gas-distribution system

  • Обща политехника
  • газоразпределителна система
200 допълнителни резултата:
политех.abm systemотбранителна система против балистични ракети
политех.absolute systemабсолютна система
астр.accretion by gasгазова акреция
политех.accumulator systemсистема за акумулиране
политех.acoustic systemакустична система
политех.acoustical systemакустична система
физ.actual gasреален газ
политех.adaptive systemадаптивна система
политех.adjustable-potential systemсистема за регулиране на напрежението
политех.adjustment of focusing systemнастройване на фокусираща система
мин.advancing systemметод на настъпващо изземване
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
обог.air-classifying systemметод на сухо наситняване
тех.air-distributionвъздухоразпределителен
air-gasгазововъздушен
air-gasгазовъздушен
политех.air-induction systemсистема за подаване на въздух
политех.air-interchange systemсистема за обмяна на въздуха
политех.air-operated systemпневматична система
политех.air-supply systemсистема за подаване на въздух
политех.air-traffic control systemсистема за управление на въздушния транспорт
политех.alarm systemалармена система
политех.alert information systemсистема на сигнална информация
политех.alignment of optical systemюстиране на оптична система
политех.alinement of optical systemюстиране на оптична система
политех.annunciatior systemсистема за предупредителна сигнализация
политех.antenna systemантенна система
политех.antenna-feeder systemантенно-фидерно устройство
политех.anti-ballistic missile systemотбранителна система против балистични ракети
политех.anti-satellite systemпротивоспътникова отбранителна система
политех.antichamber system injectionпредкамерна система за впръскване на гориво
политех.applicator systemсистема на контролен хронометраж
арх.arch-and-pier systemсистема от арки, опиращи се на пилони
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.asat systemпротивоспътникова отбранителна система
политех.astatic systemастатична система
политех.asymmetrical distributionасиметрично разпределение
политех.asymmetrical systemасиметрична система
политех.asymptotic distributionасимптотично разпределение
елн.audio systemаудиосистема
политех.automated systemавтоматизирана система
политех.automatic control systemсистема за автоматично управление
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.automatic systemавтоматична система
политех.automatic taught systemсамооптимизираща се система
политех.automatic-block systemавтоматична блокировка
политех.automatic-block systemсистема за автоматично блокиране
политех.autooscillation systemавтотрептяща система
политех.autostabilizer systemсистема за автоматична стабилизация
политех.azimuth systemазимутална система
мин.back-filling systemсистема на разработване със слоеве и запълване
политех.balanced systemсиметрична система
политех.basic nc systemопростена система за цифрово програмно управление
политех.basic-hole systemсистема на нагаждане 'основен отвор'
политех.basic-shaft systemсистема на нагаждане 'основен вал'
политех.beam antenna systemлъчева антенна система
политех.beam-and-column systemконструкция с греди и колони
политех.beam-rider systemлъчева система за насочване
политех.bilateral systemсиметрична система
мат.binary number systemдвоична бройна система
политех.binary number systemдвукомпонентна система
политех.binomial distributionбиномно разпределение
политех.binomial distribution functionфункция на биномно разпределение
политех.biological systemбиосистема
политех.bivariate distributionдвумерно разпределение
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
ав.blind-approach beam systemсистема за сляпо кацане
мин.block caving systemсистема на разработване с блоково обрушаване
политех.block systemблокировъчна система
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
мин.blow-in systemнагнетяващо проветряване
политех.boiler-feed systemпитателно устройство на котел
политех.boiler-turbine control systemсистема за автоматично управление на блок 'котел-турбина'
политех.boltzmann distribution lawразпределение на болцман
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
мет.bottom gating systemсифонна леякова система
мин.bottom-slicing systemсистема на разработване със слоево обрушаване
политех.bridge duplex systemмостова дуплексна система
политех.building-block systemблокова монтажна система
мин.bulk caving systemсистема на разработване с масово обрушване
политех.burnt gasотработен газ
ел.busbar systemошиновка
политех.cable systemкабелна мрежа
политех.cable television systemкабелна телевизионна система
политех.cable-distribution headкабелна разпределителна кутия
стр.cantilever tieback systemсистема от конзолни елементи, носени от обтегачи
политех.capacitance of multiple-conductor systemкапацитет на многопроводникова система
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
политех.card systemсистема карти
политех.card systemкартотека
анат.cardiac vascular systemсърдечно-съдова система
хим.carrier gasгаз-носител
политех.cascade systemкаскадна система
политех.catenary cross-span systemгъвкаво напречно верижно окачване на контактен проводник
мат.Cauchy distribution functionфункция на разпределение на Коши
политех.cellular manufacturing systemпредметно-специализирана производствена система
central locking systemзаключване
политех.centralized systemцентрализирана система
политех.centralized traffic-control systemцентрализирано регулиране на движението
политех.charge distributionразпределение на зарядите
политех.chilling systemсистема за охлаждане
политех.chimney gasдимен газ
политех.chimney-operated systemуредба с естествена тяга
политех.circle of distributionдиаграма на разпределението
политех.circle of distributionкръгова диаграма
политех.circulating systemциркулационна система
анат.circulatory systemкръвообращение
анат.circulatory systemциркулационна система
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.closed cooling systemохладителна система със затворена циркулация
политех.closed systemзатворена система
политех.closed-cycle systemсистема със затворен цикъл
политех.closed-loop servo-systemзатворена сервосистема
политех.closed-loop systemсистема с обратна връзка
политех.co-ordinate positioning control systemсистема за точково програмно управление
политех.co-ordinate positioning systemсистема за точково програмно управление
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.code control systemкодова система за управление
политех.code systemкодова система
политех.coding systemсистема на кодиране
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.colorimetric systemколориметрична система
политех.colour-television systemсистема на цветна телевизия
политех.combination gasсмесен газ
политех.combination gasприроден газ
астр.cometary gasкометен газ
биол.complement systemкомплементарна система
мат.complete orthonormal systemпълна ортонормирана система
политех.complex gasсмесен газ
политех.complex systemсложна система
политех.compressed-air systemсистема за подаване на сгъстен въздух
политех.computer data communication systemсистема за обмен на данни
политех.computer data hierarchy systemкомпютър, работещ с йерархия на данни
политех.computer systemизчислителна система
политех.computerized manufacturing systemкомпютризирана производствена система
политех.condensed gasвтечнен газ
ен.confinement systemхермозона
политех.constant-current distributionразпределение при постоянна стойност на тока
политех.constant-error systemстатична система
политех.contactor servo-systemрелейно-контактна следяща система
политех.continuous-path control systemсистема за контурно програмно управление
политех.continuous-path systemсистема за контурно програмно управление
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.contouring control systemсистема за контурно програмно управление
политех.control systemсистема за уравление
политех.coolant systemохладителна система
политех.cooling systemохладителна система
мат.coordinate systemкоординатна система
политех.counterflow systemпротивотокова система
политех.cracking gasкрекинггаз
политех.crossbar switch systemмултипроцесорна система с комутираща матрица
политех.crystal systemкристална система
политех.cumulative distribution functionфункция на разпределение
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.current distributionразпределение на ток
политех.curve of distributionкрива на разпределение
политех.cybernetic systemкибернетична система
политех.data-handling systemсистема за обработване на данни
политех.data-processing systemсистема за обработване на данни
политех.decca navigation systemсистема за радионавигация 'дека'
политех.decentralized systemдецентрализирана система
политех.decimal number systemдесетична бройна система
политех.decimal systemдесетична система
политех.deflection systemотклоняваща система
политех.density distributionразпределение на плътност
политех.density of distributionплътност на рзпределение
политех.dental gasрайски газ
политех.determinate systemдетерминирана система
политех.deterministic systemдетерминирана система
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.digital control systemцифрова система за автоматично управление
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.digital servo-systemцифрова следяща система
политех.dimension-limit systemсистема от допуски
политех.direct control systemсистема за пряко управление
политех.direct-current distributionразпределение с постоянен ток
политех.discrete distributionдискретно разпределение
политех.discrete systemдискретна система
изч.disk operating systemдискова операционна система
политех.dispatcher systemдиспечерска система
политех.disperse systemдисперсна система
distributionразпределение, разпределяне, раздаване, разделяне
distributionразпространителски
добави значение или превод тук