gas current

  • Обща политехника
  • йонен ток
200 допълнителни резултата:
политех.absence of currentлипса на ток
политех.absorption currentабсорбционен ток
астр.accretion by gasгазова акреция
политех.active currentактивен ток
физ.actual gasреален газ
мин.air currentвентилационна струя
политех.air currentвъздушно течение
политех.air currentвентилационен поток
политех.air currentвъздушен поток
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air-earth currentвертикален ток на проводимост
air-gasгазововъздушен
air-gasгазовъздушен
ел.alternating currentпроменлив ток
политех.alternating-current generatorгенератор на променлив ток
елн.angle of current flowъгъл на отсечката на протичането на ток
политех.anode currentаноден ток
политех.anode rest currentаноден ток при покой
политех.anode-current densityплътност на анодния ток
политех.anode-ray currentанодно-лъчев ток
политех.antenna currentантенен ток
политех.antenna currentток в антена
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.ascending currentвъзходящо течение
политех.ascending currentвъзходящ поток
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.back currentпротивотоков
политех.back currentтечение с обратна посока
политех.base currentбазов ток
политех.beam currentток в сноп
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
физиол.blood currentкръвоток
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.bottom currentдънно течение
политех.branch currentотклонен ток
политех.break-induced currentдопълнителен ток при прекъсване
политех.burnt gasотработен газ
политех.cancelating currentкомпенсационен ток
политех.capacitance currentкапацитивен ток
политех.capacity currentкапацитивен ток
политех.capacity current heatingкапацитивно високочестотно нагряване
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
политех.carrier currentносещ ток
хим.carrier gasгаз-носител
тлг.carrier-current communicationвисокочестотна връзка
политех.cathode currentкатоден ток
политех.cathode-ray currentелектронен ток
политех.change-of-current relayреле, което реагира на изменение на тока
политех.charging currentток на зареждане
политех.chimney gasдимен газ
политех.circuital currentток, които протича във верига
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coded currentкодиран ток
изч.coincident-current selectionизбиране със съвпадане на токовете
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.collector currentколекторен ток
елн.collector-to-base current gainкоефициент на усилване по ток в схема с общ емитер
елн.collector-to-emitter current gainкоефициент на усилване по ток в схема с обща база
политех.combination currentсложен ток
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
астр.cometary gasкометен газ
политех.commuted currentкомутиран ток
политех.complex gasсмесен газ
политех.complex sinusoidal currentсинусоидален ток с комплексна форма
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.conduction currentток на проводимост
политех.conjugate currentток при спрягане
ел.constant currentпостоянен ток
политех.constant currentток с постоянна стойност
ел.constant current sourceизточник на неизменен ток
политех.constant-current alternatorсинхронен генератор с постоянна стойност на тока
политех.constant-current distributionразпределение при постоянна стойност на тока
политех.constant-current generatorгенератор за постоянен ток
политех.constant-current motorелектродвигател с постоянна стойност на тока
политех.constant-current regulationрегулиране по постоянна величина на тока
ел.constant-current regulatorстабилизатор на ток
политех.constant-current transformerтрансформатор с постоянна стойност на тока
ел.continuous currentправ ток
ел.continuous currentпостоянен ток
политех.continuous-current locomotiveелектрически локомотив с постоянен ток
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
ел.-мед.contraction currentток, който предизвиква гърчене
политех.convection-current modulationмодулация на конвекционен ток
ел.counter currentобратен ток
политех.counter currentнасрещен поток
политех.counter currentнасрещно течение, противоток
политех.counter currentпротивоструен
политех.counter currentпротивотоков
counter-currentпротивопоточен
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
обог.counter-current decantationпротивоточно избистряне
counter-current flowпротивопоточен
политех.counter-current flowнасрещен поток
политех.counter-current flowпротивоток
политех.counter-current-flow condenserпротивотоков кондензатор
политех.cracking gasкрекинггаз
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
currentтекущ, сегашен
currentдействащ
currentход, течение (на мисли, събития)
currentв обръщение, установен, общоприет, на мода, моден
currentтечение, поток, струя
ел.currentток
политех.currentструя, ток
политех.currentтечащ, сегашен, в обращение
фин.current accountразплащателна сметка
политех.current amplificationусилване по ток
политех.current amplifierусилвател на ток
политех.current attenuationтоково затихване
политех.current automaticallyрегулиране на тока
геол.current beddingдиагонално наслояване
политех.current capacityдопустимо токово натоварване
политех.current checkтекущ контрол
политех.current circuitтокова верига, силнотокова верига
политех.current coilтокова бобина
ел.current collectionтокоприемен
ел.current collectionтоковземане
ел.current collectionтокоснемане
ел.current collectionтокоотнемащ
ел.current collectionтокоотнемане
ел.current collectionтокоприемане
жп.current collectorпантограф
ел.current collectorтокоприемник
ел.current collectorтоковземател
ел.current collectorтокоприемен
ел.current collectorтокоотнемател
ел.current collectorтокоснемателен
ел.current collectorтокоснемател
политех.current controlтекущ контрол
политех.current converterпреобразувател на ток
политех.current converterинвертор
политех.current convertorинвертор
политех.current convertorпреобразувател на ток
политех.current conveyanceпреминаване на ток
политех.current costстойност в текущи цени
политех.current cut-offпрекъсване на тока
ел.current densityплътност на ток
политех.current displacementизместване на тока
политех.current distributionразпределение на ток
ел.current distributorтокопровод
политех.current distributorтокова разпределителна линия
политех.current dividerделител на ток
политех.current drainразход на електрически ток
политех.current feedbackобратна връзка по ток
политех.current flowелектрически поток
политех.current fluctuationфлуктуация на тока
политех.current gainусилване по ток
политех.current generatorгенератор на ток
политех.current integratorтоков интегратор
политех.current intensityсила на тока
геол.current laminationдиагонално наслояване
политех.current limitationограничител на ток
ел.current loadтоков товар
хидр.current meterхидрометрично витло
политех.current meterамперметър
изч.current modeтоков принцип
политех.current momentмомент на тока
политех.current multiplicationусилване по ток
рад.current nodeтоков възел
политех.current noiseшум, породен от протичането на ток
политех.current of trafficпоток на движение
ел.current pickupтокоотнемане
политех.current probeтоков пробник
ел.current protectionтокова защита
политех.current pulseтоков импулс
ел.current ratioкоефициент на трансформация на тока
политех.current rectifierтокоизправител
ел.current regulatorстабилизатор
политех.current resonanceрезонанс на токове
политех.current reverserпревключвател на посоката на тока
ел.current rushтоков удар
политех.current sensitivityчувствителност по ток
ел.current sourceтокоизточник
ел.current stabilizationстабилизация на тока
политех.current stabilizerстабилизатор на ток
политех.current stockналичен складов запас
ел.current strengthсила на тока
политех.current strengthинтензивност на тока
ел.current supplyтокозахранване
ел.current supplyтокозахранващ
политех.current supplyзахранване с ток
политех.current supplyизточник на ток
добави значение или превод тук