gas turbine

  • Техника
  • газотурбинен
199 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
политех.action turbineактивна турбина
политех.active turbineактивна турбина
физ.actual gasреален газ
политех.adjustable-blade propeller turbineтурбина на каплан
политех.aerodynamic turbineгазова турбина със затворен цикъл
политех.ahead turbineтурбина за празен ход
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air turbineпневматична турбина
политех.air-cooled turbineтурбина с въздушно охлаждане
политех.air-driven turbineпневматична турбина
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.astern turbineтурбина за заден ход
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.auxiliary turbineспомагателна турбина
политех.axial turbineаксиална турбина
политех.axial-flow turbineаксиална турбина
политех.back turbineтурбина за заден ход
политех.back-pressure turbineтурбина с противоналягане
политех.backing turbineтурбина за заден ход
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
политех.bleeder turbineтурбина с нерегулируемо пароотнемане
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
политех.boiler-turbine control systemсистема за автоматично управление на блок 'котел-турбина'
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.burnt gasотработен газ
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.centrifugal turbineцентробежна турбина
политех.chimney gasдимен газ
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.close-coupled turbineтурбина без редукторна предавка
политех.closed-circuit turbineтурбина със затворен цикъл
политех.closed-cycle turbineтурбина със затворен цикъл
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
политех.combination turbineкомбинирана турбина
политех.combined-flow turbineтурбина на франсис
политех.combustion turbineтурбина с вътрешно горене
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
политех.compound turbineкомпаунд-турбина
политех.compound turbineмногоцилиндрова турбина
политех.compressor turbineкомпресорна турбина
политех.compressor-turbine unitгазотурбинен агрегат
политех.compressor-turbine unitтурбокомпресорен агрегат
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.condensing turbineпарна турбина
политех.constant-pressure turbineгазова турбина с постоянно налягане на горене
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.cooling-air turbineтурбина за въздушно охлаждане
политех.cracking gasкрекинггаз
политех.cross-compound turbineдвувалова турбина
политех.cross-compound turbine unitдвувалов турбоагрегат
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.dental gasрайски газ
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.diagonal-flow turbineрадиално-осова турбина
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.direct-drive turbineтурбина без редукторна предавка
политех.disk turbineдискова турбина
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.double-flow turbineдвупоточна турбина
политех.double-stage turbineдвустъпална турбина
политех.doublet turbineтурбина с дбоен корпус
политех.doublet-casing turbineтурбина с дбоен корпус
политех.dry gasсух газ
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.electron gasелектронен газ
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.envelope gasзащитен газ
политех.equal-pressure turbineактивна турбина
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
политех.exhausted steam turbineтурбина за отработила пара
политех.exhausted-type steam turbineтурбина за отработена пара
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
ядр.fermi gasфермигаз
политех.fire gasдимен газ
политех.fire gasгоривен газ
ядр.fissionable gasделящ се газ
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.flow of gasгазов поток
политех.flue gasдимен газ
политех.flue gasпещен газ
тех.flue-gas ductгазоход
политех.free-jet-type turbineсвободноструйна турбина
политех.fuel gasгаз за горивни цели
политех.furnace gasпещен газ
gasобгазявам
gasнасищам/пълня с газ
gasизпускам/отделям газ
gasгаз, светилен газ
текст.gasпърля
тех.gasзагазявам
тех.gasгазо-окислителен
политех.gasзареждам с гориво, поразявам с отровни вещества
политех.gasбензин
политех.gasгазирам
политех.gasотделям газ
gasмин. гризу
газ.gasгазгенераторен
тех.gas abstractionгазоотвеждащ
тех.gas alarmгазсигнализатор
тех.gas alarmгазсигнализаторен
тех.gas analyserгазанализатор
тех.gas analyserгазоанализатор
тех.gas analyzerгазанализатор
тех.gas analyzerгазоанализатор
тех.gas and smoke impermeabilityгазодимонепроницаемост
тех.gas blowerгазодувка
хром.gas chromatographicгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографски
хром.gas chromatographyгазхроматографичен
gas cleaningгазоочистване
тех.gas cleaningгазоочистка
стр.gas concreteгазобетон
стр.gas concreteгазобетонен
тех.gas coolerгазоохладител
политех.gas currentйонен ток
тех.gas detectorгазсигнализатор
тех.gas detectorгаздетекторен
тех.gas detectorгазсигнализаторен
ел.gas dischargeгазоразряден
gas distributionгазоразпределителен
тех.gas distributionгазоразпределение
тех.gas distributorгазоразпределител
тех.gas ductгазоход
физ.gas dynamicsгазодинамика
хим.gas emissionгазоотделяне
тех.gas evacuationгазоотвеждащ
хим.gas evolutionгазоотделяне
gas exchangeгазообмяна
тех.gas extractionгазоотвеждащ
мет.gas furnaceгазова пещ
тех.gas impermeabilityгазонепроницаемост
тех.gas impermeableгазонепропусклив
тех.Gas Metering StationГазоизмервателна Станция
тех.gas permeabilityгазопропускливост
тех.gas permeableгазопропусклив
gas purificationгазоочистване
тех.gas purificationгазоочистка
нефт.gas receiverгазголдер
нефт.gas receiverгазхолдер
хим.gas releaseгазоотделяне
тех.gas removalгазоотвеждащ
gas serviceгазоснабдяване
нефт.gas storage holderгазхолдер
нефт.gas storage holderгазголдер
gas supplyгазификационен
политех.gas supplyгазоснабдяване
тех.gas tightnessгазонепроницаемост
тех.gas turbine compressorгазотурбокомпресорен
тех.gas ventingгазоотвеждащ
тех.gas welderоксижен
тех.gas- and smoke-tightnessгазодимонепроницаемост
тех.gas-abstractionгазоотвеждащ
политех.gas-actuated relayреле, което се задействува от газова струя
физ.gas-aerosolгазоаерозолен
gas-airгазововъздушен
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gas-compression pumpгазов компресор
авто.gas-control leverлост за управление на дроселна клапа
политех.gas-control tubeтиратрон
политех.gas-controlled tubeтиратрон
политех.gas-conversion processпревръщане на газ в бензин
политех.gas-cooledгазово охлаждан
политех.gas-cooled reactorреактор с газово охлаждане
политех.gas-discharge arresterгазов разрядник
политех.gas-discharge arrestorгазов разрядник
политех.gas-discharge lampгазоразрядна лампа
политех.gas-discharge plasmaгазоразрядна плазма
политех.gas-discharge rectifierгазотронен токоизправител
политех.gas-discharge valveгазоразрядна електронна лампа
gas-distributingгазоразпределителен
gas-distributionгазоразпределителен
политех.gas-distribution systemгазоразпределителна система
политех.gas-driven hammerгазов чук
добави значение или превод тук