gas concrete

  • Строителство
  • газобетон
  • газобетонен
200 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
политех.acid-resisting concreteкиселоустойчив бетон
физ.actual gasреален газ
стр.aerated concreteгазобетон
стр.aerated concreteгазобетонен
политех.age of concreteвъзраст на бетон
политех.agglomerate-foam concreteпенобетон с дребен запълнител
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air-entrained concreteбетон с всмукан в него въздух
политех.air-entraining concreteбетон с добавки, вкарващи въздух
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
политех.air-placed concreteторкретбетон
политех.all-concrete frameизцяло бетонен скелет
политех.arched concrete damдъгова бетонна язовирна стена
политех.architectural concreteархитектурен бетон
стр.armoured concreteстоманобетон
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
политех.artificial gasизкуствен газ
стр.asphalt concreteасфалтобетонен
стр.asphalt concreteасфалтобетонов
политех.asphaltic concreteасфалтов бетон
стр.asphaltic concreteасфалтобетонен
стр.asphaltic concreteасфалтобетонов
политех.asphaltic concrete mixerсмесител за приготвяне на асфалтобетон
политех.asphaltic concrete roadасфалтобетонен път
стр.autoclaved aerated concreteгазобетон
стр.autoclaved aerated concreteгазобетонен
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.ballast concreteбетон с трошен камък
стр.bituminous concreteасфалтобетонен
стр.bituminous concreteасфалтобетонов
политех.bituminous-concrete pavementасфалтобетонно пътно покритие
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.breeze concreteсгурбетон
политех.brick-and-concrete paintфасадна боя
политех.broken concreteбетонни отломъци
политех.buried concreteбетон, покрит с пръст
политех.burnt gasотработен газ
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.cast concreteизлят бетон
политех.cast-in-place concrete pileизлят на място бетонен пилот
политех.cast-in-situ concrete pileизлят на място бетонен пилот
политех.cellular concreteшуплест бетон
политех.cellular concreteпенобетон
стр.cellular concreteгазобетон
стр.cellular concreteгазобетонен
политех.cement concreteциментов бетон
политех.cement-concrete roadпът с циментно-бетонна настилка
политех.central-mixed concreteбетон, приготвен в централна база
ceramsite concreteкерамзитобетонен
ceramsite concreteкерамзитобетонов
ceramsite concreteкерамзитобетон
политех.chimney gasдимен газ
политех.chuted concreteтечен бетон
политех.cinder concreteсауробетон
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
claydite concreteкерамзитобетон
claydite concreteкерамзитобетонен
claydite concreteкерамзитобетонов
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
concreteбетонирам
concreteконкретен, определен, действителен, реален
concreteслепвам (се), сраствам, сгъстявам (се), втвърдявам (се), смесвам (се)
concreteбетонен
concreteбетон
политех.concreteбетонен блок
политех.concreteтвърд разтвор
стр.concreteбетоновоз
стр.concreteзабетонирам
стр.concreteвбетонирам
стр.concreteзамонолитвам
стр.concreteбетонов
политех.concrete archбетонен свод
политех.concrete beamбетонна греда
политех.concrete bottomбетонна основа
политех.concrete breakerбетоноразбивач
политех.concrete brickбетонна тухла
стр.concrete carrierбетоновоз
политех.concrete ceilingмеждуетажна плоча
политех.concrete coatingбетонно покритие
политех.concrete collarбетонен пръстен
политех.concrete columnбетонна колона
политех.concrete coverзащитен бетонен пласт
политех.concrete cradleбетонно гнездо
политех.concrete curingпрестояване на бетон
политех.concrete damбетонна язовирна стена
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.concrete disintegrationсортиране на бетонна смес
политех.concrete encasementбетонно покритие
политех.concrete floorбетонно покритие
политех.concrete floorбетонен под
политех.concrete footingбетонна стъпка
политех.concrete formкофраж за направа на бетонни съоръжения
политех.concrete frameбетонен скелет
политех.concrete gunпистолет за торкретиранес циментов разтвор
стр.concrete haulerбетоновоз
политех.concrete jacketбетонна черупка
политех.concrete layerбетрнен слой
политех.concrete liningбетонен крепеж
политех.concrete liningбетонна облицовка
стр.concrete lorryбетоновоз
политех.concrete masonryзидария от бетонни блокове
политех.concrete masonry unitбетонен блок
политех.concrete mixбетонна смес
политех.concrete mixсъстав на бетона
политех.concrete mixerбетонобъркачка
политех.concrete moist roomвлажна камера за съхранение на бетон
политех.concrete pavementбетонна пътна настилка
политех.concrete pavement slabбетонна плоча за пътно покритие
политех.concrete pillarбетонен стълб
политех.concrete pillarбетонен пилот, бетонна колона
стр.concrete pipelineбетонопровод
политех.concrete pitбетонов кладенец
стр.concrete placerбетонополагач
стр.concrete plantбетонозавод
политех.concrete poleстоманобетонен стълб
политех.concrete propстоманобетонна подпора
политех.concrete pumpбетонна помпа
стр.concrete pumpбетонпомпа
политех.concrete roadпът с бетонна настилка
политех.concrete saddleбетонна опора
политех.concrete sandпясък за бетон
политех.concrete settingвтвърдяване на бетон
политех.concrete sewerбетонен канализационен колектор
стр.concrete sheet pilingстоманенобетонна шпунтова стена
ядр.concrete shieldбетонна защита
политех.concrete shrinkageсъсъхване на бетон
политех.concrete skeletonстоманобетонен скелет
политех.concrete skipбункер за бетон
политех.concrete slabбетонна плоча
стр.concrete solidificationзабетониране
стр.concrete sprayerустройство за торкретиране
стр.concrete truckбетоновоз
политех.concrete vibratorвибратор за уплътняване на бетон
политех.concrete workбетонови работи
политех.concrete workполагане на бетон
политех.concrete-block plantзавод за бетонни елементи
политех.concrete-bound pavementциментирана чакълена пътна настилка
политех.concrete-face rockfill damкаменонасипна язовирна стена с бетонен екран
стр.concrete-layingбетонополагащ
мин.concrete-linedзакрепен с бетон
политех.concrete-mixing machineбетонобъркачка
политех.concrete-placing skipбункер за бетон
политех.concrete-shell domeстоманобетонен черупков свод
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.cracking gasкрекинггаз
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.de-aerated concreteвакуумбетон
политех.dense concreteгъст бетон
политех.dental gasрайски газ
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.dry concreteземновлажен бетон
политех.dry gasсух газ
тех.dust-gasпрахогазов
политех.early-strength concreteбързовтвърдяващ се бетон
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.electron gasелектронен газ
стр.embed in concreteзабетонирам
стр.embeding in concreteзабетониране
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.envelope gasзащитен газ
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
expanded-clay concreteкерамзитобетонов
expanded-clay concreteкерамзитобетон
expanded-clay concreteкерамзитобетонен
политех.exposed concreteвъншен бетонен слой
политех.fast-setting concreteбързовтбърдяващ се бетон
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
ядр.fermi gasфермигаз
стр.fiber concreteфибробетон
стр.fibre concreteфибробетон
стр.fibrous concreteфибробетон
добави значение или превод тук