gas-filled valve

  • Обща политехника
  • газонапълнена лампа
200 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
политех.acorn valveминиатюрна електронна лампа тип жълъд
физ.actual gasреален газ
политех.adjusting valveрегулиращ вентил
политех.admission valveвпускателен клапан
елн.ageing of valve'затвърдяване' на лампа
елн.aging of valve'затвърдяване' на лампа
тех.air bleed-off valveобезвъздушител
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air pillot valveавтоматичен регулиращ клапан с пневматично управление
тех.air valveпневмоклапан
политех.air valveвъздушен вентил
политех.air-filled tyreпневматична гума
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
политех.air-operated pillot valveавтоматичен регулиращ клапан с пневматично управление
тех.air-operated valveпневмоклапан
политех.air-operated valveклапан с пневматично задвижване
политех.aligned-grid valveелектронна лампа с подредени решетки
политех.amplifying valveусилвателна електронна лампа
политех.angle valveъглов вентил
политех.annular slide valveпръстеновиден шибър
газ.anti-surge valveантипомпажен кран
мед.aortic valveаортна клапа
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.atmospheric valveатмосферен вентил
политех.atmospheric valveвъздушен вентил
мед.atrioventricular valveпредсърдно-камерна клапа
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.automatic valveавтоматичен вентил
политех.auxiliary valveспомагателен клапан
зав.back valveпредпазител
политех.back valveобратен вентил
политех.back valveвъзвратен клапан
зав.back-pressure valveпредпазител
политех.back-pressure valveвъзвратен клапан
политех.back-pressure valveобратен вентил
мед.bag valve maskАмбу
политех.balanced valveуравновесен клапан
политех.balanced-valve amplifierдвутактен усилвател
политех.ball valveсачмен вентил
политех.ball valveпоплавков вентил
политех.ball-and-lever valveлостово-сачмен вентил
политех.beam valveелектроннолъчева лампа
политех.bell-shaped valveчашкообразен вентил
политех.bevel-fit valveклапан с конусно легло
политех.bevel-seated valveклапан с конусно легло
мед.bicuspid valveмитрална клапа
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
политех.bleed valveизпускателен клапан
политех.bleeder valveизпускателен клапан
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
мет.blow valveклапан за вдухване
политех.blow valveпредпазен клапан
мет.blow valve -клапан
политех.blow-down valveпредпазен клапан
политех.blow-gasотходен газ
политех.blow-off valveпредпазен клапан
политех.blow-out valveпродухвателен клапан
политех.blow-through valveпродухвателен вентил
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.bottom valveдънен клапан
политех.brake valveклапан на пневматична спирачка
политех.bucket valveклапан в бутало на помпа
политех.bullet valveсачмен вентил
политех.burnt gasотработен газ
тех.butterfly valveзаслонка
политех.butterfly valveдроселна клапа
политех.caged valveвисящ горен клапан
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.change-over valveпревключващ вентил
политех.charging valveзахранващ шибър
политех.check valveвъзвратен вентил
политех.check valveспирателен вентил, контролен вентил
политех.chimney gasдимен газ
политех.chimney valveдимов шибър
политех.choke valveдроселна клапа
политех.circulation valveобходен вентил
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clack valveшарнирен клапан
политех.clap valveшарнирен клапан
политех.clapper valveшарнирен клапан
политех.clean gasпречистен газ
политех.closing valveспирателен вентил
политех.clutch-application valveхидравличен вентил за задействуване на съединител
политех.coal gasсветилен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
астр.cometary gasкометен газ
политех.common slide valveплосъкшибър
политех.compensation valveизравнителен вентил
политех.complex gasсмесен газ
политех.compression release valveдекомпресионен клапан
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.conical-seat valveклапан с конусно легло
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.control valveрегулиращ вентил
политех.convert valveпреобразувателна електронна лампа
политех.cracking gasкрекинггаз
политех.cross-over valveпревключващ вентил
политех.cup valveчашковиден вентил
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.cut-off valveспирателен вентил
политех.cylindrical slide valveцилиндричен шибър
политех.dead-weight valveвентил с противотежест
политех.deflation valveизпускателен вентил
политех.deflection valveелектронна лампа с напречно управление
политех.delivery valveнагнетателен вентил
политех.delivery valveзахранващ вентил
политех.dental gasрайски газ
политех.detector valveдетекторна електронна лампа
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.diaphragm valveмембранен вентил
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.discharge valveизпускателен клапан
политех.discharge valveнагнетателен вентил
политех.discharging valveизпускателен вентил
политех.disconnecting valveспирателен вентил
политех.disk hinge valveдроселна клапа
политех.disk valveдисков клапан
политех.disk valveплосъкклапан
политех.distribution valveразпределителен вентил
политех.distributor valveразпределителен вентил
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.double-grid valveтетрод
политех.double-grid valveдвурешетъчна електронна лампа
политех.double-seat valveклапан с двойно легло
политех.drain valveизпускателен вентил
политех.drainage valveизпускателен вентил
политех.drop valveшарнирен клапан
политех.drop valveвъзвратна клапа
политех.drop-valve steam engineпарна машина с клапанно пароразпределение
политех.dry gasсух газ
политех.dump valveклапан за аварийно изпускане на гориво
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.easing valveразтоварващ клапан
политех.eduction valveизпускателен клапан
политех.ejector valveежекторен клапан
политех.electrometer valveелекетрометрична лампа
политех.electron gasелектронен газ
политех.electron-beam valveелектроннолъчева лампа
политех.electronic valveелектронна лампа
жп.emergency valveклапан за внезапна спирачка
политех.emergency valveпредпазен вентил
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.emptying valveизпускателен вентил
политех.envelope gasзащитен газ
политех.equalizing valveизравнителен вентил
политех.equilibrated valveуравновесен клапан
политех.equilibrium valveуравновесяващ вентил
политех.escape valveизпускателен клапан
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
политех.exhaust valveизпускателен вентил
политех.expansion valveразширителен шибър
ел.fabric-filled molding materialтекстолит
мет.fast acting valveбързодействащ изстрелващ клапан
мет.fast acting valveклапан
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
политех.feed valveзахранващ вентил
политех.feed-line valveвентил на захранващ тръбопровод
ядр.fermi gasфермигаз
политех.ferrite-filled rod radiatorферитен пръчковиден излъчвател
filledс примес
filledпълен с
политех.filled bandзапълнена зона
политех.filled shellзапълнен слой
ядр.filled trapзаета уловка
политех.filled-up groundнасипен пласт
политех.filling valveвентил за пълнене
политех.fire gasгоривен газ
политех.fire gasдимен газ
политех.fire valveхидрант
ядр.fissionable gasделящ се газ
политех.flap valveшарнирен клапан
политех.flat sluice valveшибър
политех.flat valveплосъкшибър
политех.flat-head valveклапан с плоска глава
политех.flat-seated valveклапан с плоско легло
политех.float valveпоплавъков клапан
политех.float-controlled valveпоплавъков клапан
политех.float-operated valveпоплавъков клапан
политех.flow of gasгазов поток
добави значение или превод тук