blood gas analysis

  • Медицина
  • кръвно-газов анализ
199 допълнителни резултата:
политех.absorption analysisабсорбционен анализ
астр.accretion by gasгазова акреция
политех.activation analysisрадиоактивен анализ
физ.actual gasреален газ
политех.adsorption analysisадсорбционен анализ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
air-gasгазововъздушен
air-gasгазовъздушен
analysisпсихоанализа
analysisкратко изложение, резюме
политех.analysisизследване, разлагане
зоол.analysisразлагане
мат.analysis of covarianceковариационен анализ
политех.approximate analysisприблизителен анализ
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood pressureартериално налягане
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.ash analysisанализ на прах
политех.ash analysisпрахов анализ
политех.atomic analysisатомен анализ
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.bacteriological analysisбактериологичен анализ
bad bloodсилна омраза, враждебност, неприязън
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
bloodрод, родство, роднинство
bloodтемперамент, характер
bloodжизнена сила, жизнени сокове
bloodкръвопролитие, касапница
израз.bloodкръвта вода не става
мед.bloodкръв
мед.blood circulationкръвообращение
физиол.blood clottingкръвосъсирване
физиол.blood coagulationкръвосъсирване
мед.blood cultureхемокултура
физиол.blood currentкръвоток
мед.blood extravasationкръвонасядане
физиол.blood flowкръвоток
мед.blood glucose meterглюкомер
мед.blood lossкръвозагуба
мед.blood plasmaкръвна плазма
политех.blood rainкървав дъжд
физиол.blood streamкръвоток
хем.blood sugarкръвнозахарен
мед.blood sugar profileкръвно-захарен профил
мед.blood supplyкръвоснабдяване
мед.blood urea nitrogenазотни тела
анат.blood vesselсъд
мед.blood-poisoningсептицемия
мед.blood-poisoningотравяне на кръвта
политех.blow-gasотходен газ
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.burnt gasотработен газ
политех.c-e analysisтехникоикономически анализ
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.check analysisконтролен анализ
политех.chemical analysisхимичен анализ
политех.chimney gasдимен газ
политех.chromatorgaphic analysisхроматографски анализ
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.cluster analysisгрупов анализ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.colorimetric analysisкалориметричен анализ
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
мат.combinatorial analysisкомбинаторен анализ
политех.combustion analysisорганичен елементарен анализ, анализ на изгорели газове
политех.combustion analysisанализ чрез изгаряне
астр.cometary gasкометен газ
политех.complete analysisпълен анализ
мед.complete blood countпълна кръвна картина
политех.complex gasсмесен газ
мат.component analysisфакторен анализ
политех.compositional analysisанализ на състав
политех.computer analysisдиагностичен анализ помощта на компютър
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.conformational analysisконформационен анализ
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
мат.correlation analysisкорелационен анализ
политех.cost-benefit analysisанализ на рентабилност
политех.cost-weight analysisстойностно-тегловен анализ
мат.covariance analysisковариационен
политех.cracking gasкрекинггаз
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.dental gasрайски газ
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.diagnostic analysisдиагностичен анализ
мед.differential blood countдиференциално броене на кръвните клетки
политех.differential thermal analysisдиференциален термичен анализ
политех.diffraction analysisструктурен анализ
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.dimensional analysisдименсионен анализ
мат.discriminant analysisдискриминантен анализ
политех.domestic gasгаз за битови нужди
окулт.dream analysisонейроскопия
политех.dry analysisсух анализ
политех.dry gasсух газ
тех.dust-gasпрахогазов
политех.dynamic force analysisкинетостатика
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.ecological analysisекологичен анализ
политех.electron gasелектронен газ
политех.eluation analysisхроматографски анализ
политех.emission analysisемисионен анализ
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.emission-spectrum analysisемисионен анализ
политех.end-point analysisанализ на крайните резултати
политех.envelope gasзащитен газ
политех.environmental analysisанализ на усливията на околната среда
политех.error analysisанализ на грешките
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
политех.factor analysisфакторен анализ
политех.factorial analysisфакторен анализ
политех.fail-save analysisанализ на работоспособността на системата при спиране поради повреда
политех.failure-cause analysisанализ на причините за спиране поради повреда
политех.failure-criticality analysisанализ на спиранията поради повреди
политех.failure-effect analysisанализ на последствията от спиране поради повреда
политех.failure-mode analysisанализ на характера на повреди от спиране на системата
политех.failure-mode frequency analysisанализ на повтаряемостта на спиране поради повреди от определен вид
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
политех.fault analysisанализ на неизправности
политех.feasibility analysisанализ на възможността за осъществяване
ядр.fermi gasфермигаз
политех.finite element analysisанализ по метода на крайните елементи
политех.fire gasдимен газ
политех.fire gasгоривен газ
ядр.fissionable gasделящ се газ
политех.flow of gasгазов поток
политех.flue gasдимен газ
политех.flue gasпещен газ
тех.flue-gas ductгазоход
политех.fluorescence analysisлуминесцентен анализ
политех.food analysisанализ на храна
мат.fourier analysisанализ на фурие
политех.fractional analysisфрарционен анализ
политех.frequency analysisчестотен анализ
политех.fuel gasгаз за горивни цели
политех.functional analysisфункционален анализ
политех.furnace gasпещен газ
gasобгазявам
gasнасищам/пълня с газ
gasизпускам/отделям газ
gasгаз, светилен газ
текст.gasпърля
тех.gasзагазявам
тех.gasгазо-окислителен
политех.gasзареждам с гориво, поразявам с отровни вещества
политех.gasбензин
политех.gasгазирам
политех.gasотделям газ
gasмин. гризу
газ.gasгазгенераторен
тех.gas abstractionгазоотвеждащ
тех.gas alarmгазсигнализатор
тех.gas alarmгазсигнализаторен
тех.gas analyserгазанализатор
тех.gas analyserгазоанализатор
тех.gas analyzerгазанализатор
тех.gas analyzerгазоанализатор
тех.gas and smoke impermeabilityгазодимонепроницаемост
тех.gas blowerгазодувка
хром.gas chromatographicгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографски
gas cleaningгазоочистване
тех.gas cleaningгазоочистка
стр.gas concreteгазобетон
стр.gas concreteгазобетонен
тех.gas coolerгазоохладител
политех.gas currentйонен ток
тех.gas detectorгазсигнализатор
тех.gas detectorгаздетекторен
тех.gas detectorгазсигнализаторен
ел.gas dischargeгазоразряден
gas distributionгазоразпределителен
тех.gas distributionгазоразпределение
тех.gas distributorгазоразпределител
тех.gas ductгазоход
физ.gas dynamicsгазодинамика
хим.gas emissionгазоотделяне
тех.gas evacuationгазоотвеждащ
добави значение или превод тук