gas emission

  • Химия
  • газоотделяне
199 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
физ.actual gasреален газ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
air-gasгазововъздушен
air-gasгазовъздушен
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.atmospheric emissionемисия в атмосферата
политех.autoelectronic emissionавтоелектронна емисия
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
рад.beam emissionнасочено предаване
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.burnt gasотработен газ
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.cathode emissionкатодна емисия
политех.chimney gasдимен газ
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coefficient of emissionкоефициент на излъчване
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.cold emissionавтоелектронна емисия
политех.combination gasсмесен газ
политех.combination gasприроден газ
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.corpuscular emissionкорпускулярно излъчване
политех.cracking gasкрекинггаз
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.dental gasрайски газ
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.disintegration by alpha emissionразпадане с излъчване на алфа-частици
политех.disintegration by alpha-particle emissionразпадане с излъчване на алфа-частици
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.dry gasсух газ
политех.dust emissionемисия на прах
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.electron emissionелектронна емисия
политех.electron gasелектронен газ
политех.electronic emissionелектронна емисия
физ.emissionлъчение
физ.emissionизлъчване, лъчение, ел. изпразване, електронна емисия
фин.emissionемисия
тех.emissionемитиране
emissionиздаване, изпускане, изхвърляне, отделяне, излъчване, физиол. отделяне, секрет
политех.emission abilityизлъчвателна способност
политех.emission analysisемисионен анализ
политех.emission bandзона на излъчване
политех.emission cellемисионен фотоелемент
политех.emission currentток на емисия
политех.emission currentемисионен ток
политех.emission factorкоефициент на вредност на производство
политех.emission inventoryинвентаризация на газообразни замърсители
елн.emission layerемисионен слой
политех.emission layerповърхностен излъчващ слой
политех.emission monitoringмониторинг на газови емисии
политех.emission nebulaемисионна мъглявина
хим.emission of gasгазоотделяне
физ.emission of heatтоплоотдаване
политех.emission rateинтензивност на излъчване
политех.emission rateизлъчвателна способност
политех.emission regulatorрегулатор на емисия
политех.emission spectrophotometerемисионен спектрофотометър
политех.emission spectroscopyемисионна спектроскопия
политех.emission spectrumемисионен спектър
политех.emission steamотработила пара
политех.emission testпроверка на токсичността на отработилите газове
политех.emission transitionпреход с излъчване
политех.emission-measuring deviceуред за измерване на електронна емисия
политех.emission-spectrum analysisемисионен анализ
политех.envelope gasзащитен газ
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
ядр.fermi gasфермигаз
политех.field ion emissionстудена йонна емисия
политех.field-emissionавтоелектронна емисия
политех.field-emissionавтоелектронен
политех.field-emission microscopeемисионен микроскоп
политех.filament emissionкатодна емисия
политех.fire gasдимен газ
политех.fire gasгоривен газ
ядр.fissionable gasделящ се газ
политех.flow of gasгазов поток
политех.flue gasдимен газ
политех.flue gasпещен газ
тех.flue-gas ductгазоход
политех.fuel gasгаз за горивни цели
политех.furnace gasпещен газ
политех.gamma-ray emissionгама-излъчбане
gasнасищам/пълня с газ
gasобгазявам
gasизпускам/отделям газ
gasгаз, светилен газ
текст.gasпърля
тех.gasзагазявам
тех.gasгазо-окислителен
политех.gasзареждам с гориво, поразявам с отровни вещества
политех.gasбензин
политех.gasгазирам
политех.gasотделям газ
gasмин. гризу
газ.gasгазгенераторен
тех.gas abstractionгазоотвеждащ
тех.gas alarmгазсигнализатор
тех.gas alarmгазсигнализаторен
тех.gas analyserгазанализатор
тех.gas analyserгазоанализатор
тех.gas analyzerгазанализатор
тех.gas analyzerгазоанализатор
тех.gas and smoke impermeabilityгазодимонепроницаемост
тех.gas blowerгазодувка
хром.gas chromatographicгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографски
хром.gas chromatographyгазхроматографичен
gas cleaningгазоочистване
тех.gas cleaningгазоочистка
стр.gas concreteгазобетон
стр.gas concreteгазобетонен
тех.gas coolerгазоохладител
политех.gas currentйонен ток
тех.gas detectorгазсигнализатор
тех.gas detectorгаздетекторен
тех.gas detectorгазсигнализаторен
ел.gas dischargeгазоразряден
gas distributionгазоразпределителен
тех.gas distributionгазоразпределение
тех.gas distributorгазоразпределител
тех.gas ductгазоход
физ.gas dynamicsгазодинамика
тех.gas evacuationгазоотвеждащ
хим.gas evolutionгазоотделяне
gas exchangeгазообмяна
тех.gas extractionгазоотвеждащ
мет.gas furnaceгазова пещ
тех.gas impermeabilityгазонепроницаемост
тех.gas impermeableгазонепропусклив
тех.Gas Metering StationГазоизмервателна Станция
тех.gas permeabilityгазопропускливост
тех.gas permeableгазопропусклив
gas purificationгазоочистване
тех.gas purificationгазоочистка
нефт.gas receiverгазголдер
нефт.gas receiverгазхолдер
хим.gas releaseгазоотделяне
тех.gas removalгазоотвеждащ
gas serviceгазоснабдяване
нефт.gas storage holderгазголдер
нефт.gas storage holderгазхолдер
gas supplyгазификационен
политех.gas supplyгазоснабдяване
тех.gas tightnessгазонепроницаемост
тех.gas turbineгазотурбинен
тех.gas turbine compressorгазотурбокомпресорен
тех.gas ventingгазоотвеждащ
тех.gas welderоксижен
тех.gas- and smoke-tightnessгазодимонепроницаемост
тех.gas-abstractionгазоотвеждащ
политех.gas-actuated relayреле, което се задействува от газова струя
физ.gas-aerosolгазоаерозолен
gas-airгазововъздушен
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gas-compression pumpгазов компресор
авто.gas-control leverлост за управление на дроселна клапа
политех.gas-control tubeтиратрон
политех.gas-controlled tubeтиратрон
политех.gas-conversion processпревръщане на газ в бензин
политех.gas-cooledгазово охлаждан
политех.gas-cooled reactorреактор с газово охлаждане
политех.gas-discharge arresterгазов разрядник
политех.gas-discharge arrestorгазов разрядник
политех.gas-discharge lampгазоразрядна лампа
политех.gas-discharge plasmaгазоразрядна плазма
политех.gas-discharge rectifierгазотронен токоизправител
политех.gas-discharge valveгазоразрядна електронна лампа
gas-distributingгазоразпределителен
gas-distributionгазоразпределителен
политех.gas-distribution systemгазоразпределителна система
добави значение или превод тук