gas-control tube

  • Обща политехника
  • тиратрон
200 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
политех.acorn tubeминиатюрна електронна лампа тип 'желъд'
физ.actual gasреален газ
политех.adaptive controlадаптивно управление
политех.advance controlрегулиране на изпреварването на запалването
политех.air controlпневматично регулиране
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air pollution controlборба със замърсяването на атмосферата
политех.air tubeвъздухопровод
политех.air tubeвътрешна гума
политех.air-control breakerавтоматичен прекъсвач с гасене на дъгата
политех.air-cooled tubeелектронна лампа с въздушно охлаждане
air-gasгазововъздушен
air-gasгазовъздушен
изм.air-speed tubeтръба на пито
ав.air-traffic controlуправление на полетите
политех.air-traffic control systemсистема за управление на въздушния транспорт
политех.all-metal tube baseстъклена основа на метална лампа
политех.amplification controlрегулиране на усилване
политех.amplifying tubeусилвателна електронна лампа
политех.antenna-control boardантенен комутатор
политех.anticipating controlпредупредително регулиране, изпреварващо регулиране по производна
ав.approach controlуправление на движението на самолети в зоната на летище
политех.area controlуправление движението на самолети по трасе
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.aspirating tubeсмукателен тръбопровод
политех.aspirating tubeсмукателна вентилационна тръба
политех.assisted controlуправление с хидравлични усилватели
политех.astigmatism controlрегулиране на астигматизма в електроннолъчева тръба
политех.asynchronic controlасинхронен токопрекъсвач
политех.attitude controlуправление на пространственото положение апарат
политех.attitude control deviceмеханизъм за ориентиране
политех.audio control engineerзвукооператор
политех.automatic control engineeringтехника на автоматичното управление
политех.automatic control systemсистема за автоматично управление
политех.automatic control theoryтеория на автоматичното управление
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
тех.automatic remote controlтелемеханика
политех.automatic-control installationуредба с автоматично регулиране или управление
рад.automatic-gain controlавтоматично регулиране на усилване
рлк.azimuth controlуправление на азимута
политех.background controlрегулиране на фона
политех.baly tubeтръба на бали
политех.bandwidth controlрегулиране на пропусканата лента
политех.bantam tubeминиатюрна електронна лампа
политех.bare tubeоткрита тръба
политех.bare tubeгладка тръба
политех.beam controlуправление с лъч
политех.beam tubeелектроннолъчева лампа
политех.beam-deflection tubeелектроннолъчеба лампа с отклонение на лъча
политех.bent tubeтръбна дъга, тръбно коляно
политех.bent tubeогъната тръба
политех.bent-tube boilerкотел с огънати тръби
политех.biased gain controlзадържано регулиране на усилването
политех.bin-level controlрегулиране на нивото на бункер
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
политех.blast tubeтръба на нагнетателна система, тръба на пневмосистема
политех.blast tubeдюза
мет.blast-furnace gasдоменен газ
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
политех.blowing tubeпродухвателна тръба
boiler tubeсерпентина
политех.boiler tubeкотелна тръба
политех.boiler-turbine control systemсистема за автоматично управление на блок 'котел-турбина'
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.bowden controlзадействане чрез жило
политех.brace tubeтръбен обтегач
политех.brake-field tubeелектронна лампа със спирачно поле
политех.branch tubeотклонителна тръба
политех.brush-shifting controlрегулиране чрез изместване на четките
политех.bubble tubeампула на водна либела
политех.buffer tubeбуферна електронна лампа
политех.buib tubeепруветка със сферично разширение
политех.burnt gasотработен газ
политех.button-type controlуправление чрез бутони
политех.camera tubeпредавателна тръба
политех.capillary tubeкапилярна тръба
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
двиг.carburrettor control linkageлостов механизъм на карбуратор
политех.card controlуправление с перфокарти
хим.carrier gasгаз-носител
политех.cascade controlстъпално управление
политех.cascade tubeелектронна стъпална лампа
политех.cascade tubeсекционна рентгенова лампа
политех.caterpillar tubeгофрирана тръба
политех.cathode ray tube indicatorелектроннолъчев индикатор
политех.cathode-ray tubeелектроннолъчева тръба
изч.cathode-ray tube adderелектроннолъчев суматор
политех.cathode-ray tube displayелектроннолъчева индикация
рлк.centering controlорган за центриране
политех.centering controlуправление на центровката, регулатор на центрирането
политех.central control boardцентрален пулт за управление
политех.central control deskцентрално табло за управление
политех.central tube frameсредна тръбна рама
centralisation of controlдиспечеризация
политех.centralization of controlцентрализация на управлението
ам.centralization of controlдиспечеризация
политех.centralized controlцентрализирано управление
политех.centralized control unitцентрализирано управляващо устройство
политех.centralized traffic-control systemцентрализирано регулиране на движението
рлк.centring controlорган за центриране
политех.centring controlуправление на центровката, регулатор на центрирането
политех.ceramic tubeкерамична тръба
изч.channel control unitуправляващо устройство на канал
авто.charge-control lampконтролна лампичка за зареждане
политех.chaul tubeрентгенова тръба за ниско напрежение
политех.chimney gasдимен газ
политех.choke tubeдифузор
политех.choke tubeдюза, тръба на шумозаглушител
политех.circulation tubeциркулационна тръба
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.clipper tubeограничителна електронна лампа
политех.close controlпрецизен контрол
авт.closed-cycle controlрегулиране по затворен цикъл
авт.closed-loop controlрегулиране по затворен цикъл
политех.clutch controlмеханизъм за управление на съединител
политех.clutch controlмеханизъм за задействуване на съединител
политех.co-ordinate positioning control systemсистема за точково програмно управление
политех.coal gasсветилен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coarse controlгрубо регулиране
политех.code control systemкодова система за управление
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.cold-cathode tubeелектронна лампа със студен катод
тлв.colour-picture tubeкинескоп за цветно изображение
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
политех.combustion controlрегулиране процеса на горенето
политех.combustion tubeгоривна камера
политех.combustion tube furnaceтръбна пещ за органичен елементарен анализ
астр.cometary gasкометен газ
политех.common controlединна мрежа от геодезични точки
политех.comparison tubeелектронна колориметрична епруветка
политех.compensating tubeлира
политех.complex gasсмесен газ
политех.computer controlкомпютърно управление
политех.computerized numerical controlкомпютъризирано цифрово програмно управление
политех.computerized numerical controlмашина с система за цифрово програмно управление
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.configuration controlконфигурационно управление
политех.constant value controlрегулиране със стабилизиране на регулируемата величина
политех.contactor-type controlконтакторно управление
политех.continuous-path controlконтурно цифрово управление
политех.continuous-path control systemсистема за контурно програмно управление
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.contouring controlконтурно цифрово управление
политех.contouring control systemсистема за контурно програмно управление
тлв.contrast controlрегулиране на контраста
controlвъзпирам, сдържам, обуздавам, владея, овладявам (чувства)
controlвласт, управление, ръководство, ръководене, регулиране
controlконтролен, проверочен
controlконтрол (а), проверка, контролен опит, контролно животно (при опит), контролен/проверочен пункт, контролна служба
controlпредохрана
controlвладея, господар съм на, държа във властта си, ръководя, напътвам, контролирам, служа си с, управлявам
controlпроконтролирам
controlконтролирам, надзиравам, регулирам, проверявам
controlдух, който се проявява чрез медиум при спиритически сеанс
тех.controlлост/механизъм за управление, арматурно/контролно табло
геод.controlгеодезическа основа мрежа от опорни точки
политех.controlрегулирам, контролирам, обуздавам
политех.controlсвързване на геодезическа мрежа
политех.controlрегулиране, контрол
политех.control accuracyточност на регулиране
политех.control actionуправляващо въздействие
политех.control action coefficientкоефициент на регулиращо въздействие
политех.control algorithmалгоритъм на управление
политех.control areaобласт на управление
политех.control armлост за управление
политех.control assemblyвъзел на управление
политех.control automatonуправляващ автомат
политех.control batteryбатерия за управление
политех.control benchконтролен стенд
политех.control blockрегулиращ блок
политех.control boardкоманден пулт
политех.control boxпулт за управление
политех.control buttonбутон за управление
политех.control cabinкабина за управление
политех.control cableкабел за управление
политех.control camгърбица за управление
политех.control centreцентър за управление
политех.control chainверига на механизъм за управление
политех.control characterуправляващ знак
политех.control characteristicхарактеристика на управление
политех.control characteristicпускова характеристика
control chartциклограма
политех.control chartконтролна карта
политех.control circuitверига за управление, схема на управляващо устройство
добави значение или превод тук