gas-expanded rubber

  • Обща политехника
  • микропорест каучук
200 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
физ.actual gasреален газ
политех.adduct rubberдиенов каучук
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air-foam rubberпенокаучук
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
политех.alkaline rubberалкален каучук
политех.alpha-rubberалфа-каучук
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.artificial rubberизкуствен каучук
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.bark rubberвторокачествен каучук
политех.beta-rubberбета-каучук
политех.bivinyl rubberбутадиенов каучук
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
политех.block rubberблок каучук
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.broken-down rubberпластифициран каучук
политех.burnt gasотработен газ
хим.butyl rubberбутилкаучук
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.charged rubberнапълнена каучукова смес
политех.chimney gasдимен газ
кауч.chloroprene rubberхлоропренов каучук
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
compounded rubberрезина
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.conductive rubberелектропроводим каучук
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.cracking gasкрекинггаз
политех.crude rubberсуров каучук
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.cushion rubberпореста гума
политех.dead-milled rubberпревалцован каучук
политех.dead-roller rubberпревалцован каучук
политех.dental gasрайски газ
политех.deresinated rubberобезсмолен каучук
политех.derived rubberмодифициран каучук
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.diene rubberдиенов каучук
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.diisocyanate rubberполиуретанов каучук
политех.dimethylbutadiene rubberдиметилбутадиенов каучук
политех.dimethylsiloxane rubberдиметилсолоксанов каучук
политех.divinyl rubberбутадиенов каучук
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.dry gasсух газ
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.electron gasелектронен газ
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.envelope gasзащитен газ
политех.ester rubberполиестерен каучук
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
рлк.expanded centreразтегната средна част
политех.expanded centre plan displayиндикатор с кръгов обзор
политех.expanded clayкерамзит
политех.expanded filmразтегнат филм
политех.expanded filmразтегната ципа
политех.expanded flangeзавалцован фланец
политех.expanded joistпрътова греда
политех.expanded materialразпенен материал
политех.expanded plasticsпенопласт
политех.expanded rubberпенокаучук
политех.expanded scaleразтегната скала, увеличен мащаб
политех.expanded scopeразтегната част на образа на екран
рлк.expanded sweepразтегната развивка
политех.expanded viewперспектива
expanded-clay aggregateкерамзит
expanded-clay concreteкерамзитобетонов
expanded-clay concreteкерамзитобетон
expanded-clay concreteкерамзитобетонен
политех.extended rubberкаучук с пълнители
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
политех.fatigue-proof rubberкаучук, устойчив на умора
ядр.fermi gasфермигаз
политех.fire gasгоривен газ
политех.fire gasдимен газ
ядр.fissionable gasделящ се газ
политех.flow of gasгазов поток
политех.flue gasдимен газ
политех.flue gasпещен газ
тех.flue-gas ductгазоход
политех.foam rubberпенокаучук
политех.fuel gasгаз за горивни цели
политех.furnace gasпещен газ
gasобгазявам
gasнасищам/пълня с газ
gasизпускам/отделям газ
gasгаз, светилен газ
текст.gasпърля
тех.gasзагазявам
тех.gasгазо-окислителен
политех.gasзареждам с гориво, поразявам с отровни вещества
политех.gasбензин
политех.gasгазирам
политех.gasотделям газ
gasмин. гризу
газ.gasгазгенераторен
тех.gas abstractionгазоотвеждащ
тех.gas alarmгазсигнализатор
тех.gas alarmгазсигнализаторен
тех.gas analyserгазанализатор
тех.gas analyserгазоанализатор
тех.gas analyzerгазанализатор
тех.gas analyzerгазоанализатор
тех.gas and smoke impermeabilityгазодимонепроницаемост
тех.gas blowerгазодувка
хром.gas chromatographicгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографски
gas cleaningгазоочистване
тех.gas cleaningгазоочистка
стр.gas concreteгазобетон
стр.gas concreteгазобетонен
тех.gas coolerгазоохладител
политех.gas currentйонен ток
тех.gas detectorгазсигнализатор
тех.gas detectorгаздетекторен
тех.gas detectorгазсигнализаторен
ел.gas dischargeгазоразряден
gas distributionгазоразпределителен
тех.gas distributionгазоразпределение
тех.gas distributorгазоразпределител
тех.gas ductгазоход
физ.gas dynamicsгазодинамика
хим.gas emissionгазоотделяне
тех.gas evacuationгазоотвеждащ
хим.gas evolutionгазоотделяне
gas exchangeгазообмяна
тех.gas extractionгазоотвеждащ
мет.gas furnaceгазова пещ
тех.gas impermeabilityгазонепроницаемост
тех.gas impermeableгазонепропусклив
тех.Gas Metering StationГазоизмервателна Станция
тех.gas permeabilityгазопропускливост
тех.gas permeableгазопропусклив
gas purificationгазоочистване
тех.gas purificationгазоочистка
нефт.gas receiverгазголдер
нефт.gas receiverгазхолдер
хим.gas releaseгазоотделяне
тех.gas removalгазоотвеждащ
gas serviceгазоснабдяване
нефт.gas storage holderгазхолдер
нефт.gas storage holderгазголдер
gas supplyгазификационен
политех.gas supplyгазоснабдяване
тех.gas tightnessгазонепроницаемост
тех.gas turbineгазотурбинен
тех.gas turbine compressorгазотурбокомпресорен
тех.gas ventingгазоотвеждащ
тех.gas welderоксижен
тех.gas- and smoke-tightnessгазодимонепроницаемост
тех.gas-abstractionгазоотвеждащ
политех.gas-actuated relayреле, което се задействува от газова струя
физ.gas-aerosolгазоаерозолен
gas-airгазововъздушен
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gas-compression pumpгазов компресор
авто.gas-control leverлост за управление на дроселна клапа
политех.gas-control tubeтиратрон
политех.gas-controlled tubeтиратрон
политех.gas-conversion processпревръщане на газ в бензин
политех.gas-cooledгазово охлаждан
политех.gas-cooled reactorреактор с газово охлаждане
политех.gas-discharge arresterгазов разрядник
политех.gas-discharge arrestorгазов разрядник
политех.gas-discharge lampгазоразрядна лампа
политех.gas-discharge plasmaгазоразрядна плазма
политех.gas-discharge rectifierгазотронен токоизправител
политех.gas-discharge valveгазоразрядна електронна лампа
gas-distributingгазоразпределителен
gas-distributionгазоразпределителен
добави значение или превод тук