gas distribution

  • газоразпределителен
  • Техника
  • газоразпределение
198 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
физ.actual gasреален газ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
тех.air-distributionвъздухоразпределителен
air-gasгазововъздушен
air-gasгазовъздушен
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.asymmetrical distributionасиметрично разпределение
политех.asymptotic distributionасимптотично разпределение
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.binomial distributionбиномно разпределение
политех.binomial distribution functionфункция на биномно разпределение
политех.bivariate distributionдвумерно разпределение
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
политех.boltzmann distribution lawразпределение на болцман
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.burnt gasотработен газ
политех.cable-distribution headкабелна разпределителна кутия
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
мат.Cauchy distribution functionфункция на разпределение на Коши
политех.charge distributionразпределение на зарядите
политех.chimney gasдимен газ
политех.circle of distributionдиаграма на разпределението
политех.circle of distributionкръгова диаграма
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.constant-current distributionразпределение при постоянна стойност на тока
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.cracking gasкрекинггаз
политех.cumulative distribution functionфункция на разпределение
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.current distributionразпределение на ток
политех.curve of distributionкрива на разпределение
политех.density distributionразпределение на плътност
политех.density of distributionплътност на рзпределение
политех.dental gasрайски газ
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.direct-current distributionразпределение с постоянен ток
политех.discrete distributionдискретно разпределение
distributionразпределение, разпределяне, раздаване, разделяне
distributionразпространителски
търг.distributionдистрибутиране
търг.distributionдистрибуционен
търг.distributionдистрибуторство
distributionразпространение, бройка (продадени вестници и пр.), печ. разпиляване (на набор в косите)
ел.distribution boardразпределително табло
политех.distribution boxразпределителен кутия
ел.distribution busразпределителна шина
ел.distribution cabinetразпределителен шкаф
тлф.distribution cableразпределителен кабел
политех.distribution centreразпределителен център
политех.distribution coefficientкоефициент на разпределение
политех.distribution curveкрива на разпределение
политех.distribution diagramкръгова диаграма на газоразпределение
софт.distribution diskдистрибутив
политех.distribution factorкоефициент на разпределение
политех.distribution feederразпределителен фидер
тлф.distribution frameрепартитор
политех.distribution functionфункция на разпределение
политех.distribution gearзъбно колело на разпределителния вал
софт.distribution kitдистрибутив
политех.distribution lawзакон за разпределение
елн.distribution lineелектропровод
политех.distribution mainглавен разпределителен тръбопровод
политех.distribution networkразпределителна мрежа
политех.distribution noiseшум от токоразпределяне
политех.distribution of zerosразпределение на нули
политех.distribution panelразпределително табло
ел.distribution pillarразпределителна колонка
политех.distribution pipelineразпределителен тръбопровод
тех.distribution pipingразводка
политех.distribution pipingразпределителен тръбопровод
мат.distribution rangeразмах на разпределение
политех.distribution reinforcementразпределителна арматура
политех.distribution reservoirразпределителен резервоар
тлв.distribution sectionсекция за разпределяне на програмата
политех.distribution systemразпределителна система
политех.distribution transformerразпределителен трансформатор
политех.distribution trunk lineглавна захранваща линия в разпределителна мрежа
политех.distribution valveразпределителен вентил
стат.distribution-freeнепараметричен
политех.distribution-free statisticнепараметрична статистика
политех.domestic gasгаз за битови нужди
юр.drug distributionнаркоразпространение
политех.dry gasсух газ
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
ел.electric distribution boardелектротабло
ел.electric distribution panelелектротабло
ен.electric power distributionелектроразпределение
политех.electron gasелектронен газ
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.energy distributionразпределение на енергия
ен.energy distributionенергоразпределителен
политех.energy-distribution curveкрива на разпределението на енергия
политех.envelope gasзащитен газ
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
ядр.fermi gasфермигаз
политех.field distributionразпределение на поле
политех.fine-scaled distributionфино разпределение
политех.fire gasгоривен газ
политех.fire gasдимен газ
ядр.fissionable gasделящ се газ
тех.flow distributionпотокоразпределение
политех.flow of gasгазов поток
политех.flue gasдимен газ
политех.flue gasпещен газ
тех.flue-gas ductгазоход
политех.force distributionразпределение на сили
политех.frequency distributionчестотно разпределение
политех.fuel gasгаз за горивни цели
авто.fuel-air mixture distributionгазоразпределение
политех.furnace gasпещен газ
gasнасищам/пълня с газ
gasобгазявам
gasизпускам/отделям газ
gasгаз, светилен газ
текст.gasпърля
тех.gasгазо-окислителен
тех.gasзагазявам
политех.gasотделям газ
политех.gasзареждам с гориво, поразявам с отровни вещества
политех.gasбензин
политех.gasгазирам
gasмин. гризу
газ.gasгазгенераторен
тех.gas abstractionгазоотвеждащ
тех.gas alarmгазсигнализатор
тех.gas alarmгазсигнализаторен
тех.gas analyserгазанализатор
тех.gas analyserгазоанализатор
тех.gas analyzerгазоанализатор
тех.gas analyzerгазанализатор
тех.gas and smoke impermeabilityгазодимонепроницаемост
тех.gas blowerгазодувка
хром.gas chromatographicгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографски
gas cleaningгазоочистване
тех.gas cleaningгазоочистка
стр.gas concreteгазобетон
стр.gas concreteгазобетонен
тех.gas coolerгазоохладител
политех.gas currentйонен ток
тех.gas detectorгазсигнализаторен
тех.gas detectorгазсигнализатор
тех.gas detectorгаздетекторен
ел.gas dischargeгазоразряден
тех.gas distributorгазоразпределител
тех.gas ductгазоход
физ.gas dynamicsгазодинамика
хим.gas emissionгазоотделяне
тех.gas evacuationгазоотвеждащ
хим.gas evolutionгазоотделяне
gas exchangeгазообмяна
тех.gas extractionгазоотвеждащ
мет.gas furnaceгазова пещ
тех.gas impermeabilityгазонепроницаемост
тех.gas impermeableгазонепропусклив
тех.Gas Metering StationГазоизмервателна Станция
тех.gas permeabilityгазопропускливост
тех.gas permeableгазопропусклив
gas purificationгазоочистване
тех.gas purificationгазоочистка
нефт.gas receiverгазголдер
нефт.gas receiverгазхолдер
хим.gas releaseгазоотделяне
тех.gas removalгазоотвеждащ
gas serviceгазоснабдяване
нефт.gas storage holderгазголдер
нефт.gas storage holderгазхолдер
добави значение или превод тук