gas- and smoke-tightness

  • Техника
  • газодимонепроницаемост
200 допълнителни резултата:
жп.acceptance and departureприемно-отправен
астр.accretion by gasгазова акреция
физ.actual gasреален газ
Agency for Economic Analyses and ForecastingАгенция за икономически анализ и прогнози
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
тех.air-tightnessхерметичност
политех.alternating tension-and-compression stressзнакопроменливо осово напрежение
биол.anatomical and morphologicalанатомо-морфологичен
andи
anda
ост.andако
разг.andда
политех.and functionфункция и
политех.and gateлогическа схема и
изч.and logical elementлогически елемент и
изч.and operationоперация и
изч.and operatorоператор и
anti-smokeпротиводимен
геогр.Antigua and BarbudaАнтигуа и Барбуда
арх.arch-and-pier systemсистема от арки, опиращи се на пилони
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.back-and-forthвъзвратно-постъпателен
политех.back-and-forth amplitudeамплитуда на трептения
политех.baggage-and-mail carбагажно-пощенски вагон
политех.ball-and-lever valveлостово-сачмен вентил
политех.ball-and-socket bearingсамонагаждащ се лагер
политех.ball-and-socket bearingсферичен лагер
политех.ball-and-socket gear changeпревключване на предавките в кутия чрез сачми
политех.ball-and-socket hingeсферичен шарнир
политех.ball-and-socket jointсферично шарнирно съединение
политех.ball-and-socket joint viceшарнирно менгеме
политех.ball-and-socket joint viseшарнирно менгеме
bar-and-pic chartциклограма
политех.beam-and-column systemконструкция с греди и колони
политех.beam-and-slab structureплочо-гредова конструкция
become null and voidобезсилвам се
become null and voidобезсилвам се
политех.bell-and-spigotщек-муфа
политех.bell-and-spigot jointтръбно чашкообразно съединение с препокриване
политех.bender-and-cutterмашина за огъване и рязане
разг.billing and cooingджиджи-биджи
black-and-white photographyчерно-бяла фотография
black-and-white pictureчерно-бяло изображение
black-and-white pictureчерно-бяла снимка
black-and-white televisionчерно-бяла телевизия
мед.bladder and rectumтазов резервоар
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
тех.block-and-tackleполиспаст
block-and-taskleсистема от скрипци и въжета
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
мин.blowing of smokeпроветряване на изработка със сгъстен въздух
мин.board-and-pillar methodкамерно-стълбова система на разработване
политех.board-and-pillar miningкамерно-стълбова система на разработка
политех.board-and-stoop miningкамерно-стълбова система на разработка
мин.bord-and-pillarкамерно-стълбова система на изработване
политех.boring-and-turning millкаруселен струг
физ.Bose gasгаз на Бозе
геогр.Bosnia and HerzegovinaБосна и Херцеговина
политех.bottled gasбутилиран газ
мат.branch-and-bound methodметод на разклонения и граници
мин.breast-and-pillarкамерно-стълбова система на разработване
политех.brick-and-concrete paintфасадна боя
политех.brush-and-spray dischargeхрастовидно изпразване
политех.brushwood-and-stone damдига от камъни и плет
ел.buck-and-boost regulatorрегулатор за повишаване и понижаване на напрежение
Bulgarian Chamber of Commerce and IndustryБългарска търговско-промишлена палата
политех.burnt gasотработен газ
ам.by and largeпоначало
политех.cam-and-roller-type free wheelролков съединител за свободен ход
политех.can-filling-and-weighing machineмашина за пълнене и претегляне на консервни кутии
политех.cap-and-fuse blastingогнево взривяване
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
трансп.cargo-and-passengerтоваро-пътнически
хим.carrier gasгаз-носител
cause-and-effectпричинно-следствен
политех.centering-and-facing toolнож за центриране и престъргване на чела
политех.chain-and-bucket elevatorкофъчен елеватор
chemical and physicalхимико-физически
политех.chimney gasдимен газ
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
civil and erectionобщостроителен
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.cold-and-hot testизпитване в студено и горещо състояние
политех.cold-and-hot testизпитване при ниски и високи температури
политех.column-and-beamгредоподпорен
политех.column-and-beamгредоколонен
политех.column-and-panel wallстена от колони със запълване на просветите с панели
политех.combination balancing-and-drilling machineмашина за уравновесяване на детайли чрез пробиване на отвори
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
ен.combined heat and CHPкогенерационен
ел.combined heat and powerкомбинирана топлинна и електрическа енергия
политех.combined top-slicing and ore cavingподетажно обрушване
астр.cometary gasкометен газ
тех.commissioning and adjustmentпусконаладка
политех.complex gasсмесен газ
политех.compound blanking-and-drawing dieкомбинирана отрезна и изтегляща матрица
политех.condensed gasвтечнен газ
construction and assembly worksстроително-монтажни работи
Construction and Repair Activitiesстроително-ремонтни дейности
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
мет.cope-and-drag patternделим модел
леяр.cope-and-drag patternдвуделен модел
политех.cracking gasкрекинггаз
бот.cup and saucer vineкобея
политех.cup-and-cone bearingразглобяем радиално-опорен търкалящ се лагер
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
мин.cut-and-fillсистема на разработване със запълване на отработено пространство
мин.cut-and-fill methodсистема на разработване със запълване на обработеното пространство
мин.cut-and-fill slopingслоево изземване със запълване
политех.cut-and-try methodгрубо експериментален метод
политех.dash-and-dot lineлиния от точки и тирета
политех.dental gasрайски газ
мед.Department of Anesthesiology and Intensive CareКлиника по анестезия, реанимация и интензивна терапия
кул.dessert made of semolina and butterгрис-халва
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.die-and-mould grinding machineмашина за шлифоване на щампи
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.disassembly-and-assembly standмонтажен стенд
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.dressed-and-matched flooringнастилка от шпунови дъски
политех.drill-grinding-and-pointing machineмашина за заточване на свредла
муз.drum and bassдръмендбейс
муз.drum and bassдръм енд бейс
политех.dry gasсух газ
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.ebb-and-flowприлив и отлив
ecological and biologicalеколого-биологичен
биол.ecological and morphologicalеколого-морфологичен
арх.egg-and-dartйоники
политех.electron gasелектронен газ
хим.emission of gasгазоотделяне
тех.engineering and geologicalинженерногеоложки
English and Americanанглоамерикански
политех.envelope gasзащитен газ
European Bank for Reconstruction and DevelopmentЕвропейска банка за възстановяване и развитие
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
политех.extandable-and-retractable conveyorтранспортьор
политех.face-and-side cutterтристранна дискова фреза
политех.face-and-side milling cutterтристранна дискова фреза
мет.facing-and-backing sandединна формовъчна смес
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
ядр.fermi gasфермигаз
filling with smokeзадимяване
financial and accountingфинансово-счетоводен
юр.financial and legalфинансовоправен
бот.fir and spruceелово-смърчов
политех.fire gasгоривен газ
политех.fire gasдимен газ
политех.firm-and-tight rivetingздравоплътна нитова бръзка
ядр.fissionable gasделящ се газ
текст.flax-and-hemp tow drawing frameизтеглителна изресваща машина
flint and steelогнило
политех.flow of gasгазов поток
политех.flue gasдимен газ
политех.flue gasпещен газ
тех.flue-gas ductгазоход
мед.footh-and-mouth diseaseшап
политех.for-and-aft tiltнадлъжен наклон
политех.fore-and-aftнадлъжен
политех.fore-and-aft movementдвижение напред-назад
тех.forge-and-pressковашко-пресов
политех.fuel gasгаз за горивни цели
политех.furnace gasпещен газ
gasнасищам/пълня с газ
gasобгазявам
gasизпускам/отделям газ
gasгаз, светилен газ
текст.gasпърля
тех.gasзагазявам
тех.gasгазо-окислителен
политех.gasотделям газ
политех.gasзареждам с гориво, поразявам с отровни вещества
политех.gasбензин
политех.gasгазирам
gasмин. гризу
газ.gasгазгенераторен
тех.gas abstractionгазоотвеждащ
тех.gas alarmгазсигнализатор
добави значение или превод тук