flow of gas

  • Обща политехника
  • газов поток
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive-flow machiningструйно-абразивна обработка
политех.accelerated flowускорено течение
астр.accretion by gasгазова акреция
физ.actual gasреален газ
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air-flow controllerрегулатор за разхода на въздух
политех.air-flow meterветромер
политех.air-flow resistanceаеродинамично съпротивление
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
елн.angle of current flowъгъл на отсечката на протичането на ток
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.axial flowосов поток
политех.axial flowосово течение
политех.axial-flow blowerаксиален компресор
политех.axial-flow compressorаксиален компресор
политех.axial-flow fanосов вентилатор
политех.axial-flow jet engineосов реактивен двигател
политех.axial-flow pumpаксиална помпа
политех.axial-flow turbineаксиална турбина
политех.axial-flow turbojetтурбореактивен двигател с осов компресор
политех.backward flowнасрещен поток
политех.backward flowпротивоток
политех.base flowотток на почвена вода
политех.blade-to-blade flowмеждулопатково течение
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
физиол.blood flowкръвоток
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.burnt gasотработен газ
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.chimney gasдимен газ
политех.circular flowкръгов поток
политех.circular flowкръгово течение
политех.circulating flowциркулационен поток
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean flowбезвихров поток
политех.clean flowбезвихрово течение
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.cold flowпластично течение
политех.cold flow turningспининговане, изтегляне на струг
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
политех.combined-flow turbineтурбина на франсис
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
политех.compression flowтечение под действие на налягане
мин.con-flowнасочен против потока
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.constant flowпостоянна течение
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
counter-current flowпротивопоточен
политех.counter-current flowнасрещен поток
политех.counter-current flowпротивоток
политех.counter-current-flow condenserпротивотоков кондензатор
counter-flowпротивопоточен
ам.countercurrent flowпротивопоточен
политех.cracking gasкрекинггаз
политех.cross-flowнапречен поток
политех.cross-flowнапречно течение
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.current flowелектрически поток
изч.data flowпоток на данни
изч.data flow diagramблоксхема на преминаване на данни
политех.dental gasрайски газ
политех.design flowизчислен разход
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.diagonal-flow turbineрадиално-осова турбина
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.direct-flowправотоков
политех.direct-flow compressorправотоков компресор
политех.domestic gasгаз за битови нужди
тех.double-flowдвупоточен
политех.double-flow engineдвуконтурен турбореактивен двигател
политех.double-flow turbineдвупоточна турбина
политех.down flowнизходящ поток
политех.down flowпреливна тръба
политех.down-flow pipeизпускателна тръба
политех.downstream flowнизходящ поток
политех.downstream flowпреливна тръба
политех.downward flowнизходящ поток
политех.downward flowпреливна тръба
политех.drag flowувлечен поток
политех.drag-flow pumpпомпа, създаваща увлечен поток
политех.dry gasсух газ
политех.dry-weather flowниско водно ниво
политех.dry-weather flowсредно водно-количество на реките в период на ниските води
политех.duration of flowобезпеченост на оттока
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.ebb-and-flowприлив и отлив
политех.eddying flowтурболентен поток
политех.eddying flowтурбулентно течение
политех.electron flowелектронен поток
политех.electron gasелектронен газ
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.energy flowпоток енергия
политех.envelope gasзащитен газ
политех.equilibrium flowравновесен поток
политех.equilibrium flowравновесно течение
политех.excitation flowпоток на възбуждане
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
ядр.fermi gasфермигаз
политех.fire gasдимен газ
политех.fire gasгоривен газ
ядр.fissionable gasделящ се газ
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
flowлея се, тека гладко/плавно (за разговор, стил)
flowизобилствам
flowпадане, диплене, плавни линии (на драперии)
flowдебит
flowпроизлизам (from от), последвам
flowтечение, течене, изтичане
flowтека
flowразливане, преливане, прииждане (на река)
flowспускам се, падам свободно (на дипли, гънки, вълни)
flowпротичане
flowпоток, леене (на думи), плавност (на стил), излияния
flowизвирам, бликам, струя (се), шуртя
физ.flowтечливост
мет.flowтечение
flowприлив (обр. ebb)
flowбликване, шуртене, течение, поток, струя, тех. енергетичен/силов поток
flowминавам, движа се като поток/масово, стичам се (за тълпи и пр.), тека, нижа се, изминавам, преминавам (за време, живот)
политех.flow areaнапречно сечение на поток
flow aroundобтичам
политех.flow awayоттичам
политех.flow chart symbolсимвол в блокова диграма
политех.flow chartsтехнологична схема
политех.flow circuitциркулационен контур
политех.flow coatingнанасяне на покритие чрез обливане
политех.flow coatingгалванично покритие в струя от електролит
политех.flow coefficientкоефициент на разхода
политех.flow continuityусловие за непрекъснатост на поток
flow controlдиспечеризация
политех.flow controlрегулиране на дебит
политех.flow controlкотролиране на технологичен процес
политех.flow controllerрегулатор на разход или дебит
мед.flow cytometryфлоуцитометрия
изч.flow diagramблоксхема на програма
политех.flow diagramсхема на технологичен процес
тех.flow distributionпотокоразпределение
политех.flow dividerразпределител на поток
политех.flow dryingпоточно сушене
политех.flow durationпродължителност на оттичането
политех.flow energyенергия на поток
политех.flow equalizerизравнител на потока
политех.flow equationуравнение за движението на течност
политех.flow forceхидродинамична сила
политех.flow frictionхидравлично съпротивление
леяр.flow gateлеяк
политех.flow gaugeразходомер
политех.flow gunпистолет за заливане под налягане
нефт.flow headфонтанен
политех.flow inвтичам
мат.flow in a netпоток в мрежа
политех.flow indicatorразходомер
политех.flow instrumentразходомер
политех.flow lineпоточен
политех.flow lineпоточна технологична линия
политех.flow lineлиния на протичане
политех.flow markследи от струя
политех.flow measurementизмерване дебита на течност
flow meterразходомер
политех.flow meterразходомер течност
мех.flow meterуред за измерване на течението
политех.flow methodпоточен метод
политех.flow mixerструен смесител
политех.flow mouldingструйно пресоване
политех.flow nozzleдебитомерна дюза
политех.flow of massмасов поток
политех.flow outизтичам
политех.flow passageтръбопровод
политех.flow passageканал
леяр.flow pathпът на стопилката
политех.flow patternкартина на течение
политех.flow pipeциркулационна тръба
политех.flow pressureналягане, предизвикващо течение на материала
добави значение или превод тук