gas-feed automatically

  • Обща политехника
  • регулиране разхода на газ
200 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
физ.actual gasреален газ
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air-feedподаване на въздух
политех.air-feedприток на въздух
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
политех.antenna feedоблъчвател на антена
политех.antenna feedзахранване на антена
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
политех.artificial gasизкуствен газ
обог.assay of feedсъдържание в изходния материал
политех.automatic feedавтоматично подаване
политех.automatic feedсамоход
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.automatic-feed grateавтоматична скара
automaticallyавтоматично, автоматически
политех.automatically ajustingсаморегулиращ (се)
политех.automatically ajustingсамонастройващ (се)
политех.automatically operatedс автоматично управление
политех.automobile-feed boxподвижна предавателна кутия
политех.axial feedтангенциално подаване
ел.balancing automaticallyсиметриране
политех.balancing automaticallyбалансиране
политех.band automaticallyреаулиране на обхват
политех.bar feedподаване на прътов материал
политех.beam automaticallyцентроване на сноп
политех.bearing automaticallyрегулиране на лагер
политех.belt automaticallyрегулиране опъването на ремък
политех.belt-tension automaticallyрегулиране опъването на ремък
политех.bench automaticallyрегулиране върху стенд
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
политех.boiler feedподхранване на котел
политех.boiler-feed headerпитателен тръбопровод на котел
политех.boiler-feed pumpпитателна помпа за котел
политех.boiler-feed systemпитателно устройство на котел
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.burnt gasотработен газ
политех.cam feedподаване с гърбично управление
зав.carbide-feed generatorацетиленов генератор система карбид във вода
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
изч.card feedподаване на перфокарти
изч.card-feed mechanismмеханизъм за подаване на карти
хим.carrier gasгаз-носител
политех.centering automaticallyцентроване
политех.centre feedзахранване в средна точка
политех.chain feedверижно подаване
политех.chimney gasдимен газ
рлк.circle automaticallyрегулиране на окръжност
ел.circuit automaticallyнастройване на верига
политех.circular feedкръгово подаване
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.clearance automaticallyрегулиране на хлабина
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coarse automaticallyгрубо регулиране
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
политех.compressed-air feedпневматично подаване
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
тлв.convergence automaticallyрегулиране на центроването
рад.coupling automaticallyрегулиране на връзка
политех.cracking gasкрекинггаз
политех.creep feedподаване с много малка скорост
политех.cross-feed lineтръбопровод с двойно захранване
политех.cross-feed screwводещ винт за напречно подаване
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.current automaticallyрегулиране на тока
жп.curve automaticallyизправяне на крива
авт.cut-off automaticallyрегулиране на нивото на ограничение
политех.cutting feedработно подаване
политех.cutting feedскорост на работното подаване
политех.dental gasрайски газ
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.dial feedзахранване с дисков магазин
политех.dial-feed pressпреса с автоматично въртящ се магазин
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.double-feed antennaантена, захранвана в две точки
политех.drop feedподаване капка по капка
политех.drop-feed oilerкапкова масльонка
политех.dry gasсух газ
политех.dual-feedс двойно захранване
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.eccentric feedгърбично подаване
политех.electron gasелектронен газ
политех.emergency feedрезервно захранване
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.envelope gasзащитен газ
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
политех.exhaust-steam feed heaterекономайзер
политех.exhaust-steam feed heaterнагревател, използуващ отработила пара като топлоносител
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
feedподдържам (с гориво), слагам дърва (в огън), снабдявам, храня (машина с гориво, пазар със стоки), снабдявам с, изпращам (новини)
feedхранене
feedхрана, зоб, фураж
feedизхранвам, прехранвам, храня, подхранвам (и прен.)
сп.feedподавам на (нападател и пр.), театр. подавам реплика на (комик) за импровизация
тех.feedподхранващ механизъм
тех.feedподпитавам
тех.feedподпитка
ел.feedтокоподаващ
политех.feedподаване
политех.feedнагнетяване, захранване
политех.feedнагнетявам, захранвам
feedпорция, дажба (храна, фураж и пр.)
политех.feed agitatorбъркалка в гърловината на захранващ бункер
политех.feed apronпластинчат транспортьор
рад.feed automaticallyнастройване на фидер
политех.feed backвръщам
политех.feed backизтеглям назад, подавам в обратна посока
политех.feed barпрътов материал
политех.feed beltзахранваща лента
политех.feed beltремък на подаващ механизъм
политех.feed binзахранващ бункер
обог.feed boxприемен бункер
политех.feed boxподавателна кутия
политех.feed changeпромяна на скоростта на подаване
политех.feed change gearсменно зъбно колело от подавателен механизъм
политех.feed chuteзахранващ улей
политех.feed circuitзахранваща верига
политех.feed clutchсъединител на подавателен механизъм
политех.feed cockзахранващ кран
политех.feed controlрегулиране на захранване
политех.feed controlрегулиране на подаване
рад.feed currentпостоянна съставка на анодния ток
политех.feed currentзахранващ ток
политех.feed dialпръстен за регулиране на подаване
политех.feed diskдисков питател
политех.feed ditchоросителен канал
политех.feed dogограничител, превключващ движението на маса от
политех.feed drumбарабан магазин
политех.feed drumдисков магазин
политех.feed endстрана, откъм която става захранването
политех.feed gearподавателен механизъм
политех.feed gearзъбно колело от подавателен механизъм
политех.feed gear boxподавателна кутия
политех.feed glassконтролно стъкло за ниво
политех.feed headзахранваща глава
политех.feed heaterекономайзер
политех.feed heaterнагревател за питателна вода
политех.feed hopperзахранващ бункер
политех.feed hopperмагазин, фуния за насипване
мин.feed legпневмостойка
политех.feed lineзахранваща линия
политех.feed magazineмагазин за захранване
политех.feed markследа от подаването на режещ инструмент
политех.feed motionподаване
политех.feed motionподаващо движение, подавателен механизъм
политех.feed pipeзахранваща тръба
изч.feed pitchподаваща стъпка
политех.feed pointточка на захранване
политех.feed portпълнителен отвор
политех.feed pressпреса с автоматично подаване на детайлите
политех.feed pumpзахранваща помпа
политех.feed rackзъбен рейка на подавателен механизъм
политех.feed rangeобхват на подавания
политех.feed reelразвиваща се ролка
политех.feed regulatorрегулатор на захранване
политех.feed reverseреверсиране на подаване
политех.feed reverseреверсиращ механизъм за подаване
политех.feed rodходов вал
политех.feed rollподаващ валец
политех.feed rollerподаващ вал
политех.feed rollerролкова маса
политех.feed sectionзона на подаване на материал
политех.feed shaftводещ вал
политех.feed shaftвал на подавателен механизам
политех.feed sideстрана на захранването
политех.feed sourceзахранваща мрежа
политех.feed spaceзахранваща камера
политех.feed speedскорост на подаване
политех.feed spindleходов винт
политех.feed spoolразвиваща се ролка
политех.feed springподаваща пружина
политех.feed stocksизходна суровина
политех.feed stopограничител за изключване на подаване
политех.feed strainerфилтър на смукателен отвор
политех.feed systemуредба за захранване
добави значение или превод тук