complex gas

  • Обща политехника
  • смесен газ
199 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
политех.acetylene complexацетиленов комплекс
политех.activated complexактивиран комплекс
физ.actual gasреален газ
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
политех.alkene complexалкенов комплекс
политех.alkyne complexалкинов комплекс
политех.allyl complexалилов комплекс
политех.amino complexаминокомплекс
политех.ammino complexамонячен комплекс
мат.amplitude of a complex numberаргумент на комплескно число
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.benzenoid-metal complexбензеноид-метален комплекс
политех.biotic complexбиотичен комплекс
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.burnt gasотработен газ
хим.carbene complexкарбенов комплекс
политех.carboxylate complexкарбоксилатен комплекс
политех.carboxylate complexкомплекс на карбоксилатната киселина
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.charge-transfer complexкомплекс на пренос на заряд
политех.charged complexкомплексен йон
политех.chimney gasдимен газ
cinema complexкинокомплекс кино
кино.cinema complexкинокомплекс
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.classical complexкласичен комплекс
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
астр.cometary gasкометен газ
complexсложен, съставен, комплексен
complexсложен, забъркан, заплетен, труден
complexкомплекс, цялост
хим.complexкомплексно съединение
политех.complex admittanceпълна комплексна проводимост
политех.complex alloyed steelсложнолегирана стомана
политех.complex amplitudeкомплексна амплитуда
мат.complex argumentкомплексна променлива
политех.complex cathodeсложен катод
политех.complex compoundсъединение
политех.complex depositполиметално находище
политех.complex displayсложно индикаторно устройство
политех.complex electrolyteкомбиниран електролит
политех.complex experimentкомплексен експеримент
хим.complex formationкомплексообразуване
хим.complex formerкомплексообразувател
политех.complex ionкомплексен йон
политех.complex multiplicationумножение на комплексни числа
политех.complex numberкомплексно число
политех.complex planeкомплексна равнина
политех.complex quantityкомплексна величина
политех.complex radiationсложен излъчване
политех.complex radiationсмесен излъчване
мат.complex rootкомплексен корен
политех.complex saltкомплексна сол
политех.complex sinusoidal currentсинусоидален ток с комплексна форма
политех.complex soundсложен звук
политех.complex stressсложно напрежение
политех.complex systemсложна система
политех.complex toneсложен тон
политех.complex unitкомплексно число с модул единица
политех.complex variableкомплексна променлива
политех.complex waveвълна със сложна форма
мат.complex-conjugateкомплексно спрегнат
хим.complex-formingкомплексообразуващ
политех.complex-plane analyiserвекторен анализатор
мат.complex-valuedкомплекснозначен
политех.complex-valued vectorкомплексен вектор
хим.complexing agent complex formerкомплексообразувател
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
текст.copper-complexмедно комплексно багрило
политех.cracking gasкрекинггаз
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.cyano complexцианокомплекс
политех.dental gasрайски газ
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.dodecahedral complexдодекаедричен комплекс
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.dry gasсух газ
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
психол.Electra complexелектров комплекс
политех.electron gasелектронен газ
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.envelope gasзащитен газ
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
ядр.fermi gasфермигаз
политех.fire gasгоривен газ
политех.fire gasдимен газ
ядр.fissionable gasделящ се газ
политех.flow of gasгазов поток
политех.flue gasдимен газ
политех.flue gasпещен газ
тех.flue-gas ductгазоход
лит.Frankenstein complexфранкенщайнов комплекс
политех.fuel gasгаз за горивни цели
политех.furnace gasпещен газ
gasобгазявам
gasнасищам/пълня с газ
gasизпускам/отделям газ
gasгаз, светилен газ
текст.gasпърля
тех.gasзагазявам
тех.gasгазо-окислителен
политех.gasбензин
политех.gasгазирам
политех.gasотделям газ
политех.gasзареждам с гориво, поразявам с отровни вещества
gasмин. гризу
газ.gasгазгенераторен
тех.gas abstractionгазоотвеждащ
тех.gas alarmгазсигнализаторен
тех.gas alarmгазсигнализатор
тех.gas analyserгазанализатор
тех.gas analyserгазоанализатор
тех.gas analyzerгазоанализатор
тех.gas analyzerгазанализатор
тех.gas and smoke impermeabilityгазодимонепроницаемост
тех.gas blowerгазодувка
хром.gas chromatographicгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографски
gas cleaningгазоочистване
тех.gas cleaningгазоочистка
стр.gas concreteгазобетон
стр.gas concreteгазобетонен
тех.gas coolerгазоохладител
политех.gas currentйонен ток
тех.gas detectorгазсигнализаторен
тех.gas detectorгазсигнализатор
тех.gas detectorгаздетекторен
ел.gas dischargeгазоразряден
gas distributionгазоразпределителен
тех.gas distributionгазоразпределение
тех.gas distributorгазоразпределител
тех.gas ductгазоход
физ.gas dynamicsгазодинамика
хим.gas emissionгазоотделяне
тех.gas evacuationгазоотвеждащ
хим.gas evolutionгазоотделяне
gas exchangeгазообмяна
тех.gas extractionгазоотвеждащ
мет.gas furnaceгазова пещ
тех.gas impermeabilityгазонепроницаемост
тех.gas impermeableгазонепропусклив
тех.Gas Metering StationГазоизмервателна Станция
тех.gas permeabilityгазопропускливост
тех.gas permeableгазопропусклив
gas purificationгазоочистване
тех.gas purificationгазоочистка
нефт.gas receiverгазхолдер
нефт.gas receiverгазголдер
хим.gas releaseгазоотделяне
тех.gas removalгазоотвеждащ
gas serviceгазоснабдяване
нефт.gas storage holderгазголдер
нефт.gas storage holderгазхолдер
gas supplyгазификационен
политех.gas supplyгазоснабдяване
тех.gas tightnessгазонепроницаемост
тех.gas turbineгазотурбинен
тех.gas turbine compressorгазотурбокомпресорен
тех.gas ventingгазоотвеждащ
тех.gas welderоксижен
тех.gas- and smoke-tightnessгазодимонепроницаемост
тех.gas-abstractionгазоотвеждащ
политех.gas-actuated relayреле, което се задействува от газова струя
физ.gas-aerosolгазоаерозолен
gas-airгазововъздушен
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gas-compression pumpгазов компресор
добави значение или превод тук