gas-compression pump

  • Обща политехника
  • газов компресор
200 допълнителни резултата:
политех.accelerating pumpускорителна помпа
политех.acceleration pumpускорителна помпа
астр.accretion by gasгазова акреция
физ.actual gasреален газ
политех.adiabatic compressionадиабатично сгъстяване
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air pumpбутален компресор
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
политех.alternating tension-and-compression stressзнакопроменливо осово напрежение
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.aspiring pumpсмукателна помпа
авто.autoconcrete pumpавтобетонпомпа
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.axial compressionосово свиване
политех.axial pumpаксиална помпа
политех.axial-flow pumpаксиална помпа
тлв.bandwidth compressionкопмпресиране на честотни ленти
политех.barrel pumpръчна помпа за изпомпване на течности от съдове
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
политех.boiler-feed pumpпитателна помпа за котел
политех.boiler-feeding pumpпитателна помпа за котел
политех.bore-hole pumpпомпа за сондажни работи
политех.boring pumpсондажна помпа
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
мин.bull pumpщангова помпа
политех.burnt gasотработен газ
кораб.burr pumpтрюмна помпа
ел.cable compression glandщуцер
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.centrifugal pumpцентробежна помпа
политех.centrifugal-type pumpцентробежна помпа
тех.cera pumpцера помпа
политех.chain pumpверижна черпакова помпа
политех.charge pumpзахранваща помпа
политех.charge pumpнагнетателна помпа
политех.charging pumpнагнетателна помпа
политех.charging pumpзахранваща помпа
политех.chimney gasдимен газ
политех.circulating pumpциркулационна помпа
политех.circulation pumpциркулационна помпа
политех.circulator pumpциркулационна помпа
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.cold compressionформуване под налягане на студено
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
политех.compound compressionмногостъпално сгъстяване
compressionкомпресионен
авто.compressionсгъстителен
тех.compressionпритискателен
тех.compressionкомпримиране
тех.compressionнагнетателен
политех.compressionуплътнение, сбиване, пресоване, сгъстяване, компресия
compressionсвиване, сгъстяване, натиск, тех. компресия
compressionсбитост, стегнатост (на стил и пр.)
софт.compressionкомпресиране
политех.compression apparatusкомпенсационна уредба
мех.compression areaзона на натиск при огъване
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.compression chamberкомпресионна камера
политех.compression chordнатиснат пояс на ферма
политех.compression coefficientкоефициент на свиване
политех.compression curveкрива на сгъстяването
мин.compression damageразрушване под въздействие на скалния натиск
политех.compression deformationдеформация при натиск
политех.compression diagonalнатиснат диагонален прът
политех.compression failureразрушаване при натиск
политех.compression fibreнатиснато влакно
политех.compression flangeнатиснат пояс
политех.compression flowтечение под действие на налягане
политех.compression formingогъване чрез притискане към блок
политех.compression fractureразрушаване при натиск
политех.compression glandкабелен вход с еластично уплътнение
политех.compression ignition engineдвигател със самозапалване
политех.compression ignition engineдизелов двигател
двиг.compression lineкрива на сгъстяване
политех.compression linkнатоварен елемент
политех.compression loadнатоварване при натиск
политех.compression memberелемент, работещ на натиск
политех.compression mouldформа за директно пресоване
леяр.compression mouldingформоване чрез пресоване
политех.compression plateнатискова плоча
политех.compression pressureнатисково налягане
политех.compression pumpнагнетателна помпа
политех.compression pumpкомпресор
политех.compression ratioстепен на на сгъстяване
политех.compression refrigeration unitкомпресорна хладилна машина
политех.compression reinforcementподложка на натиск
политех.compression reinforcementарматура
политех.compression release valveдекомпресионен клапан
политех.compression ribусилено ребро
политех.compression ringуплътнителен бутален пръстен
политех.compression riveterпневматична нитовъчна машина
политех.compression rollerуплътнителен каландров валяк
политех.compression sectionзона на налягане
мех.compression setостатъчна деформация при натиск
политех.compression shockскок на уплътнение
политех.compression shockударна вълна
политех.compression spaceкомпресионна камера
политех.compression springпритискаща пружина
политех.compression springпружина, работеща на натиск
мет.compression strengthякост на натиск
политех.compression stressнапрежение при натиск
двиг.compression strokeход на сгъстяване
политех.compression strutелемент, подложен на натиск
политех.compression testизпитване на натиск
политех.compression testing machineмашина за изпитване на натиск
политех.compression volumeобем на компресирано ространство
политех.compression-grease cupгресьорка
политех.concrete pumpбетонна помпа
стр.concrete pumpбетонпомпа
политех.condensate pumpпомпа за кондензат
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.condenser pumpпомпа за кондензат
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.coolant pumpпомпа за охладителна система
политех.cracking gasкрекинггаз
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
изч.data compressionсгъстяване на информация
политех.deep-well pumpдълбочинна помпа
политех.deep-well pumpпотопяема помпа
политех.degree of compressionстепен на компресия
политех.delivery pumpнагнетателна помпа
политех.dental gasрайски газ
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.diaphragm pumpдиафрагмена помпа
политех.differential pumpдиференциална помпа
политех.diffusion pumpдифузионна помпа
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.displacement pumpнагнетателна помпа
политех.displacement pumpобемна помпа
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.donkey pumpспомагателна помпа
политех.dosing pumpдозираща помпа
политех.double-acting pumpдвойнодействуваща помпа
политех.double-suction pumpпомпа с двустранно смукване
политех.drag-flow pumpпомпа, създаваща увлечен поток
политех.drainage pumpдренажна помпа
политех.dredge pumpземесмукачка
политех.drowned pumpпотопяема помпа
политех.dry gasсух газ
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.eccentric compressionексцентричен натиск
политех.eccentric pumpексцентрикова помпа
политех.eccentric-driven pumpексцентрикова помпа
политех.ejector pumpежектор
политех.ejector pumpструйна помпа
политех.elasticity of compressionеластичност при натиск
тех.electric suction pumpелектроаспиратор
политех.electromagnetic pumpелектромагнитна помпа
политех.electron gasелектронен газ
политех.emergency pumpрезервна помпа
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.end-suction pumpпомпа с едностранно смукване
политех.envelope gasзащитен газ
политех.excavating pumpземесмукачка
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
политех.extraction pumpизсмукваща помпа
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
политех.feed pumpзахранваща помпа
политех.feeding pumpзахранваща помпа
ядр.fermi gasфермигаз
политех.fire gasгоривен газ
политех.fire gasдимен газ
политех.fire pumpпожарна помпа
ядр.fissionable gasделящ се газ
политех.flow of gasгазов поток
политех.flue gasдимен газ
политех.flue gasпещен газ
тех.flue-gas ductгазоход
политех.fluid compression processпресоване в течно състояние
политех.force of compressionсила на натиск
политех.force pumpнагнетателна помпа
политех.fuel gasгаз за горивни цели
политех.fuel pumpгоривна помпа
политех.fuel-injection pumpпомпа за впръскване на гориво
добави значение или превод тук