fire gas

  • Обща политехника
  • горивен газ
  • димен газ
198 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
физ.actual gasреален газ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.back fireобратен удар
политех.back fireвъзпламеняване на недоизгорели газове
политех.back fireобратно запалване, обратна дъга
двиг.back fireвъзпламеняване на газове в карбуратор
политех.biscuit fireбисквитно изпичане
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
политех.blazing fireоткрит огън
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
мин.breeding fireендогенен пожар
политех.burnt gasотработен газ
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
catching fireзапалване
политех.chimney gasдимен газ
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.cracking gasкрекинггаз
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.cyclone-fire boilerкотел с циклонна пещ
политех.decorating fireдекоративно изпичане
воен.density of fireплътност на огън
политех.dental gasрайски газ
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.direct fireпряк огън
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.dry gasсух газ
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.electron gasелектронен газ
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.end-fire arrayантенна уредба излъчваща по оста си
политех.end-fire arrayпаралелни диполи, съединени в противофаза
политех.envelope gasзащитен газ
зоол.European fire salamanderдъждовник
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
ядр.fermi gasфермигаз
политех.finery fireрафиниращо изпичане
fireогън, треска, възпаление
fireпаля, запалвам (се), подпалвам (се)
fireзачервявам се, почервенявам, изчервявам се
fireблясък (и на диамант)
fireпламвам, възпламенявам (се), запалвам (се)
fireогън, печка
fireстрелям, давам изстрел, гърмя, гръмвам по (at, on, upon), хвърлям, мятам, взривявам (мина)
fireжар, пламък, увлечение, вьодушевление, възторг, устрем, живост на вьображението, вдъхновсние
fireизбухвам, разгорещявам (се), развълнувам (се), възбуждам (се)
fireпожар
fireговоря бързо като картечница, нападам словесно
fireпека (тухли, грънци), суша (чай, тютюн)
мин.fireвзривявам
воен.fireогън, стрелба, обстрелване
тех.fire alarmпожароизвестяване
тех.fire alarmпожароизвестителен
тех.fire alarm annunciatorпожароизвестител
политех.fire alarm deviceпожарен сигнализатор
fire alarm systemпожароизвестителна система
политех.fire alarmsпожарна сигнализация
воен.fire areaсектор на обстрел
политех.fire armогнестрелни оръжия
политех.fire assayогнева проба
политех.fire assayпробирно стапяне
политех.fire ballогнено кълбо
мин.fire bankгорящ табан
политех.fire bankхалда
политех.fire barскарен елемент
политех.fire barrageпротивопожарна преграда
тех.fire barrierогнезащита
политех.fire barrierпротивопожарна преграда
фтп.fire blightогнен пригор
политех.fire boatпротивопожарен кораб
мин.fire bossгазомерач
политех.fire boxогнище
политех.fire boxгоривно пространство
мин.fire breakпротивопожарна преграда
политех.fire breakзаградителна противопожарна преграда
мин.fire breedingсамозапалване
политех.fire breedingс признаци на пожар
политех.fire brickогнеупорна тухла
политех.fire bridgeпещен праг
политех.fire bulkheadпротивопожарна преграда
политех.fire callсигнал за пожар
политех.fire cementогнеустойчив цимент
политех.fire clayогнеупорна глина
политех.fire cockпожарен кран
воен.fire control radarприцелен радиолокационен станция
политех.fire crackпукнатина, образувана при загряване
тех.fire curtainогнезащита
мин.fire dampвзривна газова смес
политех.fire dampрудничен газ
политех.fire dampметан
политех.fire danger ratingустановяване на пожароопасност
fire departmentпожарна (сградата)
политех.fire departmentпожарно бюро
тех.fire detection deviceпожароизвестител
тех.fire detectorпожароизвестител
политех.fire detectorпожарен сигнализатор
политех.fire disinfectionдезинфекция чрез обгаряне
политех.fire distillationдестилация на пряк огън
политех.fire dookврата на на котел
мин.fire enclosureизолиране на пожар
политех.fire extinguisherпожарогасител
тех.fire extinguishingпожарогасене
тех.fire fightingпожарогасене
хим.fire fireантипирен
воен.fire for adjustmentпристрелка
тех.fire hazardпожароопасност
политех.fire hydrantпожарен кран
политех.fire ironръжен за пещ
политех.fire kilnпещ за изпичане
политех.fire ladderпротивопожарна стълба
политех.fire manпожарникар
политех.fire manогняр
мет.fire melting potметален тигел
политех.fire menогняр
политех.fire menпожарникар
минер.fire opalогнен опал
политех.fire placeвътрешно пространство на огнище
политех.fire placeогнище, ковашко огнище
политех.fire plugsпожарен хидрант
политех.fire pointточка на запалване
политех.fire potsметален тигел
политех.fire precautionпротивопожарна защита
политех.fire prevention systemпротивопожарна система
тех.fire protectionогнезащита
политех.fire protectionпротивопожарна защита
политех.fire pumpпожарна помпа
политех.fire rakeкука за почистване на скара
воен.fire rateскорост на стрелба
тех.fire resistanceпожароустойчивост
тех.fire resistanceогнеустойчивост
хим.fire retardantантипирен
тех.fire retardingогнезащитен
тех.fire riskпожароопасност
политех.fire roomкотелно помещение
тех.fire safeguardingпожарообезопасяване
тех.fire safetyпожаробезопасност
политех.fire screenзащитен екран
мин.fire seatпожарно огнище
политех.fire spreadingразпространение на пожар
политех.fire stillдестилационен съд с пряко нагряване
тех.fire stopогнезащита
политех.fire surfaceизлъчваща повърхност
политех.fire testопределяне температурата на запалване
политех.fire tubeдимогарна тръба
политех.fire upразпалвам
политех.fire upзапалвам
политех.fire valveхидрант
политех.fire wallsтоплинен екран
политех.fire wallsтоплоизолационна преграда, огнепредпазна стена, брандмауер, стена на пещ
тех.fire warning deviceпожароизвестител
тех.fire-alarmпожароизвестителен
политех.fire-alarm signalпожарен сигнал
астр.fire-ballболид
зоол.fire-bellied toadчервенокоремна бумка
политех.fire-box steelстомана за пещи
политех.fire-brick liningоблицовка от огнеупорни тухли
политех.fire-clay liningшамотна зидария
политех.fire-clay liningшамотна облицовка
политех.fire-detection deviceустройство за пожарна сигнализация
fire-eaterогнегълтач
политех.fire-engineпожарникарска помпа
политех.fire-engineпожарна помпа
политех.fire-escapeизход стълба, използувани в случай на пожар
политех.fire-escapeпожарен изход
добави значение или превод тук