gas-filled rectifier

  • Обща политехника
  • газонапълнен токоизправител
  • йонен токоизправител, газотрон
200 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
политех.accumulator rectifierтокоизправител за зареждане на акумулатори
физ.actual gasреален газ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air-filled tyreпневматична гума
air-gasгазововъздушен
air-gasгазовъздушен
политех.aluminium-cell rectifierалуминиев токоизправител
политех.amplifier-rectifierусилвател-изправител
политех.arc rectifierдъгов токоизправител
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.biphase rectifierдвуполупериоден токоизправител
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.bridge rectifierмостов токоизправител
политех.burnt gasотработен газ
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.cascade rectifierстъпален токоизправител
рад.center-tapped rectifierтокоизправител със средна точка
политех.charging rectifierтокоизправител за зареждане
политех.chemical rectifierелектролитен токоизправител
политех.chimney gasдимен газ
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.cold-cathode rectifierтокоизправител със студен катод
политех.combination gasсмесен газ
политех.combination gasприроден газ
астр.cometary gasкометен газ
политех.commutator rectifierмеханичен токоизправител със синхронен комутатор
политех.complex gasсмесен газ
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.contact rectifierсух токоизправител
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.controlled rectifierуправляем изправител
политех.copper-oxide rectifierмедноокисен токоизправител
политех.copper-sulphide rectifierмедно-сулфиден изправител
политех.cracking gasкрекинггаз
политех.crystal rectifierкристален токоизправител
политех.crystal video rectifierкристален видеодетектор
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.current rectifierтокоизправител
политех.dental gasрайски газ
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.diametric rectifierдвуполупериоден токоизправител
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.discharge-tube rectifierгазов токоизправител
политех.discharge-tube rectifierйонен токоизправител, газотрон
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.double-way rectifierтокоизправител по трифазна мостова схема
политех.dry gasсух газ
политех.dry rectifierсух токоизправител
политех.dry-disk rectifierсух токоизправител
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.electrolytic rectifierелектролитен токоизправител
политех.electron gasелектронен газ
политех.electronic rectifierелектронен контактен токоизправител
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.envelope gasзащитен газ
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
ел.fabric-filled molding materialтекстолит
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
ядр.fermi gasфермигаз
политех.ferrite-filled rod radiatorферитен пръчковиден излъчвател
filledс примес
filledпълен с
политех.filled bandзапълнена зона
политех.filled shellзапълнен слой
ядр.filled trapзаета уловка
политех.filled-up groundнасипен пласт
политех.fire gasгоривен газ
политех.fire gasдимен газ
ядр.fissionable gasделящ се газ
политех.flow of gasгазов поток
политех.flue gasдимен газ
политех.flue gasпещен газ
тех.flue-gas ductгазоход
политех.fuel gasгаз за горивни цели
политех.full-wave rectifierдвуполупериоден токоизправител
политех.furnace gasпещен газ
gasобгазявам
gasнасищам/пълня с газ
gasизпускам/отделям газ
gasгаз, светилен газ
текст.gasпърля
тех.gasзагазявам
тех.gasгазо-окислителен
политех.gasбензин
политех.gasгазирам
политех.gasотделям газ
политех.gasзареждам с гориво, поразявам с отровни вещества
gasмин. гризу
газ.gasгазгенераторен
тех.gas abstractionгазоотвеждащ
тех.gas alarmгазсигнализаторен
тех.gas alarmгазсигнализатор
тех.gas analyserгазанализатор
тех.gas analyserгазоанализатор
тех.gas analyzerгазоанализатор
тех.gas analyzerгазанализатор
тех.gas and smoke impermeabilityгазодимонепроницаемост
тех.gas blowerгазодувка
хром.gas chromatographicгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографски
gas cleaningгазоочистване
тех.gas cleaningгазоочистка
стр.gas concreteгазобетон
стр.gas concreteгазобетонен
тех.gas coolerгазоохладител
политех.gas currentйонен ток
тех.gas detectorгазсигнализаторен
тех.gas detectorгазсигнализатор
тех.gas detectorгаздетекторен
ел.gas dischargeгазоразряден
gas distributionгазоразпределителен
тех.gas distributionгазоразпределение
тех.gas distributorгазоразпределител
тех.gas ductгазоход
физ.gas dynamicsгазодинамика
хим.gas emissionгазоотделяне
тех.gas evacuationгазоотвеждащ
хим.gas evolutionгазоотделяне
gas exchangeгазообмяна
тех.gas extractionгазоотвеждащ
мет.gas furnaceгазова пещ
тех.gas impermeabilityгазонепроницаемост
тех.gas impermeableгазонепропусклив
тех.Gas Metering StationГазоизмервателна Станция
тех.gas permeabilityгазопропускливост
тех.gas permeableгазопропусклив
gas purificationгазоочистване
тех.gas purificationгазоочистка
нефт.gas receiverгазхолдер
нефт.gas receiverгазголдер
хим.gas releaseгазоотделяне
тех.gas removalгазоотвеждащ
gas serviceгазоснабдяване
нефт.gas storage holderгазголдер
нефт.gas storage holderгазхолдер
gas supplyгазификационен
политех.gas supplyгазоснабдяване
тех.gas tightnessгазонепроницаемост
тех.gas turbineгазотурбинен
тех.gas turbine compressorгазотурбокомпресорен
тех.gas ventingгазоотвеждащ
тех.gas welderоксижен
тех.gas- and smoke-tightnessгазодимонепроницаемост
тех.gas-abstractionгазоотвеждащ
политех.gas-actuated relayреле, което се задействува от газова струя
физ.gas-aerosolгазоаерозолен
gas-airгазововъздушен
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gas-compression pumpгазов компресор
авто.gas-control leverлост за управление на дроселна клапа
политех.gas-control tubeтиратрон
политех.gas-controlled tubeтиратрон
политех.gas-conversion processпревръщане на газ в бензин
политех.gas-cooledгазово охлаждан
политех.gas-cooled reactorреактор с газово охлаждане
политех.gas-discharge arresterгазов разрядник
политех.gas-discharge arrestorгазов разрядник
политех.gas-discharge lampгазоразрядна лампа
политех.gas-discharge plasmaгазоразрядна плазма
политех.gas-discharge rectifierгазотронен токоизправител
политех.gas-discharge valveгазоразрядна електронна лампа
gas-distributingгазоразпределителен
gas-distributionгазоразпределителен
политех.gas-distribution systemгазоразпределителна система
политех.gas-driven hammerгазов чук
физ.gas-dynamicгазодинамичен
тех.gas-evacuationгазоотвеждащ
политех.gas-expanded rubberмикропорест каучук
тех.gas-extractionгазоотвеждащ
политех.gas-feed automaticallyрегулиране разхода на газ
тех.gas-filledгазонапълнен
политех.gas-filled diodeгазонапълнен диод
политех.gas-filled gapгазонапълнен разрядник
политех.gas-filled lampгазонапълнена лампа
добави значение или превод тук