gas-filled diode

  • Обща политехника
  • газонапълнен диод
200 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
политех.active matrix organic light emitting diodeорганичен светодиод с активна матрица
физ.actual gasреален газ
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air-filled tyreпневматична гума
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
политех.alloyed diodeсплавен диод
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.avalanche diodeлавинен диод
политех.backward diodeобратен диод
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
елн.booster diodeволтодобавъчен диод
политех.booster diodeгасящ диод
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.breakdown diodeстабилизиращ диод
политех.burnt gasотработен газ
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.centring diodeцентриращ диод
политех.charge-storage diodeдиод с натрупване на заряд
политех.chimney gasдимен газ
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clamping diodeфиксиращ диод
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
астр.cometary gasкометен газ
политех.compensating diodeдиод за получаване на преднапрежение
политех.complex gasсмесен газ
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.controllable diodeуправляем диод
политех.controllable diodeтиристор
политех.cracking gasкрекинггаз
политех.crystal diodeкристален диод
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.damper diodeгасящ диод
политех.damping diodeгасящ диод
политех.dental gasрайски газ
политех.detector diodeдетекторен диод
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.diffused diodeдифузен диод
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
елн.diodeдиоден
политех.diode actionмеханизъм за работа на диод
политех.diode amplifierдиоден параметричен усилвател
политех.diode chargingзареждане чрез диод
политех.diode circuitдиодна схема
политех.diode detectionдиодно детектиране
политех.diode detectorдиоден детектор
политех.diode gateдиоден вентил
политех.diode laserдиоден лазер
политех.diode limitationдиоден ограничител
политех.diode matrixдиодна матрица
политех.diode modulatorдиоден модулатор
политех.diode rectificationдиодно детектиране
политех.diode switchдиоден превключвател
политех.diode voltmeterдиоден детекторен волтметър
политех.diode-heptodeдиод-хептод
политех.diode-pentodeдиод-пентод
политех.diode-tetrodeдиод-тетрод
политех.diode-triodeдиод-триод
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.double diodeдвоен диод
политех.double-ended diodeсиметричен опорен диод
политех.dry gasсух газ
политех.dummy diodeеквивалентен диод
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.efficiency diodeгасящ диод, повишаващ кпд
политех.electroluminescent diodeелектролуминесцентен диод
политех.electron gasелектронен газ
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.envelope gasзащитен газ
политех.equivalent diodeеквивалентен диод
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
ел.fabric-filled molding materialтекстолит
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
ядр.fermi gasфермигаз
политех.ferrite-diode systemферитно-диодна система
политех.ferrite-filled rod radiatorферитен пръчковиден излъчвател
filledс примес
filledпълен с
политех.filled bandзапълнена зона
политех.filled shellзапълнен слой
ядр.filled trapзаета уловка
политех.filled-up groundнасипен пласт
политех.fire gasдимен газ
политех.fire gasгоривен газ
ядр.fissionable gasделящ се газ
политех.fixing diodeдиод за фиксиране
политех.flow of gasгазов поток
политех.flue gasпещен газ
политех.flue gasдимен газ
тех.flue-gas ductгазоход
политех.four-layer diodeчетирислоен полупроводников диод
политех.fuel gasгаз за горивни цели
политех.furnace gasпещен газ
политех.gallium-arsenide diodeдиод с галиев арсенид
gasизпускам/отделям газ
gasгаз, светилен газ
gasобгазявам
gasнасищам/пълня с газ
текст.gasпърля
тех.gasзагазявам
тех.gasгазо-окислителен
политех.gasзареждам с гориво, поразявам с отровни вещества
политех.gasбензин
политех.gasгазирам
политех.gasотделям газ
gasмин. гризу
газ.gasгазгенераторен
тех.gas abstractionгазоотвеждащ
тех.gas alarmгазсигнализатор
тех.gas alarmгазсигнализаторен
тех.gas analyserгазоанализатор
тех.gas analyserгазанализатор
тех.gas analyzerгазанализатор
тех.gas analyzerгазоанализатор
тех.gas and smoke impermeabilityгазодимонепроницаемост
тех.gas blowerгазодувка
хром.gas chromatographicгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографски
хром.gas chromatographyгазхроматографичен
gas cleaningгазоочистване
тех.gas cleaningгазоочистка
стр.gas concreteгазобетонен
стр.gas concreteгазобетон
тех.gas coolerгазоохладител
политех.gas currentйонен ток
тех.gas detectorгазсигнализатор
тех.gas detectorгаздетекторен
тех.gas detectorгазсигнализаторен
ел.gas dischargeгазоразряден
gas distributionгазоразпределителен
тех.gas distributionгазоразпределение
тех.gas distributorгазоразпределител
тех.gas ductгазоход
физ.gas dynamicsгазодинамика
хим.gas emissionгазоотделяне
тех.gas evacuationгазоотвеждащ
хим.gas evolutionгазоотделяне
gas exchangeгазообмяна
тех.gas extractionгазоотвеждащ
мет.gas furnaceгазова пещ
тех.gas impermeabilityгазонепроницаемост
тех.gas impermeableгазонепропусклив
тех.Gas Metering StationГазоизмервателна Станция
тех.gas permeabilityгазопропускливост
тех.gas permeableгазопропусклив
gas purificationгазоочистване
тех.gas purificationгазоочистка
нефт.gas receiverгазголдер
нефт.gas receiverгазхолдер
хим.gas releaseгазоотделяне
тех.gas removalгазоотвеждащ
gas serviceгазоснабдяване
нефт.gas storage holderгазхолдер
нефт.gas storage holderгазголдер
gas supplyгазификационен
политех.gas supplyгазоснабдяване
тех.gas tightnessгазонепроницаемост
тех.gas turbineгазотурбинен
тех.gas turbine compressorгазотурбокомпресорен
тех.gas ventingгазоотвеждащ
тех.gas welderоксижен
тех.gas- and smoke-tightnessгазодимонепроницаемост
тех.gas-abstractionгазоотвеждащ
политех.gas-actuated relayреле, което се задействува от газова струя
физ.gas-aerosolгазоаерозолен
gas-airгазововъздушен
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gas-compression pumpгазов компресор
авто.gas-control leverлост за управление на дроселна клапа
политех.gas-control tubeтиратрон
политех.gas-controlled tubeтиратрон
политех.gas-conversion processпревръщане на газ в бензин
политех.gas-cooledгазово охлаждан
политех.gas-cooled reactorреактор с газово охлаждане
добави значение или превод тук