gas-fired furnace

  • Металургия
  • газова пещ
200 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
мет.acid furnaceпещ с кисела облицовка
физ.actual gasреален газ
политех.air furnaceотражателна пещ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air-firedсамолет-майка
air-gasгазововъздушен
air-gasгазовъздушен
политех.aluminium furnaceпещ за топене на алуминий
политех.annealing furnaceпещ за отгряване
мет.arc furnaceдъгова пещ
политех.arc furnaceелектродъгова пещ
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
мет.balling furnaceотражателна пещ
мет.basic furnaceпещ с основна облицовка
политех.batch furnaceпещ с периодично действие
политех.bell-type furnaceпещ с похлупак
политех.biscuit furnaceпещ за първо изпичане
политех.black furnaceнезагрята пещ
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast furnaceвисока пещ
политех.blast furnaceшахтова пещ, работеща с вдухване на въздух
мет.blast furnace cokeвисокопещен кокс
мет.blast-furnaceвисокопещен
политех.blast-furnace cementшлаков цимент
стр.blast-furnace cementшлакопортландцимент
политех.blast-furnace cokeкокс за доменна пещ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
политех.blast-furnace slagвисокопещна шлака
стр.blast-furnace slag cementшлакопортландцимент
политех.blast-furnace slag sandшлаков пясък
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
политех.boiler furnaceогнище на котел
политех.bomb furnaceпещ на кариус
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.box furnaceкамерна пещ
политех.breeze furnaceвагрянка, работеща с коксов прах
политех.brick furnaceпещ за изпичане на тухли
политех.burnt gasотработен газ
политех.carbonizing furnaceпещ за карбонизиране
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
политех.carburizing furnaceпещ за цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.case-hardening furnaceпещ за цементация
политех.cathode-ray furnaceелектроннолъчева пещ
политех.cementing furnaceпещ за цементация
политех.channel-type induction furnaceканална индукционна пещ
политех.charge-resistance furnaceелектропещ, в която за съпротивление служи самата шихта
политех.chimney gasдимен газ
политех.circular furnaceрингова пещ
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coal-dust furnaceпещ, работеща с прахообразни въглища
политех.coal-fired furnaceпещ, работеща с каменни въглища
политех.coke furnaceкоксова пещ
политех.coke-oven furnaceкоксова пещ
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
мет.combustion furnaceпламъчна пещ
политех.combustion tube furnaceтръбна пещ за органичен елементарен анализ
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.conducting hearth furnaceелектродъгова пещ с проводящо дъно
политех.contact furnaceконтактна пещ
политех.continuous-charge furnaceпещ с непрекъснато зареждане
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
мет.core-type furnaceнискочестотна индукционна пещ
политех.core-type induction furnaceиндукционна пещ с желязна сърцевина
политех.cracking gasкрекинггаз
мет.crucible furnaceтиглова пещ
политех.cupel furnaceпещ за купелиране
политех.cupel furnaceмуфелна пещ за рафиниране
политех.cupola furnaceвагрянка
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.cyaniding furnaceпещ за цианиране
политех.cyclone furnaceтермична пещ с принудителна циркулация на газ
политех.cylinder furnaceцилиндрична пещ
политех.decomposing furnaceконтактен апарат
политех.dental gasрайски газ
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.direct resistance furnaceдиректна електросъпротивителна пещ
политех.direct-arc furnaceелектродъгова пещ с директно нагряване
политех.direct-fired millмелница, подаваща въглищен прах направо в огнището
политех.directly-fired kilnпещ с непосредствено загряване
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.drum furnaceцилиндрична пещ
политех.drum-type furnaceцилиндрична пещ
политех.dry gasсух газ
политех.dryer furnaceсушилна пещ
политех.drying furnaceсушилна пещ
политех.duo-muffle furnaceдвумуфелна пещ
политех.dust-firedработещ с прахообразно гориво
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
мет.electric arc furnaceелектродъгова пещ
политех.electric furnaceелектрическа пещ
мет.electric furnace steelелектростомана
политех.electric resistance furnaceелектросъпротивителна пещ
мет.electric-resistanse furnaceелектросъпротивителна пещ
политех.electrically-firedс електрическо запалване
политех.electrode furnaceелектродна пещ
политех.electrolytic furnaceелектролитна пещ
политех.electron gasелектронен газ
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.envelope gasзащитен газ
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
политех.faggoting furnaceпещ за нагряване преди пакетиране
политех.fagoting furnaceпещ за нагряване преди пакетиране
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
ядр.fermi gasфермигаз
политех.finery furnaceпудлингова пещ
политех.fire gasгоривен газ
политех.fire gasдимен газ
политех.fired cartridgeизстреляна гилза
ядр.fissionable gasделящ се газ
мет.flame furnaceпламъчна пещ
политех.flow of gasгазов поток
политех.flue gasдимен газ
политех.flue gasпещен газ
тех.flue-gas ductгазоход
политех.forge furnaceковашко огнище
политех.forging furnaceковашко огнище
политех.fuel gasгаз за горивни цели
мет.furnaceпещ
мет.furnace additiveдобавка към шихта
политех.furnace additiveфлюс
политех.furnace archсвод на пещ
политех.furnace barскарен елемент
политех.furnace binбункер за гориво
политех.furnace blackпещни сажди
политех.furnace chamberпещна камера
мет.furnace chargeшихта
политех.furnace chargeзареждане на пещ
политех.furnace cokeметалургичен кокс
политех.furnace crownсвод на пещ
политех.furnace gasпещен газ
политех.furnace liningзидария на пещ
политех.furnace operationводене на топилен процес
мет.furnace operatorпещар
политех.furnace potчаша на пещ
политех.furnace production rateпроизводителност на пещ
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.furnace slagпещна шлака
политех.furnace stackшахта на пещ
политех.furnace topсвод на пещ
политех.furnace tubeекранна тръба
политех.furnace unitпещен агрегат
политех.furnace unitогнище
политех.furnace volumeобем на огнище
политех.furnace volumeпещно пространство
политех.furnace-clinker concreteсгурбетон
политех.furnace-cooledохладен заедно с пещта
политех.furnace-wall tubeекранна тръба
gasизпускам/отделям газ
gasгаз, светилен газ
gasобгазявам
gasнасищам/пълня с газ
текст.gasпърля
тех.gasзагазявам
тех.gasгазо-окислителен
политех.gasбензин
политех.gasгазирам
политех.gasотделям газ
политех.gasзареждам с гориво, поразявам с отровни вещества
gasмин. гризу
газ.gasгазгенераторен
тех.gas abstractionгазоотвеждащ
тех.gas alarmгазсигнализатор
тех.gas alarmгазсигнализаторен
тех.gas analyserгазоанализатор
тех.gas analyserгазанализатор
тех.gas analyzerгазанализатор
тех.gas analyzerгазоанализатор
тех.gas and smoke impermeabilityгазодимонепроницаемост
тех.gas blowerгазодувка
хром.gas chromatographicгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографски
хром.gas chromatographyгазхроматографичен
gas cleaningгазоочистване
добави значение или превод тук