blast-furnace gas

  • Металургия
  • доменен газ
199 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
мет.acid furnaceпещ с кисела облицовка
физ.actual gasреален газ
политех.air blastнагнетяване на въздух
политех.air blastпродухван с въздух
политех.air blastвдухване на въздух
политех.air blastприток на въздух, взривна вълна
политех.air furnaceотражателна пещ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
ел.air-blastвъздухоструен
политех.air-blast breakerвъздушен преръсвач
политех.air-blast transformerтрансформатор с принудително въздушно охлаждане
air-gasгазововъздушен
air-gasгазовъздушен
мин.air-water blast sprayпневматичен оросител за прахоулавяне след извършване на взривни работи
политех.aluminium furnaceпещ за топене на алуминий
политех.annealing furnaceпещ за отгряване
мет.arc furnaceдъгова пещ
политех.arc furnaceелектродъгова пещ
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
политех.artificial gasизкуствен газ
atomic blastатомен взрив
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
мет.balling furnaceотражателна пещ
мет.basic furnaceпещ с основна облицовка
политех.batch furnaceпещ с периодично действие
политех.bell-type furnaceпещ с похлупак
политех.biscuit furnaceпещ за първо изпичане
политех.black furnaceнезагрята пещ
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
blastсвиря силно, гърмя (за инструмент)
blastсилен вятър, бурен пристъп на вятър, порив, напън
blastболест, напаст (по растения и животни)
blastзвук на духов инструмент, силно изсвирване на свирка/клаксон и пр
blastотвратително нещо
blastпорицавам остро
blastметал, силна въздушна струя, тяга във висока пещ
blastвзривявам
blastзаряд
тех.blastнагнетателен
мет.blastвдухващ вентилатор
мин.blastвнезапно изхвърляне
политех.blastвдухване, нагнетяване на въздух
политех.blastдухам
политех.blastвдухвам, нагнетявам въздух, продухвам
политех.blastдухане
blastпоразявам, попарвам, изсушавам (растения и пр.), прен. разрушавам, разбивам, унищожавам, опозорявам
мин.blast areaучастък на взривяване
политех.blast bombфугасна бомба
политех.blast boxвъздухоразпределителен пояс
политех.blast burnerгазова горелка с вдухване
политех.blast characteristicхарактеристика на ударна вълна
политех.blast cleaningпесъкостуйно почистване
политех.blast cleaningпесъкостуйна обработка
политех.blast cockкран за изпускане на пара
политех.blast coolingвъздушно охлаждане
мин.blast dataкоефициент на взривяемост
политех.blast effectвзривен ефект
политех.blast engineнагнетателен компресор
политех.blast equipmentсъоръжение за сачмоструйна обработка
политех.blast fanнагнетателен вентилатор
мет.blast furnaceвисока пещ
политех.blast furnaceшахтова пещ, работеща с вдухване на въздух
мет.blast furnace cokeвисокопещен кокс
политех.blast gaugeрегулатор на вдухването
политех.blast heatingподгряване на вдухвания в пещ въздух
тех.blast holeшпур
мин.blast holeвзривен сондаж
политех.blast holeвзривна дупка
политех.blast indicatorтягомер
политех.blast intensityотносителен разход на вдухвания в пещ въздух
политех.blast lampпоялна лампа
политех.blast mainвъздухопровод за вдухване на въздух
политех.blast meterтягомер
политех.blast pipeвъздуховдухвателна тръба
политех.blast pressureналягане на въздух, вдухван от вентилатор
политех.blast roomкамера за песъкоструйно почистване
политех.blast shieldпротивовзривен екран
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blast tubeдюза
политех.blast tubeтръба на нагнетателна система, тръба на пневмосистема
политех.blast tuyereдюза на вдухване на въздух в металургична пещ
политех.blast waveвзривна вълна
политех.blast windвзривна вълна
мет.blast-furnaceвисокопещен
политех.blast-furnace cementшлаков цимент
стр.blast-furnace cementшлакопортландцимент
политех.blast-furnace cokeкокс за доменна пещ
политех.blast-furnace slagвисокопещна шлака
стр.blast-furnace slag cementшлакопортландцимент
политех.blast-furnace slag sandшлаков пясък
тех.blast-holeшпур
мин.blast-hole bitбезядкова корона за сондиране на взривни сондажи
мин.blast-hole drillсвредло за пробиване на взривни дупки
политех.blast-proofвзривобезопасен
тех.blast-resistantвзривоустойчив
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
политех.boiler furnaceогнище на котел
политех.bomb furnaceпещ на кариус
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.bottom blast forgeковашко огнище с долно вдухване на въздуха
политех.box furnaceкамерна пещ
политех.breeze furnaceвагрянка, работеща с коксов прах
политех.brick furnaceпещ за изпичане на тухли
политех.burnt gasотработен газ
политех.carbonizing furnaceпещ за карбонизиране
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
политех.carburizing furnaceпещ за цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.case-hardening furnaceпещ за цементация
политех.cathode-ray furnaceелектроннолъчева пещ
политех.cementing furnaceпещ за цементация
политех.channel-type induction furnaceканална индукционна пещ
политех.charge-resistance furnaceелектропещ, в която за съпротивление служи самата шихта
политех.chimney gasдимен газ
политех.circular furnaceрингова пещ
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coal-dust furnaceпещ, работеща с прахообразни въглища
политех.coal-fired furnaceпещ, работеща с каменни въглища
политех.coke furnaceкоксова пещ
политех.coke-oven furnaceкоксова пещ
политех.coke-oven gasкоксов газ
леяр.cold-blast cupolaвагрянка, която работи без подгряване на вдухвания въздух
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
мет.combustion furnaceпламъчна пещ
политех.combustion tube furnaceтръбна пещ за органичен елементарен анализ
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.conducting hearth furnaceелектродъгова пещ с проводящо дъно
политех.contact furnaceконтактна пещ
политех.continuous-charge furnaceпещ с непрекъснато зареждане
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.cooling blastвдухване на студен въздух
мет.core-type furnaceнискочестотна индукционна пещ
политех.core-type induction furnaceиндукционна пещ с желязна сърцевина
политех.cowper blast heaterвъздухонагревател
мин.coyote blastвзрив на малъкл камерен заряд
политех.coyote blastмасов взрив
политех.cracking gasкрекинггаз
мет.crucible furnaceтиглова пещ
политех.cupel furnaceпещ за купелиране
политех.cupel furnaceмуфелна пещ за рафиниране
политех.cupola furnaceвагрянка
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.cyaniding furnaceпещ за цианиране
политех.cyclone furnaceтермична пещ с принудителна циркулация на газ
политех.cylinder furnaceцилиндрична пещ
политех.decomposing furnaceконтактен апарат
политех.dental gasрайски газ
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.direct resistance furnaceдиректна електросъпротивителна пещ
политех.direct-arc furnaceелектродъгова пещ с директно нагряване
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.drum furnaceцилиндрична пещ
политех.drum-type furnaceцилиндрична пещ
политех.dry blastвдухване на подсушен въздух
политех.dry gasсух газ
политех.dryer furnaceсушилна пещ
политех.drying furnaceсушилна пещ
политех.duo-muffle furnaceдвумуфелна пещ
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
мет.electric arc furnaceелектродъгова пещ
политех.electric blastелектрическо взривяване
политех.electric furnaceелектрическа пещ
мет.electric furnace steelелектростомана
политех.electric resistance furnaceелектросъпротивителна пещ
мет.electric-resistanse furnaceелектросъпротивителна пещ
политех.electrode furnaceелектродна пещ
политех.electrolytic furnaceелектролитна пещ
политех.electron gasелектронен газ
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.enriched blastвдухване на обогатен с кислород въздух
политех.envelope gasзащитен газ
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
политех.faggoting furnaceпещ за нагряване преди пакетиране
политех.fagoting furnaceпещ за нагряване преди пакетиране
политех.fan blastвдухване с вентилатор
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
ядр.fermi gasфермигаз
добави значение или превод тук