gas-controlled tube

  • Обща политехника
  • тиратрон
200 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
политех.acorn tubeминиатюрна електронна лампа тип 'желъд'
физ.actual gasреален газ
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air tubeвъздухопровод
политех.air tubeвътрешна гума
политех.air-controlledс пневматично управление
политех.air-cooled tubeелектронна лампа с въздушно охлаждане
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
изм.air-speed tubeтръба на пито
политех.all-metal tube baseстъклена основа на метална лампа
политех.amplifying tubeусилвателна електронна лампа
политех.armature-controlled motorелектродвигател с изменяемо напрежение на котвата
политех.armature-controlled motorелектродвигател с командване по
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.aspirating tubeсмукателна вентилационна тръба
политех.aspirating tubeсмукателен тръбопровод
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.baly tubeтръба на бали
политех.bantam tubeминиатюрна електронна лампа
политех.bare tubeоткрита тръба
политех.bare tubeгладка тръба
политех.beam tubeелектроннолъчева лампа
политех.beam-deflection tubeелектроннолъчеба лампа с отклонение на лъча
политех.bent tubeогъната тръба
политех.bent tubeтръбна дъга, тръбно коляно
политех.bent-tube boilerкотел с огънати тръби
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
политех.blast tubeтръба на нагнетателна система, тръба на пневмосистема
политех.blast tubeдюза
мет.blast-furnace gasдоменен газ
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
политех.blowing tubeпродухвателна тръба
boiler tubeсерпентина
политех.boiler tubeкотелна тръба
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.brace tubeтръбен обтегач
политех.brake-field tubeелектронна лампа със спирачно поле
политех.branch tubeотклонителна тръба
политех.bubble tubeампула на водна либела
политех.buffer tubeбуферна електронна лампа
политех.buib tubeепруветка със сферично разширение
политех.burnt gasотработен газ
политех.camera tubeпредавателна тръба
политех.capillary tubeкапилярна тръба
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.cascade tubeелектронна стъпална лампа
политех.cascade tubeсекционна рентгенова лампа
политех.caterpillar tubeгофрирана тръба
политех.cathode ray tube indicatorелектроннолъчев индикатор
политех.cathode-controlled multivibratorмултивибратор със свързана в катода хронираща верига
политех.cathode-ray tubeелектроннолъчева тръба
изч.cathode-ray tube adderелектроннолъчев суматор
политех.cathode-ray tube displayелектроннолъчева индикация
политех.central tube frameсредна тръбна рама
политех.ceramic tubeкерамична тръба
политех.chaul tubeрентгенова тръба за ниско напрежение
политех.chimney gasдимен газ
политех.choke tubeдифузор
политех.choke tubeдюза, тръба на шумозаглушител
политех.circulation tubeциркулационна тръба
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.clipper tubeограничителна електронна лампа
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.cold-cathode tubeелектронна лампа със студен катод
тлв.colour-picture tubeкинескоп за цветно изображение
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
политех.combustion tubeгоривна камера
политех.combustion tube furnaceтръбна пещ за органичен елементарен анализ
астр.cometary gasкометен газ
политех.comparison tubeелектронна колориметрична епруветка
политех.compensating tubeлира
политех.complex gasсмесен газ
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
controlledконтролируем
политех.controlledконтролиран
политех.controlledуправляван, регулиран
политех.controlled atmosphereрегулируема атмосфера
политех.controlled axeуправляеми оси
политех.controlled bombуправляема авиобомба
политех.controlled cavingуправляемо обрушване
политех.controlled dampingуправлявано затихване
политех.controlled electric clockчасовник без собствен двигателен механизъм
политех.controlled electrodeрегулируем електрод
политех.controlled flightуправляем полет
политех.controlled memberуправляем обект
политех.controlled missileуправляема ракета
политех.controlled mosaicгеодезически привързан фотоплан
политех.controlled parameterрегулируем параметър
политех.controlled plantобект на регулиране
политех.controlled processуправляем процес
политех.controlled quantityрегулируема величина
политех.controlled reactionуправлявана реакция
политех.controlled reactorдросел с насищане, магнитен усилвател
политех.controlled reactorуправляван реактор
политех.controlled rectifierуправляем изправител
политех.controlled rimming steelполууспокоена стомана
политех.controlled spillwayрегулируем преливник
тлф.controlled switchтърсач без серийно търсене
политех.controlled variableрегулируема променлива
политех.controlled-pitch airscrewвъздушно витло с изменяща се стъпка
политех.converter tubeпреобразувателна електронна лампа
политех.conveyor tubeтранспортен тръбопровод
политех.cooling tubeтръба на охладител
политех.cooling tubeохлаждаща тръба
политех.cooling-water tubeтръби за подаване на охлаждаща вода
политех.core tubeвътрешна тръба
политех.core tubeвътрешен елемент на конструкция, състояща се от две съосни тръби
политех.corrugated tubeгофрирана тръба
ядр.counter tubeброячна лампа
политех.coupling tubeсъединителна тръба
политех.cracking gasкрекинггаз
политех.cross-field tubeелектронна лампа с кръстосани полета
политех.cross-tube boilerкотел с напречни изпарителни тръби
политех.crystal-controlled transmitterрадиопредавател с кварцова стабилизация на честотата
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.dacade counter tubeдекатрон
тлв.dark-trace tubeскиатрон
политех.decade counting tubeдесетична броителна лампа
политех.deflection tubeотклонителна тръба
политех.deflection tubeотклонение, електроннолъчева лампа с отклонение на лъча
политех.demountable tubeразглобяема електронна лампа
обог.density-controlled dischargeавтоматично изпразване по плътността на пулпа
политех.dental gasрайски газ
политех.depression tubeвакуумна електронна лампа
политех.depression tubeвакуумна тръба
политех.detector tubeдетекторна електронна лампа
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.diffusion-controlledопределен от дифузията
хим.diffusion-controlled reactionреакция, чиято скорост е определена от дифузията
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.discharge tubeизпускателна тръба
политех.discharge-tube rectifierгазов токоизправител
политех.discharge-tube rectifierйонен токоизправител, газотрон
политех.display tubeиндикаторна лампа
политех.distance tubeдистанционна тръба
политех.divergent tubeразширяваща се тръба
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.double-beam tubeелектронна двулъчева осцилоскопна лампа
политех.downcomer tubeнизходящ щранг
политех.downcomer tubeнизходяща тръба
политех.downtake tubeнизходяща тръба
политех.downtake tubeнизходящ щранг
хидр.draft-tube gateзатвор за изсмукваща тръба
политех.drain tubeдренажна тръба
политех.draught tubeсмукателна тръба
политех.draught-tube bendколяно на смукателна тръба
политех.draw-tube telescopeсгъваем телескоп
елн.drift tubeклистрон
политех.drive tubeобсадна тръба
политех.driver tubeуправляваща електронна лампа
политех.drop tubeнапорна тръба
политех.dry gasсух газ
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.electron gasелектронен газ
политех.electron tubeелектронна лампа
политех.electron tube detectorлампов детектор
политех.electron-beam tubeелектроннолъчева лампа
политех.electronic tubeелектронна лампа
политех.electronically-controlledелектронно управляван
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.envelope gasзащитен газ
политех.evaporating tubeизпарителна тръба
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
ел.exhaust tubeтръбичка, за пълнене на газ колбата на лампа
двиг.exhaust tubeауспух
политех.extension tubeразрешителна тръба
политех.extruded tubeекструдирана тръба
политех.fall tubeнизходяща тръба
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
политех.feed tubeподаваща тръба на маханизъм за подаване на прътов материал
политех.feed tubeзахранваща тръба
ядр.fermi gasфермигаз
политех.filler tubeвпускателна тръба
политех.filler tubeщуцер за зареждане
политех.fin tubeребреста тръба
политех.finned tubeребреста тръба
политех.fire gasдимен газ
добави значение или превод тук