moving stay

  • Обща политехника
  • подвижен люнет
104 допълнителни резултата:
политех.anchor stayанкерен болт
политех.back-moving springвъзвръщаща пружина
политех.boring stayзадна стойка на хобел машина
политех.diagonal stayдиагонална връзка
мин.earth movingтранспорт на отбитите скали
политех.earth movingизкопни работи
стр.earth-movingземекопен
политех.earth-moving equipmentземекопни машини
политех.earth-moving machineземекопна машина
политех.fender stayконзола за калник
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.girder stayнапречна греда
movingдвижещ (се), подвижен
movingтрогателен, затрогващ, прочувствен, вълнуващ
movingвълнуващ
политех.movingпреместване
политех.movingпридвижване
политех.movingдвижещ се
политех.movingподвижен, преносим, превозим, нестационарен
moving awayотдалечаване
политех.moving bladeдвигателна лопатка
мат.moving boundary problemзадача с подвижни граници
ел.moving coilелектродинамичен
политех.moving coilподвижна бобина
политех.moving coilс подвижна бобина
политех.moving coilвъртяща се бобина
политех.moving coil relayреле с подвижна бобина
ел.moving contact memberподвижен контакт
политех.moving elementподвижна част
политех.moving forceдвижеща сила
политех.moving formподвижен кофраж
политех.moving loadподвижен товар
политех.moving loadподвижно натоварване
политех.moving moraineподвижна морена
политех.moving platformподвижна платформа
политех.moving rollerролка за преместване на тежки предмети
ам.moving sidewalkтраволатор
политех.moving staircaseескалатор
политех.moving star clusterдвижещо се звездно струпване
рлк.moving target indicationиндикация на движещи се цели
moving walkwayтраволатор
политех.moving waveбягаща вълна
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.moving-coil galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижна бобинка
политех.moving-coil instrumentмагнитоелектрически уред с подвижна бобина
политех.moving-coil loudspeakerелектродинамичен високоговорител
политех.moving-coil meterизмервателен уред с подвижна бобина
политех.moving-coil microphoneелектродинамичен микрофон с подвижна бобина
политех.moving-coil oscillographмагнитноелектрически осцилограф
политех.moving-coreбобина с подвижна сърцевина
ел.moving-ironелектромагнитен
политех.moving-ironс подвижна (магнитна) сърцевина
политех.moving-iron galvanometerелектромагнитен галванометър
политех.moving-iron instrumentелектромагнитен уред
политех.moving-iron loudspeakerелектромагнитен високоговорител
политех.moving-iron meterизмервателен уред с подвижно желязо
политех.moving-iron meterелектромагнитен уред
политех.moving-iron transducerелектромагнитен преобразувател с подвижна сърцевина
политех.moving-magnet instrumentмагнитоелектрически уред с подвижен магнит
политех.moving-media acousticsакустика на движещите се среди
рлк.moving-target selectionселекция на движещи се цели
политех.prop stayподпора
политех.prop stayстойка
политех.qusset stayвъзлова плоча
политех.roller stayролков люнет
политех.roller-type stayролков люнет
политех.screw stayанкерен болт
политех.self-movingсамоходен
политех.stationary stayнеподвижен люнет
stayспирам, възпирам, задържам
stayопора, подкрепа
stayспирам се, чакам, почаквам, бавя се, не бързам
stayиздръжливост
stayпрестой, прекарване, пребиваване, спиране, отсядане
stayстоя, оставам
stayспиране, възпиране, обуздаване, ограничаване, спирачка, пречка
stayотсядам, настанявам се
stayбанел
прав.stayотлагане, отсрочка, прекратяване на съдопроизводство
прав.stayотлагам, прекратявам, преустановявам
мор.stayфорщаг
мор.stayщаг
тех.stayподкос
ост.stayвъздържаност, самоконтрол
политех.stayукрепвам, поддържам
политех.stayанкерен болт
политех.stayанкер, връзка, опора
политех.stayусилвам
stayзадоволявам временно, залъгвам (глад и пр.)
stayпроявявам издръжливост, държа се докрай (и сп.)
политех.stay blockподложка под котва
политех.stay boltанкерен болт
политех.stay bracketхобот на фрезмашина, конзолен лагер
политех.stay bracketопорен лагер на дорник
ел.stay clampклема за окачване на проводник
ел.stay insulatorкотвен изолатор
прен.stay on and onзакисвам
политех.stay putоставам на място
политех.stay rodанкерен болт
политех.stay tubeанкерна тръба
политех.stay wedgeстопорен клин
политех.stay-furring toolинструмент за почистване на обгар
политех.travelling stayподвижен люнет
политех.wing stayконзола за калник
добави значение или превод тук