gas-free

  • Обща политехника
  • несъдържащ газ
200 допълнителни резултата:
политех.accident-freeбезавариен
политех.accidents-freeбезавариен
астр.accretion by gasгазова акреция
политех.acids-freeсвободен от киселина
физ.actual gasреален газ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air-freeразреден
политех.air-freeобезвъздушен
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
политех.alkali-freeнесъдържащ алкалнодействащи вещества
мет.alloy-freeнелегиран
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
политех.artificial gasизкуствен газ
тех.asbestos-freeбезазбестов
политех.ash-freeнесъдържащ пепел
политех.ash-free fuelбезпепелно гориво
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.bacteria freeпречистен от бактерии
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
политех.blowing in free spaceсвободно раздуване
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.bug-freeбездефектен
политех.burnt gasотработен газ
политех.cam-and-roller-type free wheelролков съединител за свободен ход
политех.carbon-freeнесъдържащ въглерод
хим.carbonate-freeбезкарбонатен
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.chimney gasдимен газ
хим.chlorine-freeбезхлорен
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coke-oven gasкоксов газ
collision-freeбезударен
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
политех.condensed gasвтечнен газ
conflict-freeбезконфликтен
contact-freeбезконтактен
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.crack-freeбез пукнатини
политех.cracking gasкрекинггаз
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.dazzle-freeнезаслепяващ
defect-freeбездефектен
стат.density-freeнепараметричен
политех.dental gasрайски газ
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
стат.distribution-freeнепараметричен
политех.distribution-free statisticнепараметрична статистика
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.drift-free amplifierусилвател без дрейф
политех.dry gasсух газ
dust-freeнезапрашен
dust-freeбезпрахов
политех.dust-freeобезпрашен
тех.dust-gasпрахогазов
политех.earth-freeнезаземен
ел.earth-free situationобстановка, изключваща електрически удар към земята
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.electron gasелектронен газ
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.entrance-exit free level signal boxмаршрутна централизация със свободни ръчки от типа 'вход-изход'
политех.envelope gasзащитен газ
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
failure-freeбезотказен
тех.failure-freeотказоустойчив
политех.failure-free operationбезотказна работа
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
политех.fat-freeобезмаслен
ядр.fermi gasфермигаз
политех.fire gasгоривен газ
политех.fire gasдимен газ
ядр.fissionable gasделящ се газ
политех.flash-freeбез мустаци
flaw-freeбездефектен
политех.flow of gasгазов поток
политех.flue gasдимен газ
политех.flue gasпещен газ
тех.flue-gas ductгазоход
freeнезакрепен
freeразпуснат
freeсвободно, волно
freeщедър, изобилен
freeбезплатно
freeсвободен, независим, волен, незает
freeбезплатен
freeсвободен, непринуден
freeсвободен, неприкрепен
геол.freeбезнапорен
мех.freeнезапънат
хим.free acidсбободна киселина
ак.free admittanceпълна проводимост при свободен изход
политех.free admittanceподатливост на закрепен образец
политех.free airатмосферен въздух
политех.free air ventсвободен изход
политех.free alternationсвободни трептения
политех.free atomсвободен атом
политех.free bacteriaпречистен от бактерии
политех.free balloonнеуправляем аеротат
политех.free beamсвободно лежаща греда
политех.free beamпроста греда
политех.free bearingподвижна опора
пласт.free blowingсвободно раздуване
политех.free carbonсвободен въглерод
политех.free carrier absorptionпоглъщане на свободни носители
политех.free concentrationравновесна концентрация
политех.free convectionестествена конвекция
ик.free coverскладов остатък
политех.free distanceмеждина
политех.free distanceхлабина
политех.free edgeсвободен край
политех.free electricityсвободно електричество
политех.free electronсвободен електрон
политех.free energyсвободна енергия
политех.free fitходова сглобка
политех.free fitвтори клас на точност за резба
политех.free flameоткрит пламък
политех.free flightнеуправляем полет
политех.free flightполет по балистична траектория
политех.free flowсвободен поток
мед.free fluidсвободно подвижна течност
политех.free from smellбез миризма
политех.free from vorticityбезвихров
тех.free from wearнеизносващ се
тех.free from wearнеизносващ се
политех.free goldсамородно злато
политех.free gridрешетка, която не е свързана с катода
политех.free hand sketchскица, изпълнена със свободна ръка
политех.free handleсваляща се (подвижна) ръчка
политех.free heightсветла височина
политех.free holeсвободна дупка
мат.free indexсвободен индекс
политех.free jetсвободно падаща струя
политех.free levelсвободно ниво
политех.free limeсвободна вар
политех.free milling oreруда, съдържаща самородни благородни метали
политех.free mobilityпълна подвижност
политех.free moistureнесвързана вода
политех.free moistureсвободна влага
политех.free motionсвободно движение
политех.free nappeбезнапорен водоносен пласт
политех.free nappeсвободна струя
политех.free neutronсвободен неутрон
free of defectsбездефектен
ел.free of voltageбезпотенциален
политех.free oscillationsсвободен трептение
политех.free overfallоткрит преливник
политех.free particleсвободна материална точка
политех.free pathсвободен пробег
политех.free playмъртъв ход
политех.free playхлабина, луфт
политех.free positionнатурална положение
политех.free pulleyсвободна шайба
хим.free radicalсвободен радикал
политех.free rotationсвободна ротация
сп.free runфрийран
сп.free runфриран
сп.free runфрирън
политех.free runпразен ход
сп.free runnerфрийранър
сп.free runnerфрийрънър
сп.free runnerфрирънър
сп.free runningфрийрън
сп.free runningпаркур
политех.free saddleподвижна опора
политех.free settlingсвободно падане
политех.free spaceсвободно пространство
рад.free space patternпространствена диаграма
free speechсвобода на словото
политех.free stateсвободно състояние
политех.free streamсвободен поток
политех.free supportподвижна опора
политех.free surfaceсвободна повърхност
политех.free termсвободен член
free tradeсвободна търговия
политех.free trapпразна уловка
политех.free travelигра, луфт, мъртъв ход
добави значение или превод тук