gas-fuel oil

  • Техника
  • газо-мазутен
200 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
физ.actual gasреален газ
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
авто.air-fuelгоривовъздушен
политех.air-fuel mixtureгоривна смес
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
тех.air-oilмасловъздушен
политех.aircraft fuelавиационно гориво
политех.alcohol fuelалкохолно гориво
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
политех.antiknock fuelнедетониращо гориво
политех.antiknock fuelвисокооктаново гориво
политех.antipinking fuelнедетониращо гориво
политех.antipinking fuelвисокооктаново гориво
изк.application of drying oilолифление
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.ash-bearing fuelпепелно гориво
политех.ash-free fuelбезпепелно гориво
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.atomic fuelатомно гориво
политех.atomized fuelпулверизирано гориво
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.automobile fuelавтомобилно гориво
политех.automotive fuelавтотракторно гориво
политех.aviation fuelавиационно гориво
политех.bank of oilнефтено находище
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.benne oilсусамово масло
политех.binary fuelдвукомпонентно гориво
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black-mineral oilмазут
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended fuelгориво с антидетонационни прибавки
политех.blended fuelсмесено гориво
политех.blended oilмасло с прибабки
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.blue oilсиньо масло
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilолифа
изк.boiled drying oilалифа
политех.boiled oilбезир
политех.boiled oilварено масло
политех.boiler oilмазут
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.brake specific fuel consumptionспецифичен разход на гориво
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
политех.burnt gasотработен газ
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.capahyba oilкопалски балсам
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburized fuelкарбуризирано гориво
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
castor oilрициново масло
политех.cedar oilкедрово масло
политех.chimney gasдимен газ
политех.churning of oilразпенване на масло
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.coleseed oilрапично масло
политех.colza oilрапично масло
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
политех.composite fuelгоривна смес
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
кул.cottonseed oilпамуково масло
изк.covering with drying oilолифление
политех.cracked fuelкрекингобо гориво
политех.cracking gasкрекинггаз
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude oilпетрол
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.dead oilтежко масло
политех.dental gasрайски газ
политех.denuded oilдесорбирано масло
политех.derived fuelсинтетично гориво
политех.detergent oilдетергентно масло
политех.detonating fuelдетониращо гориво
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.diesel fuelдизелово гориво
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.doped fuelгориво с антидетонационни прибавки
политех.doped oilмасло с прибавки
политех.dry gasсух газ
политех.dry oilмаслен лак
политех.dry oilбързосъхнещо масло
изк.drying oilолифа
изк.drying oilалифа
мет.drying oilбезир
мет.drying oilленено масло, безир
политех.drying oilбързосъхнещо масло
политех.drying oilмаслен лак
тех.dust-gasпрахогазов
нефт.earth oilземно масло
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.electrion oilмазилно масло с голям вискозитет
политех.electrion oilмасло, получено чрез волтолизация
политех.electron gasелектронен газ
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.engine fuelгориво за двигатели с вътрешно горене
политех.engine oilмашинно масло
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.enriched fuelобогатено гориво
политех.enriched oilмасло, обогатено с бензинови пари
политех.envelope gasзащитен газ
политех.essential oilетерично масло
политех.ester oilсинтетично естерно масло
политех.ethylized fuelетилирано гориво
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
воен.explosive oilнитроглицерин
политех.extended oilмасло, прибавяно като пълнител
политех.extreme-pressure oilмасло за високо налягане
политех.fast-bodying oilбързо сгъстяваше се масло
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
политех.fat oilнаситено абсорбционно масло
политех.fatty oilмазнина от животински произход
политех.fennel oilфенолово масло
ядр.fermi gasфермигаз
политех.finished fuelсмес на бензин с високооктанови компоненти
политех.fire gasдимен газ
политех.fire gasгоривен газ
политех.fissionable fuelядрено гориво
ядр.fissionable gasделящ се газ
изк.flax-seed oil varnishалифа
изк.flax-seed oil varnishолифа
политех.flow of gasгазов поток
политех.flue gasдимен газ
политех.flue gasпещен газ
тех.flue-gas ductгазоход
политех.fluid oilтечливо масло
политех.flushing oilмасло за промиване
политех.flux oilполугудрон
добави значение или превод тук