Gas Metering Station

  • Техника
  • Газоизмервателна Станция
199 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
изч.active stationактивна станция
физ.actual gasреален газ
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
мин.air-measuring stationбъздухозамерна станция
политех.air-monitoring stationстанция за атмосферен мониторинг
ен.all-stationобщостанционен
политех.amateur stationлюбителска радиостанция
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.atomic power stationатомна електроцентрала
политех.attended stationобслужвана станция
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.automatic interplanetary stationавтоматична междупланетна станция
политех.automatic stationавтоматична станция
политех.auxiliary stationспомагателна станция
политех.background monitoring stationфонова станция за мониторинг
геод.base stationопорен пункт
политех.base stationопорна точка
политех.base-load stationбазисна електроцентрала
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
рад.booster stationретранслационна станция
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.broadcasting stationрадиоразпръсквателна станция
политех.burnt gasотработен газ
bus stationавтогара
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.central stationцентрална станция
мин.charging stationзарядна камера
политех.check stationконтролно-измервателен пункт
политех.checking stationконтролно-измервателен пункт
политех.chimney gasдимен газ
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
астр.cometary gasкометен газ
ен.common-stationобщостанционен
политех.complex gasсмесен газ
политех.compressor stationкомпресорна станция
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.control stationпункт за управление
политех.converting stationпреобразувателна станция
политех.cracking gasкрекинггаз
обог.crushing stationинсталация за трошене
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.dental gasрайски газ
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
рад.direction-finding stationзасечна станция
жп.disrtibuting stationразпределителна гара
политех.distant stationдалечна станция
политех.district heating stationквартална отоплителна централа
политех.disturbing stationзаглушаваща радиостанция
политех.domestic gasгаз за битови нужди
ядр.dose meteringдозиметрия
мин.double stationдвустранен рудничен двор
рад.drift stationподчинена станция
политех.dry gasсух газ
мин.dumping stationпретоварачен пункт
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.electric stationелектроцентрала
политех.electron gasелектронен газ
хим.emission of gasгазоотделяне
рад.emitting stationпредавателна станция
жп.end stationкрайна гара
политех.envelope gasзащитен газ
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
политех.experimental stationопитна станция
геод.exposure stationснимачна станция
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
ядр.fermi gasфермигаз
политех.filling stationбензиностанция
политех.fire gasдимен газ
политех.fire gasгоривен газ
арх.fire-stationпожарна команда
ядр.fissionable gasделящ се газ
политех.flow of gasгазов поток
политех.flue gasпещен газ
политех.flue gasдимен газ
тех.flue-gas ductгазоход
жп.freight stationтоварна гара
политех.fuel gasгаз за горивни цели
политех.fuel meteringизмерване на разхода на гориво
политех.fuel stationбензиностанция
политех.fuel-metering unitустройство за дозиране на гориво
политех.furnace gasпещен газ
gasизпускам/отделям газ
gasгаз, светилен газ
gasобгазявам
gasнасищам/пълня с газ
текст.gasпърля
тех.gasзагазявам
тех.gasгазо-окислителен
политех.gasзареждам с гориво, поразявам с отровни вещества
политех.gasбензин
политех.gasгазирам
политех.gasотделям газ
gasмин. гризу
газ.gasгазгенераторен
тех.gas abstractionгазоотвеждащ
тех.gas alarmгазсигнализатор
тех.gas alarmгазсигнализаторен
тех.gas analyserгазоанализатор
тех.gas analyserгазанализатор
тех.gas analyzerгазанализатор
тех.gas analyzerгазоанализатор
тех.gas and smoke impermeabilityгазодимонепроницаемост
тех.gas blowerгазодувка
хром.gas chromatographicгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографски
хром.gas chromatographyгазхроматографичен
gas cleaningгазоочистване
тех.gas cleaningгазоочистка
стр.gas concreteгазобетон
стр.gas concreteгазобетонен
тех.gas coolerгазоохладител
политех.gas currentйонен ток
тех.gas detectorгазсигнализатор
тех.gas detectorгаздетекторен
тех.gas detectorгазсигнализаторен
ел.gas dischargeгазоразряден
gas distributionгазоразпределителен
тех.gas distributionгазоразпределение
тех.gas distributorгазоразпределител
тех.gas ductгазоход
физ.gas dynamicsгазодинамика
хим.gas emissionгазоотделяне
тех.gas evacuationгазоотвеждащ
хим.gas evolutionгазоотделяне
gas exchangeгазообмяна
тех.gas extractionгазоотвеждащ
мет.gas furnaceгазова пещ
тех.gas impermeabilityгазонепроницаемост
тех.gas impermeableгазонепропусклив
тех.gas permeabilityгазопропускливост
тех.gas permeableгазопропусклив
gas purificationгазоочистване
тех.gas purificationгазоочистка
нефт.gas receiverгазголдер
нефт.gas receiverгазхолдер
хим.gas releaseгазоотделяне
тех.gas removalгазоотвеждащ
gas serviceгазоснабдяване
нефт.gas storage holderгазголдер
нефт.gas storage holderгазхолдер
gas supplyгазификационен
политех.gas supplyгазоснабдяване
тех.gas tightnessгазонепроницаемост
тех.gas turbineгазотурбинен
тех.gas turbine compressorгазотурбокомпресорен
тех.gas ventingгазоотвеждащ
тех.gas welderоксижен
тех.gas- and smoke-tightnessгазодимонепроницаемост
тех.gas-abstractionгазоотвеждащ
политех.gas-actuated relayреле, което се задействува от газова струя
физ.gas-aerosolгазоаерозолен
gas-airгазововъздушен
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gas-compression pumpгазов компресор
авто.gas-control leverлост за управление на дроселна клапа
политех.gas-control tubeтиратрон
политех.gas-controlled tubeтиратрон
политех.gas-conversion processпревръщане на газ в бензин
политех.gas-cooledгазово охлаждан
политех.gas-cooled reactorреактор с газово охлаждане
политех.gas-discharge arresterгазов разрядник
политех.gas-discharge arrestorгазов разрядник
политех.gas-discharge lampгазоразрядна лампа
политех.gas-discharge plasmaгазоразрядна плазма
политех.gas-discharge rectifierгазотронен токоизправител
политех.gas-discharge valveгазоразрядна електронна лампа
gas-distributingгазоразпределителен
gas-distributionгазоразпределителен
политех.gas-distribution systemгазоразпределителна система
политех.gas-driven hammerгазов чук
добави значение или превод тук