gas turbine compressor

  • Техника
  • газотурбокомпресорен
199 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
политех.action turbineактивна турбина
политех.active turbineактивна турбина
физ.actual gasреален газ
политех.adjustable-blade propeller turbineтурбина на каплан
политех.aerodynamic turbineгазова турбина със затворен цикъл
политех.ahead turbineтурбина за празен ход
политех.air compressorвъздушен компресор
политех.air compressorпулверизатор
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air turbineпневматична турбина
политех.air-cooled turbineтурбина с въздушно охлаждане
политех.air-driven turbineпневматична турбина
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.astern turbineтурбина за заден ход
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.auxiliary turbineспомагателна турбина
политех.axial turbineаксиална турбина
политех.axial-flow compressorаксиален компресор
политех.axial-flow turbineаксиална турбина
политех.back turbineтурбина за заден ход
политех.back-pressure turbineтурбина с противоналягане
политех.backing turbineтурбина за заден ход
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
политех.bleeder turbineтурбина с нерегулируемо пароотнемане
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
политех.boiler-turbine control systemсистема за автоматично управление на блок 'котел-турбина'
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.burnt gasотработен газ
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.centrifugal compressorцентробежен компресор
политех.centrifugal turbineцентробежна турбина
политех.charge compressorнагнетател
политех.chimney gasдимен газ
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.close-coupled turbineтурбина без редукторна предавка
политех.closed-circuit turbineтурбина със затворен цикъл
политех.closed-cycle turbineтурбина със затворен цикъл
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
политех.combination turbineкомбинирана турбина
политех.combined-flow turbineтурбина на франсис
политех.combustion turbineтурбина с вътрешно горене
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
политех.compound compressorмногостъпален компресор
политех.compound turbineкомпаунд-турбина
политех.compound turbineмногоцилиндрова турбина
тех.compressorкомпресор
политех.compressor amplifierкомпресорен усилвател
орг.compressor operatorкомпресорчик
политех.compressor plantкомпресорна уредба
политех.compressor stallотделяне на поток в компресор
политех.compressor stationкомпресорна станция
политех.compressor statorнаправляващ апарат на компресор
политех.compressor turbineкомпресорна турбина
политех.compressor-turbine unitгазотурбинен агрегат
политех.compressor-turbine unitтурбокомпресорен агрегат
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.condensing turbineпарна турбина
политех.constant-pressure turbineгазова турбина с постоянно налягане на горене
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.cooling-air turbineтурбина за въздушно охлаждане
политех.cracking gasкрекинггаз
политех.cross-compound turbineдвувалова турбина
политех.cross-compound turbine unitдвувалов турбоагрегат
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.dental gasрайски газ
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.diagonal-flow turbineрадиално-осова турбина
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.direct-drive turbineтурбина без редукторна предавка
политех.direct-flow compressorправотоков компресор
политех.disk turbineдискова турбина
политех.displacement compressorобемен компресор
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.double-flow turbineдвупоточна турбина
политех.double-stage turbineдвустъпална турбина
политех.doublet turbineтурбина с дбоен корпус
политех.doublet-casing turbineтурбина с дбоен корпус
политех.dry gasсух газ
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.electron gasелектронен газ
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.envelope gasзащитен газ
политех.equal-pressure turbineактивна турбина
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
политех.exhausted steam turbineтурбина за отработила пара
политех.exhausted-type steam turbineтурбина за отработена пара
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
ядр.fermi gasфермигаз
политех.fire gasдимен газ
политех.fire gasгоривен газ
ядр.fissionable gasделящ се газ
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.flow of gasгазов поток
политех.flue gasпещен газ
политех.flue gasдимен газ
тех.flue-gas ductгазоход
политех.free-jet-type turbineсвободноструйна турбина
политех.fuel gasгаз за горивни цели
политех.furnace gasпещен газ
gasизпускам/отделям газ
gasгаз, светилен газ
gasобгазявам
gasнасищам/пълня с газ
текст.gasпърля
тех.gasзагазявам
тех.gasгазо-окислителен
политех.gasбензин
политех.gasгазирам
политех.gasотделям газ
политех.gasзареждам с гориво, поразявам с отровни вещества
gasмин. гризу
газ.gasгазгенераторен
тех.gas abstractionгазоотвеждащ
тех.gas alarmгазсигнализатор
тех.gas alarmгазсигнализаторен
тех.gas analyserгазоанализатор
тех.gas analyserгазанализатор
тех.gas analyzerгазанализатор
тех.gas analyzerгазоанализатор
тех.gas and smoke impermeabilityгазодимонепроницаемост
тех.gas blowerгазодувка
хром.gas chromatographicгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографски
хром.gas chromatographyгазхроматографичен
gas cleaningгазоочистване
тех.gas cleaningгазоочистка
стр.gas concreteгазобетонен
стр.gas concreteгазобетон
тех.gas coolerгазоохладител
политех.gas currentйонен ток
тех.gas detectorгазсигнализатор
тех.gas detectorгаздетекторен
тех.gas detectorгазсигнализаторен
ел.gas dischargeгазоразряден
gas distributionгазоразпределителен
тех.gas distributionгазоразпределение
тех.gas distributorгазоразпределител
тех.gas ductгазоход
физ.gas dynamicsгазодинамика
хим.gas emissionгазоотделяне
тех.gas evacuationгазоотвеждащ
хим.gas evolutionгазоотделяне
gas exchangeгазообмяна
тех.gas extractionгазоотвеждащ
мет.gas furnaceгазова пещ
тех.gas impermeabilityгазонепроницаемост
тех.gas impermeableгазонепропусклив
тех.Gas Metering StationГазоизмервателна Станция
тех.gas permeabilityгазопропускливост
тех.gas permeableгазопропусклив
gas purificationгазоочистване
тех.gas purificationгазоочистка
нефт.gas receiverгазголдер
нефт.gas receiverгазхолдер
хим.gas releaseгазоотделяне
тех.gas removalгазоотвеждащ
gas serviceгазоснабдяване
нефт.gas storage holderгазголдер
нефт.gas storage holderгазхолдер
gas supplyгазификационен
политех.gas supplyгазоснабдяване
тех.gas tightnessгазонепроницаемост
тех.gas turbineгазотурбинен
тех.gas ventingгазоотвеждащ
тех.gas welderоксижен
тех.gas- and smoke-tightnessгазодимонепроницаемост
тех.gas-abstractionгазоотвеждащ
политех.gas-actuated relayреле, което се задействува от газова струя
физ.gas-aerosolгазоаерозолен
gas-airгазововъздушен
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gas-compression pumpгазов компресор
авто.gas-control leverлост за управление на дроселна клапа
добави значение или превод тук