям (правителство, план, изречение), съставям си (мнение, понятие и пр.)
formуч. клас
стр.formкофраж
мед.form a scabхващам коричка
раст.form bushбратя
политех.form cageскелет от кофраж
политех.form cutterпрофилен нож
политех.form cutterпрофилна фреза
политех.form dragсъпротивление на формата
тех.form factorформфактор
дърв.form factorпълнодървесност
политех.form factorкоефициент на формата
политех.form grindingфасонно шлифоване
политех.form lineконтур
политех.form millingпрофилно фрезоване
политех.form millingнарязване на зъби с модулна фреза
политех.form panelкофражно платно
политех.form planingкопирно хобловане
политех.form removalсваляне на кофраж
стр.form removalдекофриране
политех.form shapingшепингобане по шаблон
политех.form toolпрофилен нож
политех.form turningпрофилно струговане
политех.form wheelшлифовъчен кръг със специален профил
политех.form-cutter processфрезоване на зъбни колела по метода на копирането
изч.form-feed characterзнак за движение на хартията
тех.form-lockingсамозакрепващ се
тех.form-lockingсамозакрепващ се
политех.form-milling machineкопирна фрезмашина
тех.form-relievedзатиловам
политех.form-relieved cutterпрофилна затилована фреза
политех.form-tooth grindingшлифоване на зъбни колела по метода на копирането
политех.form-woundнавит по шаблон
политех.foundation formкофраж за осноба
политех.full-form toolпрофилен нож за окончателно обработване
политех.graphical formграфично представяне
мат.hermitian formермитова форма
мат.indeterminate formнеопределен израз
политех.keto formкетоформа
политех.lintel formкофраж за трегер
политех.master formеталон, копир, матрица
политех.master formшаблон
политех.mathematical formаналитичен израз
изч.minterm formдизюнктивна нормална форма
movingдвижещ (се), подвижен
movingтрогателен, затрогващ, прочувствен, вълнуващ
movingвълнуващ
политех.movingпреместване
политех.movingпридвижване
политех.movingдвижещ се
политех.movingподвижен, преносим, превозим, нестационарен
moving awayотдалечаване
политех.moving bladeдвигателна лопатка
мат.moving boundary problemзадача с подвижни граници
ел.moving coilелектродинамичен
политех.moving coilподвижна бобина
политех.moving coilс подвижна бобина
политех.moving coilвъртяща се бобина
политех.moving coil relayреле с подвижна бобина
ел.moving contact memberподвижен контакт
политех.moving elementподвижна част
политех.moving forceдвижеща сила
политех.moving loadподвижен товар
политех.moving loadподвижно натоварване
политех.moving moraineподвижна морена
политех.moving platformподвижна платформа
политех.moving rollerролка за преместване на тежки предмети
ам.moving sidewalkтраволатор
политех.moving staircaseескалатор
политех.moving star clusterдвижещо се звездно струпване
политех.moving stayподвижен люнет
рлк.moving target indicationиндикация на движещи се цели
moving walkwayтраволатор
политех.moving waveбягаща вълна
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.moving-coil galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижна бобинка
политех.moving-coil instrumentмагнитоелектрически уред с подвижна бобина
политех.moving-coil loudspeakerелектродинамичен високоговорител
политех.moving-coil meterизмервателен уред с подвижна бобина
политех.moving-coil microphoneелектродинамичен микрофон с подвижна бобина
политех.moving-coil oscillographмагнитноелектрически осцилограф
политех.moving-coreбобина с подвижна сърцевина
ел.moving-ironелектромагнитен
политех.moving-ironс подвижна (магнитна) сърцевина
политех.moving-iron galvanometerелектромагнитен галванометър
политех.moving-iron instrumentелектромагнитен уред
политех.moving-iron loudspeakerелектромагнитен високоговорител
политех.moving-iron meterизмервателен уред с подвижно желязо
политех.moving-iron meterелектромагнитен уред
политех.moving-iron transducerелектромагнитен преобразувател с подвижна сърцевина
политех.moving-magnet instrumentмагнитоелектрически уред с подвижен магнит
политех.moving-media acousticsакустика на движещите се среди
рлк.moving-target selectionселекция на движещи се цели
мат.multilinear formполилинейна форма
политех.negated formформа с отрицание
политех.ornate formорнаментална форма
политех.panel formщитов кофраж
политех.permanent formтраен кофраж
политех.plywood formкофраж от шперплат
политех.printed formпечатна бланка
политех.profile formшаблон
мат.quadratic formквадратична форма
политех.quincid formхипоидна форма
политех.rectangular formалгебрична форма
политех.rough-formпрофилирам грубо
политех.rough-formобработвам грубо с профилен инструмент
политех.self-movingсамоходен
политех.shaped formкриволинеен профил
политех.skeleton formсхематично изображение
политех.slip formпълзящ кофраж
политех.streamline formобтекаема форма
политех.streamlined formобтекаема форма
политех.tooth formпрофил на зъб
политех.tooth formшаблон за шлифоване на зъб
политех.tooth-form factorкоефициент на формата
политех.travelling formподвижен кофраж
политех.variable in operational formпроменлива в операторна форма
политех.vector formвекторна форма
политех.vectorial formвекторна форма
политех.wave formформа на сигнал
политех.wave formформа на вълна
политех.wave-form converterпреобразувател на формата на електромагнитна вълна
политех.wave-form convertorпреобразувател на формата на електромагнитна вълна
политех.wave-form generatorгенератор на сигнали със зададена форма
добави значение или превод тук