artificial gas

  • Обща политехника
  • изкуствен газ
199 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
физ.actual gasреален газ
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
мед.artificialизкуствен
политех.artificial ageingизкуствено стареене
политех.artificial agingизкуствено стареене
политех.artificial antennaизкуствена антена
политех.artificial asphaltизкуствен асфалт
политех.artificial atmosphereкондициониран въздух
политех.artificial birefringenceизкуствено двойно лъчепречупване
политех.artificial camphorборнилхлорид
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
политех.artificial cavingпринудително обрушване
политех.artificial channelдеривация
политех.artificial channelизкуствено корито на река
политех.artificial cinnabarмеркурисулфид
политех.artificial climateизкуствен климат
политех.artificial cottonцелулозен памук
политех.artificial cottonлигнин
политех.artificial crystalанизотропен кристал
политех.artificial daylightизкуствена дневна светлина
политех.artificial disintegrationизкуствено разпадане
политех.artificial draughtизкуствена тяга
политех.artificial earизкуствено ухо
политех.artificial goldстанисулфид
политех.artificial gumдекстрин
политех.artificial horizonизкуствен хоризонт
политех.artificial hornгалалит
политех.artificial hornизкуствен рог
биол.artificial inseminationизкуствено осеменяване, изкуствена инсеминация
биол.artificial inseminationизкуствено осеменяване
биол.artificial inseminationизкуствена инсеминация
политех.artificial intelligenceизкуствен интелект
политех.artificial lakeводохранилище
политех.artificial languageизкуствен език
кож.artificial leatherизкуствена кожа
политех.artificial lightизкуствена светлина
политех.artificial lightingизкуствено осветление
ел.artificial loadизкуствен товар
политех.artificial mesonмезон, получен по изкуствен начин
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.artificial precipitationизкуствен дъжд
политех.artificial radioactivityизкуствен радиоактивност
мед.artificial respirationобдишване
политех.artificial rettingотопяване в топла вода
ак.artificial reverberationизкуствена реверберация
политех.artificial rubberизкуствен каучук
политех.artificial satelliteизкуствен спътник
политех.artificial seasoningизкуствено изсушаване
политех.artificial silkизкуствена коприна
политех.artificial supportизкуствено поддържане
политех.artificial transmutationизкуствено превръщане
изч.artificial variableизкуствена променлива
политех.artificial ventilationизкуствена вентилация
политех.artificial woolщапелно влакно, целволе
политех.artificial woolизкуствена вълна
политех.artificial yearкалендарна година
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.burnt gasотработен газ
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.chimney gasдимен газ
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.continental artificial climateконтинентален климат
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.cracking gasкрекинггаз
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.dental gasрайски газ
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.dry gasсух газ
тлг.duplex artificialдуплексна изкуствена линия
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.electron gasелектронен газ
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.envelope gasзащитен газ
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
ядр.fermi gasфермигаз
политех.fire gasдимен газ
политех.fire gasгоривен газ
ядр.fissionable gasделящ се газ
политех.flow of gasгазов поток
политех.flue gasдимен газ
политех.flue gasпещен газ
тех.flue-gas ductгазоход
политех.fuel gasгаз за горивни цели
политех.furnace gasпещен газ
gasнасищам/пълня с газ
gasизпускам/отделям газ
gasгаз, светилен газ
gasобгазявам
текст.gasпърля
тех.gasзагазявам
тех.gasгазо-окислителен
политех.gasзареждам с гориво, поразявам с отровни вещества
политех.gasбензин
политех.gasгазирам
политех.gasотделям газ
gasмин. гризу
газ.gasгазгенераторен
тех.gas abstractionгазоотвеждащ
тех.gas alarmгазсигнализатор
тех.gas alarmгазсигнализаторен
тех.gas analyserгазоанализатор
тех.gas analyserгазанализатор
тех.gas analyzerгазанализатор
тех.gas analyzerгазоанализатор
тех.gas and smoke impermeabilityгазодимонепроницаемост
тех.gas blowerгазодувка
хром.gas chromatographicгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографски
хром.gas chromatographyгазхроматографичен
gas cleaningгазоочистване
тех.gas cleaningгазоочистка
стр.gas concreteгазобетон
стр.gas concreteгазобетонен
тех.gas coolerгазоохладител
политех.gas currentйонен ток
тех.gas detectorгазсигнализатор
тех.gas detectorгаздетекторен
тех.gas detectorгазсигнализаторен
ел.gas dischargeгазоразряден
gas distributionгазоразпределителен
тех.gas distributionгазоразпределение
тех.gas distributorгазоразпределител
тех.gas ductгазоход
физ.gas dynamicsгазодинамика
хим.gas emissionгазоотделяне
тех.gas evacuationгазоотвеждащ
хим.gas evolutionгазоотделяне
gas exchangeгазообмяна
тех.gas extractionгазоотвеждащ
мет.gas furnaceгазова пещ
тех.gas impermeabilityгазонепроницаемост
тех.gas impermeableгазонепропусклив
тех.Gas Metering StationГазоизмервателна Станция
тех.gas permeabilityгазопропускливост
тех.gas permeableгазопропусклив
gas purificationгазоочистване
тех.gas purificationгазоочистка
нефт.gas receiverгазголдер
нефт.gas receiverгазхолдер
хим.gas releaseгазоотделяне
тех.gas removalгазоотвеждащ
gas serviceгазоснабдяване
нефт.gas storage holderгазхолдер
нефт.gas storage holderгазголдер
gas supplyгазификационен
политех.gas supplyгазоснабдяване
тех.gas tightnessгазонепроницаемост
тех.gas turbineгазотурбинен
тех.gas turbine compressorгазотурбокомпресорен
тех.gas ventingгазоотвеждащ
тех.gas welderоксижен
тех.gas- and smoke-tightnessгазодимонепроницаемост
тех.gas-abstractionгазоотвеждащ
политех.gas-actuated relayреле, което се задействува от газова струя
физ.gas-aerosolгазоаерозолен
gas-airгазововъздушен
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gas-compression pumpгазов компресор
авто.gas-control leverлост за управление на дроселна клапа
политех.gas-control tubeтиратрон
политех.gas-controlled tubeтиратрон
политех.gas-conversion processпревръщане на газ в бензин
политех.gas-cooledгазово охлаждан
политех.gas-cooled reactorреактор с газово охлаждане
добави значение или превод тук