continuous-wave gas-laser altimeter

  • Обща политехника
  • високомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
199 допълнителни резултата:
политех.absolute altimeterабсолютен високомер
астр.accretion by gasгазова акреция
политех.acoustic altimeterакустичен високомер
политех.acoustic waveакустична вълна
политех.acoustic wave amplifierусилвател на акустични вълни
политех.acoustic-wave amplificationусилване на акустични вълни
политех.acoustical altimeterакустичен високомер
физ.actual gasреален газ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air waveвъздушна вълна
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
политех.all-wave receiverвсевълнов приемник
altimeterалтиметър, висотомер
физ.altimeterалтиметър
ав.altimeterвисотомер
геод.altimeterвисочинометър
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.associated waveспрегната вълна
политех.audio-frequency waveзвукова вълна
политех.audio-frequency waveвълна със звукова честота
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.backward waveобратна вълна
политех.band-gap laser actionлазерен ефект при междузонни преходи
политех.barometric altimeterбарометричен високомер
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
политех.blast waveвзривна вълна
мет.blast-furnace gasдоменен газ
политех.bloch waveвълна на блох
политех.bloch waveблохова вълнова функция
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.breaking waveприбой
политех.burnt gasотработен газ
политех.capacitive altimeterкапацитивен високомер
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.carrier waveносеща вълна
политех.chimney gasдимен газ
политех.circular waveкръгова вълна
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.clockwise polarized waveвълна, поляризирана надясно
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
политех.complex waveвълна със сложна форма
политех.composite waveсъставна вълна
рад.composite wave filterсложен филтър
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.continuos-wave acceleratorускорител с постоянна честота на ускоряващото напрежение
continuousнеспирен
continuousпостоянен
continuousнепрекъснат
елн.continuousправ, постоянен
ел.continuous currentправ ток
ел.continuous currentпостоянен ток
инф.continuous loopingзацикляне
тех.continuous welded railбезнаставов релсов път
тех.continuous welded rail trackбезнаставов
политех.continuous-charge furnaceпещ с непрекъснато зареждане
политех.continuous-current locomotiveелектрически локомотив с постоянен ток
политех.continuous-deck damконтрафорсна язовирна стена с непрекъснати плоски покрития
политех.continuous-discharge stokerмеханично огнище с непрекъснато отстраняване на сгурията
политех.continuous-dutyпредназначение продължителна непрекъсната работа
политех.continuous-dutyпродължителна работа
политех.continuous-dutyпредвиден за продължително постоянно натоварване
политех.continuous-duty electromagnetелектромагнит за продължителен режим на работа
политех.continuous-milling machineфрезов автомат
политех.continuous-path controlконтурно цифрово управление
политех.continuous-path control systemсистема за контурно програмно управление
политех.continuous-path systemсистема за контурно програмно управление
политех.continuous-pressure operationработа при непрекъснато натискане на бутон
политех.continuous-rolling millвалцовъчна машина с непрекъснато действие
политех.continuous-speed coneконусен барабан на безстепенна предавка
политех.continuous-wave laserлазер с непрекъснато излъчване
политех.continuous-wave laser actionнепрекъсната лазерна генерация
политех.continuous-wave maserмазер с непрекъснато действие
политех.converging waveсходаща вълна
политех.cosine waveкосинусоидна вълна
политех.cosinusoidal waveкосинусоидна вълна
политех.counter-clockwise polarized waveвълна, поляризирана наляво
политех.cracking gasкрекинггаз
политех.crystal line laserкристален лазер
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
ел.current waveвълна на тока
политех.cw laserлазер с непрекъснато излъчване
политех.cyclotron-wave amplifierусилвател на циклотронна вълна
политех.cylindrical waveцилиндрична вълна
политех.dackward-wave amplifierусилвател с обратна вълна
политех.damped waveзатихваща вълна
политех.damped-wave trainсерия затихващи трептения
политех.decaying waveзатихваща вълна
политех.deformed waveизкривена вълна
политех.demagnetization by continuousразмагнитване чрез периодично изменящ посоката си магнитен поток
политех.dental gasрайски газ
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.detonation waveвзривна вълна
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.diffracted waveпречупена вълна
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.diode laserдиоден лазер
рад.direct waveповърхностна вълна
политех.direct waveпряка вълна
политех.diverging waveразходяща вълна
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.dominant waveпреобладаваща вълна
политех.double-wave detectionдвуполупериодно детектиране
политех.double-wave rectificationдвуполупериодно изправяне
рад.downcoming waveпространствена отразена вълна
политех.dry gasсух газ
тех.dust-gasпрахогазов
политех.earthquake waveсеизмична вълна
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.echo altimeterотражателен високомер
политех.elastic waveеластична вълна
политех.elastic-wave amplifierусилвател на пъргава вълна
политех.electric waveелектрическа вълна
политех.electrical-capacity altimeterкапацитивен високомер
политех.electromagnetic waveелектромагнитна вълна
политех.electromagnetic wave dispersionдисперсия на електромагнитни вълни
политех.electron gasелектронен газ
политех.electrostatic altimeterкапацитивен високомер
политех.elliptically-polarized waveелиптично поляризирана вълна
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.envelope gasзащитен газ
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
политех.expanding waveразходяща вълна
политех.explosive waveвзривна вълна
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
ядр.fermi gasфермигаз
политех.fire gasгоривен газ
политех.fire gasдимен газ
ядр.fissionable gasделящ се газ
политех.flame laserлазер с пламъчно възбуждане
политех.flood waveприиждаща вълна
политех.flow of gasгазов поток
политех.flue gasпещен газ
политех.flue gasдимен газ
тех.flue-gas ductгазоход
политех.forward waveпряка вълна
политех.forward waveповърхностна вълна
политех.free waveсвободна вълна
политех.free-space wave propagationразпространение на радиовълни в свободно пространство
политех.free-space wave propagationсвободно разпространение на радиовълни
политех.fuel gasгаз за горивни цели
политех.full waveпълен период
политех.full waveпълно трептене
ел.full-waveдвуполупериоден
политех.full-wave circuitмостова схема
политех.full-wave circuitдвуполупериодна схема
ел.full-wave connectionмостова схема
ел.full-wave connexionмостова схема
политех.full-wave doublerдвуполупериоден изправител с удвояване на напрежението
политех.full-wave doubler circuitдвуполупериодна схема с удвояване на напрежението
политех.full-wave doubler circuitмостова схема с удвояване на напрежението
политех.full-wave rectificationдвуполупериодно изправяне
политех.full-wave rectifierдвуполупериоден токоизправител
политех.fundamental waveосновна вълна
политех.furnace gasпещен газ
gasизпускам/отделям газ
gasгаз, светилен газ
gasобгазявам
gasнасищам/пълня с газ
текст.gasпърля
тех.gasзагазявам
тех.gasгазо-окислителен
политех.gasбензин
политех.gasгазирам
политех.gasотделям газ
политех.gasзареждам с гориво, поразявам с отровни вещества
gasмин. гризу
газ.gasгазгенераторен
тех.gas abstractionгазоотвеждащ
тех.gas alarmгазсигнализатор
тех.gas alarmгазсигнализаторен
тех.gas analyserгазанализатор
тех.gas analyserгазоанализатор
тех.gas analyzerгазанализатор
тех.gas analyzerгазоанализатор
тех.gas and smoke impermeabilityгазодимонепроницаемост
тех.gas blowerгазодувка
добави значение или превод тук