gas-dynamic

  • Физика
  • газодинамичен
200 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
физ.actual gasреален газ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
become dynamicдинамизирам се
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.burnt gasотработен газ
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.chimney gasдимен газ
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.cracking gasкрекинггаз
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.dental gasрайски газ
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.dry gasсух газ
тех.dust-gasпрахогазов
dynamicдинамичен, динамически
dynamicдинамичен, енергичен, активен, действен
dynamicдинамически
политех.dynamicсилов, свързан с прояви на
политех.dynamic accuracyдинамична точност
политех.dynamic ageingдинамично стареене
политех.dynamic agingдинамично стареене
политех.dynamic allocation storageдинамично разпределение на памет
политех.dynamic balanceдинамично равновесие
политех.dynamic balancerстенд за динамично балансиране
политех.dynamic balancerдинамичен ватихбател
политех.dynamic balancingдинамично балансиране
политех.dynamic ball-indentation hardnessтвърдост, определена с помощта на падаща сфера
политех.dynamic ball-indentation hardnessтвърдост по шор
политех.dynamic brakingдинамично спиране
рад.dynamic characteristicдинамична характеристика
политех.dynamic coefficientдинамичен коефициент
политех.dynamic compensationдинамично уравновесяване
политех.dynamic deflectionпровисване, дължащо се на динамичен товар
политех.dynamic displayдисплей за динамично представяне
политех.dynamic distortionдинамично изкривяване
изч.dynamic dumpдинамичен дъмп
политех.dynamic efficiencyдинамичен коефициент на полезно действие
политех.dynamic electricityдинамично електричество
политех.dynamic equilibriumдинамично равновесие
политех.dynamic equilibrium ratioкоефициент на динамично равновесие
политех.dynamic errorдинамична грешка
политех.dynamic fatigueдинамична умора
политех.dynamic fidelityдинамична точност
политех.dynamic flip-flopдинамичен тригер
политех.dynamic forceдинамична сила
политех.dynamic force analysisкинетостатика
политех.dynamic fractureдинамичен лом
политех.dynamic frictionкинетично триене
политех.dynamic hardnessтвърдост, определена по динамичен метод
политех.dynamic headдинамичен напор
политех.dynamic inductanceдинамична индуктивност
политех.dynamic instabilityдинамична неустойчивост
авт.dynamic lagдинамично закъснение
политех.dynamic liftдинамична подемна сила
политех.dynamic loadдинамично натоварване
политех.dynamic loadingдинамично натоварване
политех.dynamic loudspeakerдинамичен високоговорител
политех.dynamic meteorologyдинамична метеорология
политех.dynamic multiplexingдинамично мултиплексиране
политех.dynamic overvoltageдинамично свръхнапрежение
политех.dynamic pick-upдинамичен датчик
политех.dynamic precisionдинамична точност
политех.dynamic pressureдинамично налягане
политех.dynamic programmingдинамично програмиране
политех.dynamic rangeдинамичен обхват
политех.dynamic recordingдинамично записване
политех.dynamic regimeдинамичен режим
политех.dynamic registerдинамичен регистър
политех.dynamic relationдинамично съотношение
политех.dynamic resistanceдинамично съпротивление
политех.dynamic responseдинамична характеристика
политех.dynamic sensitivityдинамична чувствителност
политех.dynamic similarityдинамично подобие
политех.dynamic simulationдинамично симулиране
политех.dynamic stabilityдинамична устойчивост
политех.dynamic steepnessдинамична стръмност
политех.dynamic storageдинамична памет
политех.dynamic strengthдинамична якост
политех.dynamic stressдинамично напрежение
политех.dynamic subroutineдинамична подпрограма
политех.dynamic systemдинамична система
политех.dynamic testизпитване при динамично натоварване
политех.dynamic testдинамично изпитване ударно изпитване
политех.dynamic theoryдинамична теория
политех.dynamic vibration absorberдинамичен амортисьор за вибрации
политех.dynamic viscosityдинамичен вискозитет
политех.dynamic-balancing machineмашина за динамично балансиране
тлв.dynamic-convergence amplifierусилвател на напрежение за динамично фокусиране
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.electron gasелектронен газ
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.envelope gasзащитен газ
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
ядр.fermi gasфермигаз
политех.ferro-dynamic relayфероелектродинамично
политех.fire gasгоривен газ
политех.fire gasдимен газ
ядр.fissionable gasделящ се газ
политех.flow of gasгазов поток
политех.flue gasдимен газ
политех.flue gasпещен газ
тех.flue-gas ductгазоход
политех.fuel gasгаз за горивни цели
политех.furnace gasпещен газ
gasобгазявам
gasнасищам/пълня с газ
gasизпускам/отделям газ
gasгаз, светилен газ
текст.gasпърля
тех.gasгазо-окислителен
тех.gasзагазявам
политех.gasотделям газ
политех.gasзареждам с гориво, поразявам с отровни вещества
политех.gasбензин
политех.gasгазирам
gasмин. гризу
газ.gasгазгенераторен
тех.gas abstractionгазоотвеждащ
тех.gas alarmгазсигнализатор
тех.gas alarmгазсигнализаторен
тех.gas analyserгазанализатор
тех.gas analyserгазоанализатор
тех.gas analyzerгазоанализатор
тех.gas analyzerгазанализатор
тех.gas and smoke impermeabilityгазодимонепроницаемост
тех.gas blowerгазодувка
хром.gas chromatographicгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографски
gas cleaningгазоочистване
тех.gas cleaningгазоочистка
стр.gas concreteгазобетон
стр.gas concreteгазобетонен
тех.gas coolerгазоохладител
политех.gas currentйонен ток
тех.gas detectorгазсигнализатор
тех.gas detectorгаздетекторен
тех.gas detectorгазсигнализаторен
ел.gas dischargeгазоразряден
gas distributionгазоразпределителен
тех.gas distributionгазоразпределение
тех.gas distributorгазоразпределител
тех.gas ductгазоход
физ.gas dynamicsгазодинамика
хим.gas emissionгазоотделяне
тех.gas evacuationгазоотвеждащ
хим.gas evolutionгазоотделяне
gas exchangeгазообмяна
тех.gas extractionгазоотвеждащ
мет.gas furnaceгазова пещ
тех.gas impermeabilityгазонепроницаемост
тех.gas impermeableгазонепропусклив
тех.Gas Metering StationГазоизмервателна Станция
тех.gas permeabilityгазопропускливост
тех.gas permeableгазопропусклив
gas purificationгазоочистване
тех.gas purificationгазоочистка
нефт.gas receiverгазголдер
нефт.gas receiverгазхолдер
хим.gas releaseгазоотделяне
тех.gas removalгазоотвеждащ
gas serviceгазоснабдяване
нефт.gas storage holderгазголдер
нефт.gas storage holderгазхолдер
добави значение или превод тук