moving-iron meter

  • Обща политехника
  • измервателен уред с подвижно желязо
  • електромагнитен уред
200 допълнителни резултата:
политех.absorption frequency meterпоглъщащ абсорбционен вълномер
политех.ac meterелектрометър за променлив ток
политех.acicular cast ironбейнитен чугун
политех.acoustic radiation meterакустичен радиометър
политех.active-energy meterелектрометър за активна енергия
физ.activity meterрадиометър
политех.air meterразходомер за въздух
политех.air-flow meterветромер
политех.air-volume meterразходомер за въздух
мет.alloy cast ironлегиран чугун
политех.alpha-survey meterалфа-дозиметър
ав.altitude meterвисотомер
политех.altitude meterвисокомер
ел.ampere meterамперметър
политех.ampere meterампермептър
политех.ampere-hour meterамперчасов електрометър
ел.ampere-turn per meterампернавивка на метър
политех.angle meterъгломер
политех.annealed cast ironковък чугун
политех.apparent-energy meterелектрометър за привидна енергия
политех.audio-frequency meterчестотомер за звукови честоти
политех.audio-noise meterуред за измерване на шума
политех.back-moving springвъзвръщаща пружина
геол.ball ironглинеста желязна руда
политех.ball ironжелязно кюлче
политех.band ironлентова стомана
политех.bar ironпрофилна стомана
политех.bar ironпрътова стомана
политех.bar-iron craneкран за претоварване на прътова стомана
политех.base ironизходен чугун
политех.batch meterдозатор
политех.battery meterамперчасов електрометър за измерване на акумулаторна батерия
мет.bearing cast ironантифрикционен чугун
политех.bearing meterазимутов индикатор
политех.beck ironрог на ковашка наковалня
политех.bending ironклещи за огъване
политех.bent ironогънат арматурен прът
политех.bessemer ironбесемерова стомана
политех.best ironзаваръчна стомана
комп.big ironmainframe computer
политех.bit ironчерна стоманена ламарина
политех.black ironчерна стоманена ламарина
политех.black ironтъмносив чугун
политех.black iron oreжиломелан, манганова руда
политех.black iron oreмагнетит
мет.black-heart malleable cast ironчерносърдечен ковък чугун
политех.blast meterтягомер
политех.blazed ironчугун на блокове с високо съдържание на силиций
политех.blazed pig ironчугун на блокове с високо съдържание на силиций
мед.blood glucose meterглюкомер
политех.bloomery ironжелязо, получено по директен метод
политех.bog-iron oreгъбест лимонит
политех.bog-iron oreхидратирани железни окиси
политех.boiler ironкотелна ламарина
хим.boron meterборомер
стр.box ironшвелер
политех.brown iron oreлимонит
политех.bulb-bar ironбимсово желязо
политех.burnt ironпрегрята стомана
политех.burnt ironпрегрято желязо
политех.bushelled ironпудлингово желязо
тлф.call meterброяч за повикванията
политех.capacitance meterуред за измерване на капацитет
мет.cast ironчугунена отливка
мет.cast ironчугун
политех.cast ironлеярски чугун
политех.cast ironчугунен
политех.cast iron thermitтермитна смес с прибавка на феросилиций и стоманен прах
политех.cast iron thermiteтермитна смес с прибавка на феросилиций и стоманен прах
cast-ironчугун
cast-ironчугунен
мет.caulking ironчеканка
политех.caulking ironчук за чеканене
политех.cavity meterеталонен резонатор
рад.cavity-frequency meterвълномер с обемен резонатор
политех.chain ironзвено на верига
политех.chain ironмека стомана за вериги
стр.channel ironшвелер
политех.charcoal ironстомана, получена в шахтова пещ с гориво дървени въглища
политех.check meterконтролен уред
политех.checkered ironрифелна стоманена ламарина
мет.chilled cast ironизбелен чугун
политех.chilled ironизбелен чугун
политех.chrome iron oreхромит
политех.cinder pig ironчугун на блокове с шлакови включвания
тлф.circuit noise meterпсофометър
политех.clinching ironинструмент за чеканене
политех.clinching ironчеканка
политех.clock meterелектрометър с часовников механизъм
политех.close-grained pig ironдребнозърнест чугун на блокове
политех.common ironлеярски чугун с неопределен състав
политех.common ironпретопен чугун
политех.commutator-type meterелектрометър от колекторен тип
муз.compound meterнеравноделен размер, неравноделен такт
политех.compressed-iron-coreбобина с пресована сърцевина
политех.compton meterкомптонова йонизираща камера
политех.consistency meterконсистометър
политех.constructional ironконструкционна стомана
физ.contamination meterрадиометър
политех.contamination meterизмервател на радиоактивността
политех.converter ironлята стомана
политех.converter ironбесемерова стомана
политех.core ironарматура на леярско сърце
политех.corner ironъглова стомана
политех.corner ironъглов профил, ъглова оковка, ъгълник, ъгломер
политех.corrugated sheet ironрифелна стоманена ламарина
политех.cosmic ironметеоритно желязо
политех.counting-rate meterброяч на честотата на импулси
политех.course meterуказател на курса
политех.cramp ironскоба
политех.cramp ironкука
политех.crown ironковка мека стомана
политех.crude ironчугун
политех.cubic meterкубичен метър
политех.cupola ironковък чугун от вагрянка
хидр.current meterхидрометрично витло
политех.current meterамперметър
рад.current-square meterквадратичен амперметър
политех.current-velocity meterхидрометър
политех.cut meterуред за измерване скоростта на рязане
политех.dc meterелектрометър за постоянен ток
политех.density meterуред за измерване на плътност
политех.direct-reading meterброяч с непосредствено отчитане
политех.discount meterелектрометър за намалена тарифа
елн.distortion-factor meterизмервател на коефициента на нелинейни изкривявания
политех.dog-ironсъединителна скоба
политех.dog-ironжелязна скоба
политех.dosage meterдозиметър
физ.dose meterдозиметър
ядр.dose-rate meterдозиметър
политех.double plane ironдвоен нож
дърв.double-iron planeренде с двоен нож
политех.double-rate meterдвутарифен електромер
политех.double-t ironдвойно т-образна стомана
политех.double-tariff meterдвутарифен електромер
политех.drawn-out ironвалцована профилна стомана
политех.drum-water meterбарабанен водомер
политех.dry ironчугун с ниско съдържание на силиций
мет.ductile cast ironсферографитен сив чугун
политех.ductile ironсферографитен чугун
политех.dug ironмеко желязо
политех.dug ironниско въглеродна стомана
археол.Early Ironранножелезен
мин.earth movingтранспорт на отбитите скали
политех.earth movingизкопни работи
стр.earth-movingземекопен
политех.earth-moving equipmentземекопни машини
политех.earth-moving machineземекопна машина
политех.earth-resistance meterизмервател на съпротивлението на заземяване
ел.eccentric iron-disk ammeterамперметър с ексцентричен железен диск
политех.eccentricity meterизмервател на ексцентричност
политех.echo meterзвуков далекомер
тлф.effective-call meterброяч на разговори
политех.electric ironелектрическа ютия
electric meterелектромер
политех.electric meterелектрометър
политех.electric meterгалванометър
ел.electric-meterелектромерен
политех.electrical meterелектрометър
политех.electrical meterгалванометър
политех.electrodynamic meterелектродинамичен измервателен уред
политех.electrolytic meterелектролитен електрометър
политех.electromagnetic meterелектромагнитен измервателен уред
политех.electrothermic meterтермичен измервателен уред
политех.elongation meterуред за измерване на удължение
политех.equal-angle ironравностранна ъглова стомана
политех.error meterуред за измерване на несъгласуваност
политех.expansion meterуред за измерване на разширение
политех.exposure meterекспозиметър
политех.faggoted ironпакетирана стомана
политех.faggoted ironпакетирано желязо
политех.fagoted ironпакетирано желязо
политех.fagoted ironпакетирана стомана
политех.fallout meterизмервател на радиоактивността на валежи
политех.fashioned ironпрофилна стомана
политех.ferranti meterживачен въртящ се електрометър
политех.field meterуред за измерване интензивността на поле
политех.field-intensity meterуред за измерване интензивността на поле
политех.field-strength meterуред за измерване интензивността на поле
политех.figured ironпрофилна стомана
политех.fine-grained ironдребнозърнест чугун
политех.fined ironрафинирана стомана
политех.finished ironготова листова стомана
политех.finished ironблок от заваръчно желязо или заваръчна стомана
политех.fire ironръжен за пещ
политех.flat ironстоманена лента
политех.flat ironчембер, ютия
flat-ironютия
flow meterразходомер
политех.flow meterразходомер течност
мех.flow meterуред за измерване на течението
политех.foot-candle meterпреносим уред за измерване на осветлеността
политех.forge ironковашка стомана
политех.forge ironковашко желязо
мет.foundry pig ironлеярски чугун
политех.foundry pig ironлеярски чугун на блокове
ел.frequency meterчестотомер
ел.frequency meterчестотометър
рад.frequency meterвълномер
политех.fresh ironметал, който постъпва за топене
добави значение или превод тук