dust-gas

  • Техника
  • прахогазов
199 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
политех.active dustбиологически агресивен прах
физ.actual gasреален газ
политех.aerial dustатмосферен прах
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air-floated dustлетящ прах
air-gasгазововъздушен
air-gasгазовъздушен
политех.airborne dustлетящ прах
политех.alpha dustалфа-активен прах
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.ash dustлетлива пепел
automatic dust removerпрахосъбирачка
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
тех.be covered with dustзапрашавам
тех.become dust-ladenзапрашавам се
мин.binder of dustсвързване на утаен прах
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
политех.blasting dustпрах от взривни работи
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
политех.bone dustкостено брашно
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.burnt gasотработен газ
политех.carbon dustвъглен на прах
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.chimney gasдимен газ
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal dustвъглищен прах
политех.coal gasсветилен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal-dust brickбрикет от въглищен прах
политех.coal-dust engineдвигател, работещ с въглищен прах
политех.coal-dust explosibilityвзривяемост на въглищен прах
политех.coal-dust furnaceпещ, работеща с прахообразни въглища
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.combination gasсмесен газ
политех.combination gasприроден газ
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.cosmic dustкосмичен прах
тех.cover with dustзапрашавам
политех.cracking gasкрекинггаз
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.dental gasрайски газ
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.diamond dustдиамантен прах
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.dry gasсух газ
dustкъпя се в праха (за птичка)
dustсмет, боклук
dustпръскам (растение с химикали), напудрям (се)
dustнапрашвам, посипвам с прах
dustпротивопрахов
dustбърша/избърсвам/изтупвам праха от
dustпрах
лит.dustпрах, тленни останки, смърт, гроб
тех.dustпрахоулавящ
тех.dustпрахоуловителен
тех.dustпрахозащитен
политех.dustотстранявам прах
бот.dustпрашец
dustпоръсвам, наръсвам (със захар, брашно и пр.)
dustпрах, пясък (от минерали, злато и пр.)
политех.dust arrestementпрахоулавяне
политех.dust arresterпрахоуловител
политех.dust arrestingпрахоулавяне
политех.dust arrestorпрахоуловител
политех.dust avalancheпрахова лавина
политех.dust bagръкавен филтър за прах
политех.dust boxпрахоуловител
политех.dust cartколичка за превоз на инертен прах
тех.dust catcherшламоуловител
политех.dust catcherпрахоуловител
политех.dust chamberпрахоуловителна камера
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust collarпрахоуловител
политех.dust collarпрахосмукачка
тех.dust collectorшламоуловител
тех.dust contentзапрашеност
политех.dust controlобезпрашаване
политех.dust controlпрахоулавяне
политех.dust coreсърцевина от пресован железен прах
мин.dust countпоказател за запрашеността
политех.dust countизмерване на запрашеността
мин.dust counterкониметър
политех.dust coverкапак за предпазване от прах
политех.dust coverпокривало за предпазване от прах, калъф за предпазване от прах
политех.dust diseaseпрофесионално прахово заболяване
политех.dust emissionемисия на прах
политех.dust explosionексплозия на въглищен прах
тех.dust extraction plantпрахоотделител
тех.dust extractorпрахоотделител
политех.dust figureфигура, образувана от стърготини в електрическо поле
политех.dust filterпротивопрахов филтър
тех.dust formationпрахоотделяне
политех.dust guardпрахонепропусклив капак
полигр.dust jacketсуперобложка
тех.dust levelзапрашеност
тех.dust loadзапрашеност
тех.dust loadingзапрашеност
политех.dust lungпневмокониоза
политех.dust nuisanceзамърсяване на околната среда от промишлен прах
политех.dust pocketпрахосъбирателна камера
политех.dust pollutionзамърсяване с прах
тех.dust precipitationпрахоутаечен
тех.dust precipitatorпрахоутаител
политех.dust precipitatorпрахоуловител
тех.dust releaseпрахоотделяне
политех.dust sealуплътнение срещу прах
политех.dust separationпрахоотделяне
тех.dust separatorпрахоотделител
политех.dust separatorпрахоуловител
политех.dust settlerпрахоуловител
политех.dust shieldпрахозащитен капак
политех.dust sourceизточник на прахообразуване
политех.dust suctionизсмукване на прах
политех.dust trapпрахоотделител
политех.dust trapпрахоуловител
тех.dust-catchingобезпрашителен
политех.dust-coatedтънкообмазан
политех.dust-coated electrodeтънкообмазан електрод
тех.dust-collectingпрахоуловителен
тех.dust-collectingпрахоулавящ
политех.dust-collecting systemпрахоуловително устройство
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
dust-coverобложка (на книга)
политех.dust-exhaust apparatusвсмукател за прахоулавяне
политех.dust-firedработещ с прахообразно гориво
dust-freeнезапрашен
dust-freeбезпрахов
политех.dust-freeобезпрашен
dust-jacketобложка (на книга)
dust-ladenзапрашен
тех.dust-likeпраховиден
астр.dust-like matterпраховидна материя
политех.dust-loaded airзапрашен въздух
политех.dust-precipitation chamberпрахоутаяваща камера
тех.dust-proofпрахонепропусклив
политех.dust-proofнепропускащ прах
политех.dust-proof machineпрахозащитена машина
тех.dust-protectiveпрахозащитен
политех.dust-removal plantобезпрашителна уредба
политех.dust-removing attachmentпрахоуловител на система
тех.dust-retainingпрахоулавящ
тех.dust-retainingпрахоуловителен
тех.dust-tightпрахонепропусклив
политех.dust-tightнепропускащ прах
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.electron gasелектронен газ
политех.emery dustабразивен (шмиргелов) прах
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.envelope gasзащитен газ
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
ядр.fermi gasфермигаз
политех.file dustфини стружки от пила
политех.fine dustфин прах
политех.fire gasгоривен газ
политех.fire gasдимен газ
ядр.fissionable gasделящ се газ
политех.flow of gasгазов поток
политех.flue dustкоминни сажди
политех.flue gasдимен газ
политех.flue gasпещен газ
политех.flue-dustкоминни сажди
политех.flue-dustдимен прах
тех.flue-gas ductгазоход
политех.fuel gasгаз за горивни цели
политех.furnace gasпещен газ
политех.galactic dustгалактичен прах
gasнасищам/пълня с газ
gasобгазявам
gasизпускам/отделям газ
gasгаз, светилен газ
текст.gasпърля
тех.gasзагазявам
тех.gasгазо-окислителен
политех.gasзареждам с гориво, поразявам с отровни вещества
политех.gasбензин
добави значение или превод тук