digital gas-field tube

  • Обща политехника
  • цифрова газоразрядна лампа
199 допълнителни резултата:
политех.accelerating fieldускоряващо поле
астр.accretion by gasгазова акреция
политех.acorn tubeминиатюрна електронна лампа тип 'желъд'
политех.acoustic fieldакустично поле
физ.actual gasреален газ
политех.affine fieldафинно поле
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air tubeвътрешна гума
политех.air tubeвъздухопровод
политех.air-cooled tubeелектронна лампа с въздушно охлаждане
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
изм.air-speed tubeтръба на пито
политех.all-metal tube baseстъклена основа на метална лампа
политех.alternating fieldпроменливо поде
политех.amplifying tubeусилвателна електронна лампа
политех.amyriotic fieldквантово поле, включващо състоянието на вакуума
политех.analogue-digital computerаналогово-цифров компютър
политех.analogue-digital conversionаналогово-цифрово преобразуване
политех.analogue-digital converterаналогово-цифров преобразувател
политех.analogue-digital convertorаналогово-цифров преобразувател
политех.antenna fieldантенно поле
политех.antihunt fieldпротивоколебателна намотка
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.aspirating tubeсмукателен тръбопровод
политех.aspirating tubeсмукателна вентилационна тръба
политех.atomic fieldатомно поле
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.baly tubeтръба на бали
политех.bantam tubeминиатюрна електронна лампа
политех.bare tubeгладка тръба
политех.bare tubeоткрита тръба
политех.beam tubeелектроннолъчева лампа
политех.beam-deflection tubeелектроннолъчеба лампа с отклонение на лъча
политех.bent tubeтръбна дъга, тръбно коляно
политех.bent tubeогъната тръба
политех.bent-tube boilerкотел с огънати тръби
bio fieldбиополе
bio-fieldбиополе
политех.bipolar fieldдвуполюсен индуктор
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
политех.blast tubeдюза
политех.blast tubeтръба на нагнетателна система, тръба на пневмосистема
мет.blast-furnace gasдоменен газ
политех.block fieldблокиращ механизъм
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
политех.blowing tubeпродухвателна тръба
boiler tubeсерпентина
политех.boiler tubeкотелна тръба
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.brace tubeтръбен обтегач
политех.brake-field tubeелектронна лампа със спирачно поле
политех.branch tubeотклонителна тръба
политех.brick fieldтухларница
политех.brick fieldтухларна
политех.bubble tubeампула на водна либела
политех.buffer tubeбуферна електронна лампа
политех.buib tubeепруветка със сферично разширение
политех.burnt gasотработен газ
ик.business fieldбизнесобласт
политех.camera tubeпредавателна тръба
политех.capillary tubeкапилярна тръба
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
изч.card fieldперфокартно поле
хим.carrier gasгаз-носител
политех.cascade tubeелектронна стъпална лампа
политех.cascade tubeсекционна рентгенова лампа
политех.caterpillar tubeгофрирана тръба
политех.cathode ray tube indicatorелектроннолъчев индикатор
политех.cathode-ray tubeелектроннолъчева тръба
изч.cathode-ray tube adderелектроннолъчев суматор
политех.cathode-ray tube displayелектроннолъчева индикация
политех.central tube frameсредна тръбна рама
политех.central-field covalencyковалентност на централно поле
политех.ceramic tubeкерамична тръба
политех.chaul tubeрентгенова тръба за ниско напрежение
политех.chimney gasдимен газ
политех.choke tubeдюза, тръба на шумозаглушител
политех.choke tubeдифузор
политех.circular fieldвъртящо се магнитно поле
политех.circulation tubeциркулационна тръба
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.circutal fieldвихрово поле
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.clipper tubeограничителна електронна лампа
геол.coal fieldвъглищен басейн
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.cold-cathode tubeелектронна лампа със студен катод
тлв.colour-picture tubeкинескоп за цветно изображение
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
политех.combustion tubeгоривна камера
политех.combustion tube furnaceтръбна пещ за органичен елементарен анализ
астр.cometary gasкометен газ
политех.comparison tubeелектронна колориметрична епруветка
политех.compensating fieldполе на компенсационната намотка
политех.compensating tubeлира
политех.complex gasсмесен газ
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.constant fieldстационарно поле
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
изч.control fieldконтролно поле
политех.control fieldобласт на регулиране
политех.converter tubeпреобразувателна електронна лампа
политех.conveyor tubeтранспортен тръбопровод
политех.cooling tubeохлаждаща тръба
политех.cooling tubeтръба на охладител
политех.cooling-water tubeтръби за подаване на охлаждаща вода
политех.core tubeвътрешна тръба
политех.core tubeвътрешен елемент на конструкция, състояща се от две съосни тръби
corn-fieldнива
политех.corrugated tubeгофрирана тръба
ядр.counter tubeброячна лампа
политех.coupling tubeсъединителна тръба
политех.cracking gasкрекинггаз
политех.cross-field tubeелектронна лампа с кръстосани полета
политех.cross-tube boilerкотел с напречни изпарителни тръби
политех.crossed-field amplifierусилвател с кръстосани полета
политех.crystal fieldкристално поле
политех.crystal field stabilization energyенергия на стабилизация в кристалното поле
политех.crystal-field theoryтеория на кристалното поле
политех.cubic fieldкубично поле
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
тлв.curvature of the image fieldкривина на полето на изображение
политех.cyclical fieldвихрово поле
политех.dacade counter tubeдекатрон
политех.dark-field illuminationосветително устройство за тъмно поле
тлв.dark-trace tubeскиатрон
изч.data fieldинформационно поле
политех.decade counting tubeдесетична броителна лампа
политех.decelerating fieldзабавящо поле
политех.deflection fieldотклоняващо поле
политех.deflection tubeотклонителна тръба
политех.deflection tubeотклонение, електроннолъчева лампа с отклонение на лъча
политех.demagnetizing fieldразмагнитващо поле
политех.demountable tubeразглобяема електронна лампа
политех.dental gasрайски газ
политех.depression tubeвакуумна електронна лампа
политех.depression tubeвакуумна тръба
кино.depth of fieldдъбочина на рязкост
политех.detector tubeдетекторна електронна лампа
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
digitalцифров
мед.digitalдигитален, пръстов
мед.digitalдигитален
мед.digitalпръстов
политех.digital analyiserцифров анализатор
политех.digital automationавтоматизация с помощта на цифрови изчислителни машини
политех.digital clockцифров часовник
политех.digital codeцифров код
политех.digital computerцифрова изчислителна машина
политех.digital computerцим
политех.digital controlцифрово управление
политех.digital control systemцифрова система за автоматично управление
политех.digital converterцифров преобразувател
политех.digital convertorцифров преобразувател
политех.digital diskкомпакт диск
политех.digital displayцифрово представяне
изч.digital drumцифров барабан
политех.digital filterцифров филтър
политех.digital formцифрова форма
политех.digital indicatorцифров индикатор
политех.digital informationцифрова информация
политех.digital informationдискретна информация
политех.digital integrated circuitцифрова интегрална схема
политех.digital integrationдискретно интегриране
политех.digital integratorцифров интегратор
политех.digital machineцифрова машина
digital mediadigital medium
комп.digital mediumцифров носител, дигитален носител
комп.digital mediumцифров носител
комп.digital mediumдигитален носител
digital odometerдигитален километраж
политех.digital outputцифров изход
политех.digital outputизходен сигнал в цифрова форма
политех.digital positionцифрова позиция
политех.digital positionцифров разряд
политех.digital printerцифрово печатащо устройство
политех.digital quantityцифрово значение
изч.digital readoutцифрово отчитане
политех.digital recorderцифров записвач
политех.digital recorderцифрово регистриращо устройство, цифрово печатащо устройство
политех.digital recordingцифрово записване
добави значение или превод тук