dry-disk rectifier

  • Обща политехника
  • сух токоизправител
200 допълнителни резултата:
политех.accumulator rectifierтокоизправител за зареждане на акумулатори
физ.air-dryвъздушносух
политех.air-dryизсушавам с въздух
политех.air-dryизсушен с въздух
политех.air-dry sand mouldизсушена на въздуха леярска форма
политех.air-dry weightтегло във въздушно сухо състояние
политех.aluminium-cell rectifierалуминиев токоизправител
политех.amplifier-rectifierусилвател-изправител
тлв.apertured diskдиск с отвори за разлагане на изображението
политех.arc rectifierдъгов токоизправител
муз.audio diskаудиодиск
azimuth diskъгломер
геод.azimuth diskазимутен кръг
политех.bearing diskопорен диск
политех.biphase rectifierдвуполупериоден токоизправител
политех.blow dryсуша във въздушна струя
политех.bone dryабсолютно сух
политех.bone dryнапълно сух
политех.brake diskспирачен диск
политех.bridge rectifierмостов токоизправител
политех.buffer diskдиск на буфер
политех.burst diskпредпазна мембрана
политех.bursting diskпредпазна мембрана
политех.cam diskгърбичен диск
политех.carborundum diskкарборундов шлифовъчен диск
политех.cascade rectifierстъпален токоизправител
рад.center-tapped rectifierтокоизправител със средна точка
политех.charging rectifierтокоизправител за зареждане
политех.chemical rectifierелектролитен токоизправител
политех.clutch diskдиск на съединител
политех.cold-cathode rectifierтокоизправител със студен катод
политех.commutator rectifierмеханичен токоизправител със синхронен комутатор
политех.compact diskкомпакт диск
хард.compact diskкомпактдиск
политех.contact rectifierсух токоизправител
политех.controlled rectifierуправляем изправител
политех.copper-oxide rectifierмедноокисен токоизправител
политех.copper-sulphide rectifierмедно-сулфиден изправител
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.crystal rectifierкристален токоизправител
политех.crystal video rectifierкристален видеодетектор
политех.current rectifierтокоизправител
политех.cushion diskдискова пружина
политех.cushion-disk couplingсъединител с пружиниращи дискове
политех.cutting diskотрезен абразивен диск
политех.dialing diskномероизбирателна шайба
политех.diametric rectifierдвуполупериоден токоизправител
политех.digital diskкомпакт диск
политех.discharge-tube rectifierгазов токоизправител
политех.discharge-tube rectifierйонен токоизправител, газотрон
diskdisc
с. с.diskдисковам
политех.disk anodeдисков анод
политех.disk antennaдискова антена
политех.disk barkerдискова коробелачка
политех.disk brakeдискова спирачка
политех.disk cableвисокочестотен кабел с дискова изолация
политех.disk camдискова гърбица
политех.disk chuckплан-шайба
политех.disk clutchдисков съединител
политех.disk coalcutterдискова подкопна машина
политех.disk coilдискова бобина
политех.disk couplingдисков съединител
политех.disk cultivatorдисков култиватор
политех.disk cutterдисков нож
политех.disk cutterдискова фреза
политех.disk dischargerдисков разрядник
политех.disk drierетажна сушилня
политех.disk feederдисков питател
политех.disk filterдисков филтър
политех.disk flywheelмаховик-диск
политех.disk grinderдискова шлифовъчна машина
с. с.disk harrowдискова брана
политех.disk hinge valveдроселна клапа
политех.disk impellerдискова бъркалка
политех.disk millмашина за валцоване на колела
политех.disk millдискова мелница
изч.disk operating systemдискова операционна система
изч.disk packдисков пакет
изч.disk pack initialization programmeпрограма за инициализиране на дискови пакети
политех.disk photoelectric cellдисков фотоелемент
политех.disk pileпилот с диск на края
политех.disk pistonдисково бутало
политех.disk pistonбутало с малка височина
политех.disk ploughдисков плуг
политех.disk plowдисков плуг
политех.disk recorderапарат за записване на грамофонни плочи
политех.disk recordingзвукозапис върху диск
политех.disk recordingзапис на грамофонна плоча
политех.disk sawциркуляр
политех.disk seederдискова сеялка
политех.disk selectorдисков избирач
политех.disk senderдискова шлифовъчна машина
политех.disk shutterдисков затвор
политех.disk springдискова пружина
политех.disk turbineдискова турбина
политех.disk valveдисков клапан
политех.disk valveплосъкклапан
политех.disk wheelплосък шлифовъчен кръг, шлифовъчен диск, колело без спици, дисково колело
политех.disk windingдискова намотка
с. с.disk-plough harrowдисков лющилник
политех.disk-shaped disketteдисковиден
политех.disk-spaced type cableкабел с изолирани дискови проводници
политех.disk-type flywheelмаховик-диск
политех.disk-type reamerдисков райбер
политех.disk-type relayдисково реле
софт.distribution diskдистрибутив
с. с.double gang disk harrowдвуредна дискова
с. с.double-action disk harrowдвуредна дискова
тех.double-diskдвудисков
политех.double-way rectifierтокоизправител по трифазна мостова схема
dryзасушлив
dryсуша, изсушавам
dryсуша
dryироничен, саркастичен
dryосушавам
dryскучен, безинтересен, суховат
dryсух
политех.dry analysisсух анализ
политех.dry assayсуха проба
политех.dry basisотнесено към сухо вещество
политех.dry batteryсуха батерия
политех.dry blastвдухване на подсушен въздух
обог.dry blowingвъздушно обогатяване
минер.dry boneсмитсонит
политех.dry boxабсорбер
политех.dry capacitorсух кондензатор
хим.dry churnбарат
хим.dry churnбаратен
обог.dry cleaningсухо обогатяване
политех.dry clutchсух съединител
политех.dry colourпигмент
политех.dry colourсухо багрило
политех.dry concentrationсухо обогатяване
политех.dry concreteземновлажен бетон
ел.dry contactсух магнитноуправляем контакт
политех.dry contentсъдържание на сухо вещество
политех.dry coolingохлаждане със сух лед
политех.dry coolingсухо гасене на кокс
политех.dry copperмед, съдържаща кислород
политех.dry copyingсухо копиране
политех.dry crankсух картер
политех.dry cyanideгазово цианиране
политех.dry densityплътност в сухо състояние
политех.dry distillationсуха дестилация
политех.dry dockсух док
политех.dry drawingсухо изтегляне
политех.dry dredgeмногокофова земегребачка за суха почва
политех.dry drillingсухо сондиране
политех.dry elutriationвъздушно сепариране
политех.dry elutriationвъздушна класификация
политех.dry filterсух филтър
политех.dry finishсухо апертиране
политех.dry finishingсухо апретиране
политех.dry flash-over voltageсухоразрядно напрежение
политех.dry frictionсухо триене
политех.dry frictionкулоново триене
политех.dry gasсух газ
политех.dry grindingсухо шлифоване
политех.dry hardnessтвърдост на изсушена леярска форма сърце
политех.dry iceтвърд въгледвуокис
политех.dry iceсух лед
политех.dry ironчугун с ниско съдържание на силиций
политех.dry jointстудена спойка
хран.dry limingсуха дефекация
политех.dry masonryсуха зидария
биол.dry matterсухо вещество
политех.dry measureмярка за материали в насипно състояние
политех.dry metallurgyпирометалургия
хран.dry milkмляко на прах
политех.dry mixсуха смес
политех.dry neutralizationнеутрализиране на кисели масла с избелващи глини
хим.dry neutralizationнеутрализиране чрез контактно пречистване
политех.dry objectiveсух обектив
политех.dry oilбързосъхнещо масло
политех.dry oilмаслен лак
мин.dry packingсухо запълнение
политех.dry photocellфотосъпротивление
ел.dry pileсуха батерия
политех.dry pileсух елемент
dry placeсухо
мин.dry placeringразработване на наносно находище с пневматично обогатяване на пясъците
политех.dry pointкрай на процеса на кипене
политех.dry processсух процес на обработване
политех.dry processпирометалургичен метод
политех.dry pulverizationсухо смилане
политех.dry rectifierсух токоизправител
политех.dry regionзасушлив район
политех.dry residueсух остатък
политех.dry sandизсушена формовъчна смес
политех.dry saturated steamсуха наситена пара
политех.dry shrinkageсвиване при сушене
политех.dry solventабсолютно сух разтворител
dry spellзасушаване
политех.dry spotсухо петно
политех.dry steamсуха пара
мет.dry strengthякост на изсушена формовъчна смес
политех.dry strengthякост в сухо състояние
мет.dry strength -якост
политех.dry thermometerсух термометър
добави значение или превод тук