exhaust gas

  • Обща политехника
  • газообразен продукт на горенето
199 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
физ.actual gasреален газ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
air-gasгазововъздушен
air-gasгазовъздушен
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.burnt gasотработен газ
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.chimney gasдимен газ
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.cracking gasкрекинггаз
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.dental gasрайски газ
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.dry gasсух газ
политех.dust-exhaust apparatusвсмукател за прахоулавяне
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.electron gasелектронен газ
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.envelope gasзащитен газ
exhaustизчерпвам, извличам, изсмуквам, изтеглям, изпразвам, изпомпвам
exhaustауспух, изпускателна тръба
exhaustотходни газове, отработена пара
exhaustизтощавам (и почва)
тех.exhaustСливен
тех.exhaustсбросен
политех.exhaustизпускане
политех.exhaustиздухване
политех.exhaustизпускателен
политех.exhaustиздухвам
exhaustизпускам (пара и пр.)
exhaustизразходвам, изчерпвам (тема и пр.)
двиг.exhaust advanceизпреварване на изпускането
политех.exhaust blowerсмукателен вентилатор
политех.exhaust boxшумозаглушител
политех.exhaust camгърбица за изпускателния клапан
политех.exhaust camshaftразпределителен вал за изпускателните клашани
политех.exhaust camshaftразпределитерен вал на изпускането
политех.exhaust chamberкамера за отработени газове
политех.exhaust collarколектор на отработили газове
политех.exhaust connecting branchизпускателен щуцер
политех.exhaust curveкрива на усукване
политех.exhaust ductизпускателен канал
политех.exhaust endкрай, от който става изпускането
политех.exhaust fanсмукателен вентилатор
политех.exhaust flangeизпускателен фланец
политех.exhaust flapизпускателна клапа
политех.exhaust gearизпускателен механизъм
тех.exhaust hoodаспиратор
политех.exhaust jetреактивна струя
политех.exhaust jetструя на изгорели газове
политех.exhaust leadизпреварване при изпускане
двиг.exhaust lineкрива на изпускане
политех.exhaust manifoldизпускателен колектор
политех.exhaust mufflerшумозаглушител на газоизпускателна система
политех.exhaust nozzleизпускателна дюза
exhaust pipeауспухов
политех.exhaust pipeизпускателна тръба
политех.exhaust pipeотклонителна тръба
политех.exhaust portизпускателен отвор
политех.exhaust pot silencerшумозаглушително гърне
политех.exhaust pressureизходно налягане
политех.exhaust resistanceсъпротивление на протичане
политех.exhaust silencerшумозаглушително гърне
политех.exhaust spaceизпускателно пространство
политех.exhaust stackизпускателна тръба
политех.exhaust steamотработила пара
политех.exhaust steam separatorкондензно гърне за отработила пара
политех.exhaust streamизхвърлена струя
политех.exhaust streamизлизащ поток
двиг.exhaust strokeизпускателен ход
политех.exhaust systemсмукателна система
ел.exhaust tubeтръбичка, за пълнене на газ колбата на лампа
двиг.exhaust tubeауспух
политех.exhaust turbo superchargerтурбокомпресор за принудително пълнене, работещ с отработени газове
политех.exhaust unitизпускателно устройство
политех.exhaust valveизпускателен вентил
политех.exhaust velocityскорост на изтичане
политех.exhaust ventilationсмукателна вентилация
политех.exhaust vesselизпускателна камера
политех.exhaust-heat boilerкотел работещ с отработени газове
политех.exhaust-steam feed heaterекономайзер
политех.exhaust-steam feed heaterнагревател, използуващ отработила пара като топлоносител
политех.exhaust-steam heatingотопляване с отработила пара
политех.exhaust-steam injectorинжектор, работещ с отработена пара
политех.exhaust-steam mainизпускателен паропровод
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
ядр.fermi gasфермигаз
политех.fire gasдимен газ
политех.fire gasгоривен газ
ядр.fissionable gasделящ се газ
политех.flow of gasгазов поток
политех.flue gasпещен газ
политех.flue gasдимен газ
тех.flue-gas ductгазоход
политех.fuel gasгаз за горивни цели
политех.furnace gasпещен газ
gasизпускам/отделям газ
gasгаз, светилен газ
gasобгазявам
gasнасищам/пълня с газ
текст.gasпърля
тех.gasзагазявам
тех.gasгазо-окислителен
политех.gasзареждам с гориво, поразявам с отровни вещества
политех.gasбензин
политех.gasгазирам
политех.gasотделям газ
gasмин. гризу
газ.gasгазгенераторен
тех.gas abstractionгазоотвеждащ
тех.gas alarmгазсигнализатор
тех.gas alarmгазсигнализаторен
тех.gas analyserгазоанализатор
тех.gas analyserгазанализатор
тех.gas analyzerгазанализатор
тех.gas analyzerгазоанализатор
тех.gas and smoke impermeabilityгазодимонепроницаемост
тех.gas blowerгазодувка
хром.gas chromatographicгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографски
хром.gas chromatographyгазхроматографичен
gas cleaningгазоочистване
тех.gas cleaningгазоочистка
стр.gas concreteгазобетон
стр.gas concreteгазобетонен
тех.gas coolerгазоохладител
политех.gas currentйонен ток
тех.gas detectorгазсигнализатор
тех.gas detectorгаздетекторен
тех.gas detectorгазсигнализаторен
ел.gas dischargeгазоразряден
gas distributionгазоразпределителен
тех.gas distributionгазоразпределение
тех.gas distributorгазоразпределител
тех.gas ductгазоход
физ.gas dynamicsгазодинамика
хим.gas emissionгазоотделяне
тех.gas evacuationгазоотвеждащ
хим.gas evolutionгазоотделяне
gas exchangeгазообмяна
тех.gas extractionгазоотвеждащ
мет.gas furnaceгазова пещ
тех.gas impermeabilityгазонепроницаемост
тех.gas impermeableгазонепропусклив
тех.Gas Metering StationГазоизмервателна Станция
тех.gas permeabilityгазопропускливост
тех.gas permeableгазопропусклив
gas purificationгазоочистване
тех.gas purificationгазоочистка
нефт.gas receiverгазголдер
нефт.gas receiverгазхолдер
хим.gas releaseгазоотделяне
тех.gas removalгазоотвеждащ
gas serviceгазоснабдяване
нефт.gas storage holderгазхолдер
нефт.gas storage holderгазголдер
gas supplyгазификационен
политех.gas supplyгазоснабдяване
тех.gas tightnessгазонепроницаемост
тех.gas turbineгазотурбинен
тех.gas turbine compressorгазотурбокомпресорен
тех.gas ventingгазоотвеждащ
тех.gas welderоксижен
тех.gas- and smoke-tightnessгазодимонепроницаемост
тех.gas-abstractionгазоотвеждащ
добави значение или превод тук