gas-filled tube

  • Обща политехника
  • газонапълнена лампа
  • газотрон
200 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
политех.acorn tubeминиатюрна електронна лампа тип 'желъд'
физ.actual gasреален газ
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air tubeвъздухопровод
политех.air tubeвътрешна гума
политех.air-cooled tubeелектронна лампа с въздушно охлаждане
политех.air-filled tyreпневматична гума
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
изм.air-speed tubeтръба на пито
политех.all-metal tube baseстъклена основа на метална лампа
политех.amplifying tubeусилвателна електронна лампа
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.aspirating tubeсмукателен тръбопровод
политех.aspirating tubeсмукателна вентилационна тръба
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.baly tubeтръба на бали
политех.bantam tubeминиатюрна електронна лампа
политех.bare tubeгладка тръба
политех.bare tubeоткрита тръба
политех.beam tubeелектроннолъчева лампа
политех.beam-deflection tubeелектроннолъчеба лампа с отклонение на лъча
политех.bent tubeогъната тръба
политех.bent tubeтръбна дъга, тръбно коляно
политех.bent-tube boilerкотел с огънати тръби
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
политех.blast tubeдюза
политех.blast tubeтръба на нагнетателна система, тръба на пневмосистема
мет.blast-furnace gasдоменен газ
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
политех.blowing tubeпродухвателна тръба
boiler tubeсерпентина
политех.boiler tubeкотелна тръба
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.brace tubeтръбен обтегач
политех.brake-field tubeелектронна лампа със спирачно поле
политех.branch tubeотклонителна тръба
политех.bubble tubeампула на водна либела
политех.buffer tubeбуферна електронна лампа
политех.buib tubeепруветка със сферично разширение
политех.burnt gasотработен газ
политех.camera tubeпредавателна тръба
политех.capillary tubeкапилярна тръба
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.cascade tubeелектронна стъпална лампа
политех.cascade tubeсекционна рентгенова лампа
политех.caterpillar tubeгофрирана тръба
политех.cathode ray tube indicatorелектроннолъчев индикатор
политех.cathode-ray tubeелектроннолъчева тръба
изч.cathode-ray tube adderелектроннолъчев суматор
политех.cathode-ray tube displayелектроннолъчева индикация
политех.central tube frameсредна тръбна рама
политех.ceramic tubeкерамична тръба
политех.chaul tubeрентгенова тръба за ниско напрежение
политех.chimney gasдимен газ
политех.choke tubeдюза, тръба на шумозаглушител
политех.choke tubeдифузор
политех.circulation tubeциркулационна тръба
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.clipper tubeограничителна електронна лампа
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.cold-cathode tubeелектронна лампа със студен катод
тлв.colour-picture tubeкинескоп за цветно изображение
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
политех.combustion tubeгоривна камера
политех.combustion tube furnaceтръбна пещ за органичен елементарен анализ
астр.cometary gasкометен газ
политех.comparison tubeелектронна колориметрична епруветка
политех.compensating tubeлира
политех.complex gasсмесен газ
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.converter tubeпреобразувателна електронна лампа
политех.conveyor tubeтранспортен тръбопровод
политех.cooling tubeохлаждаща тръба
политех.cooling tubeтръба на охладител
политех.cooling-water tubeтръби за подаване на охлаждаща вода
политех.core tubeвътрешна тръба
политех.core tubeвътрешен елемент на конструкция, състояща се от две съосни тръби
политех.corrugated tubeгофрирана тръба
ядр.counter tubeброячна лампа
политех.coupling tubeсъединителна тръба
политех.cracking gasкрекинггаз
политех.cross-field tubeелектронна лампа с кръстосани полета
политех.cross-tube boilerкотел с напречни изпарителни тръби
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.dacade counter tubeдекатрон
тлв.dark-trace tubeскиатрон
политех.decade counting tubeдесетична броителна лампа
политех.deflection tubeотклонителна тръба
политех.deflection tubeотклонение, електроннолъчева лампа с отклонение на лъча
политех.demountable tubeразглобяема електронна лампа
политех.dental gasрайски газ
политех.depression tubeвакуумна тръба
политех.depression tubeвакуумна електронна лампа
политех.detector tubeдетекторна електронна лампа
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.discharge tubeизпускателна тръба
политех.discharge-tube rectifierйонен токоизправител, газотрон
политех.discharge-tube rectifierгазов токоизправител
политех.display tubeиндикаторна лампа
политех.distance tubeдистанционна тръба
политех.divergent tubeразширяваща се тръба
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.double-beam tubeелектронна двулъчева осцилоскопна лампа
политех.downcomer tubeнизходящ щранг
политех.downcomer tubeнизходяща тръба
политех.downtake tubeнизходящ щранг
политех.downtake tubeнизходяща тръба
хидр.draft-tube gateзатвор за изсмукваща тръба
политех.drain tubeдренажна тръба
политех.draught tubeсмукателна тръба
политех.draught-tube bendколяно на смукателна тръба
политех.draw-tube telescopeсгъваем телескоп
елн.drift tubeклистрон
политех.drive tubeобсадна тръба
политех.driver tubeуправляваща електронна лампа
политех.drop tubeнапорна тръба
политех.dry gasсух газ
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.electron gasелектронен газ
политех.electron tubeелектронна лампа
политех.electron tube detectorлампов детектор
политех.electron-beam tubeелектроннолъчева лампа
политех.electronic tubeелектронна лампа
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.envelope gasзащитен газ
политех.evaporating tubeизпарителна тръба
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
ел.exhaust tubeтръбичка, за пълнене на газ колбата на лампа
двиг.exhaust tubeауспух
политех.extension tubeразрешителна тръба
политех.extruded tubeекструдирана тръба
ел.fabric-filled molding materialтекстолит
политех.fall tubeнизходяща тръба
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
политех.feed tubeзахранваща тръба
политех.feed tubeподаваща тръба на маханизъм за подаване на прътов материал
ядр.fermi gasфермигаз
политех.ferrite-filled rod radiatorферитен пръчковиден излъчвател
filledс примес
filledпълен с
политех.filled bandзапълнена зона
политех.filled shellзапълнен слой
ядр.filled trapзаета уловка
политех.filled-up groundнасипен пласт
политех.filler tubeвпускателна тръба
политех.filler tubeщуцер за зареждане
политех.fin tubeребреста тръба
политех.finned tubeребреста тръба
политех.fire gasгоривен газ
политех.fire gasдимен газ
политех.fire tubeдимогарна тръба
ядр.fissionable gasделящ се газ
политех.flame tubeпламъчна тръба
политех.flanged tubeтръба с фланец
политех.flare tubeтръба с разширение в края
политех.flash tubeктф
политех.flash tubeлампа-светкавица
политех.flash tubeосветителна тръба
политех.flash tubeимпулсна електронна лампа
политех.flattened tubeтръба с елипсовидно сечение
ел.flexible tubeшлаух
политех.flexible tubeмаркуч
политех.flow of gasгазов поток
политех.flow tubeразходомерна тръба
политех.flue gasдимен газ
политех.flue gasпещен газ
политех.flue tubeпламъчна тръба
тех.flue-gas ductгазоход
политех.fluorescent tubeлуминесцентна тръба
политех.forked tubeу-образна разклонителна тръба
политех.fuel gasгаз за горивни цели
политех.funnel tubeфилтрираща тръбичка
политех.funnel tubeфуния с удължена тръбичка
политех.furnace gasпещен газ
политех.furnace tubeекранна тръба
политех.furnace-wall tubeекранна тръба
добави значение или превод тук